Institutional Repository

Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, Frans
dc.contributor.author Esterhuizen, Petrus Michael
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:41Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:41Z
dc.date.issued 1996-11
dc.identifier.citation Esterhuizen, Petrus Michael (1996) Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18036> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18036
dc.description.abstract Hierdie proefskrif handel oor 'n selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiele instelling. Die stand punt word gehuldig dat bestuurders wat reeds hoer vlakke van selfaktualisering bereik het oor die persoonlikheidskenmerke (intrapersoonlike, interpersoonlike en werkskenmerke) beskik wat tot bestuursukses lei. Hierdie standpunt, wat gegrond is op die uitgangspunte van die humanistiese benadering, is nog nie in finansiele instellings nagevors nie. Die volgende literatuurdoelstellings is in hierdie navorsing bereik: 'n Ge"integreerde beskouing van die vernaamste humanistiese persoonlikheidsteoriee, wat dien as metateoretiese raamwerk vir hierdie navorsing, is daargestel. - Die konsep selfaktualisering is omskryf en die persoonlikheidskenmerke van die selfaktualiserende persoon is ge"identifiseer. - Die konsep bestuursukses is omskryf en die persoonlikheidskenmerke van die suksesvolle bestuurder is ge"identifiseer. - Meetbare bestuursukseskriteria asook meetinstrumente vir die meet daarvan is ge"identifiseer. 'n Psigometriese toetsbattery is saamgestel uit die Algemene Gesondheidsvraelys, Verstandelike-helderheidstoets, Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys, Persoonlikeorienteringsvraelys, Rottervraelys, RGN Gevallestudietegniek-enbesluitnemingsvraelys en die Biografiese vraelys. Hierdie meetinstrumente is as klassifikasieveranderlikes gebruik om die meetbare komponente van die konstruk selfaktualisering by bestuurders van 'n finansiele instelling te meet. Besuursukses, as kriteriumveranderlike, is met die prestasiebestuurevaluering- en werknemer -effektiwiteitsvraelys gemeet. Uit die statistiese analise (meervoudigeregressie-analise) blyk dit dat 15 klassifikasieveranderlikes met bestuursukses verband hou. Die meervoudige korrelasie R (aangepas vir getal gevalle en getal klassifikasieveranderlikes) is gelyk aan 0,54. Daar is dus in hierdie navorsing 'n verband gevind tussen die konsepte selfaktualisering en bestuursukses soos gemeet by bestuurders van 'n finansiele instelling. Verskeie klassifikasieveranderlikes toon 'n paraboliese verband met bestuursukses. Dit dui daarop dat 'n relatiewe aanwesigheid of sterkte van spesifieke persoonlikheidskenmerke noodsaaklik is vir bestuursukses. lndien 'n sekere optimale punt egter oorskry word, het dit 'n nadelige effek op bestuursukses. Die gevolgtrekking word gemaak dat die evalueringstegnieke en psigometriese instrumente wat in hierdie navorsing gebruik is en wat 'n verband (reglynig of parabolies) met bestuursukses getoon het, binne die finansiele instelling gebruik kan word om bestuurders met bestuurspotensiaal te identifiseer. Aanbevelings is ten opsigte van die gebruikswaarde van die konsep selfaktualisering vir die praktyk en vir verdere navorsing geformuleer. af
dc.description.abstract This thesis examines the self-actualisation approach to management success within a financial institution. The premise is that managers who have already reached high levels of self-actualisation possess the personality traits (intrapersonal, interpersonal and work traits) that lead to management success. This premise, which is based on the points of view of the humanistic approach, has not yet been researched in a financial institution. The following literature objectives were achieved in this research: - An integrated view of the major humanistic personality theories, which serve as metatheoretic framework for this research, has been compiled. - The concept of self-actualisation has been defined and the personality traits of the self-actualising person identified. - The concept of management success has been defined and the personality traits of the successful manager identified. - Measurable management success criteria as well as measuring instruments for measuring these criteria have been identified. A psychometric test battery has been compiled from the General Health Questionnaire, Mental Alertness Test, Sixteen Personality Factor Questionnaire, Personal Orientation Questionnaire, Rotter Questionnaire, HSRC Case Study Technique and Decision-making Questionnaire and the Biographical Questionnaire. These measuring instruments were used as classification variables to measure the measurable components of the selj-actualisation construct among managers of a financial institution. Management success, as a criterion variable, was measured using the performance management evaluation and employee effectiveness questionnaires. From the statistical analysis (multiple-regression analysis) it is evident that 15 classification variables relate to management success. The multiple correlation R (adjusted for number of cases and number of classification variables) equals 0,54. A relation has therefore been found in this research between the concepts of selfactualisation and management success as measured in managers of a financial institution. Several classification variables show a parabolic relation to management success. This indicates that a relative presence or strength of specific personality traits is essential for management success. However, when a certain optimal point is exceeded, this has a detrimental effect on management success. The conclusion is reached that the evaluation techniques and psychometric instruments used in this research, which showed a relation (whether rectilineal or parabolic) with management success, may be employed at a financial institution to identify managers with management potential. Recommendations in respect of the usefulness of the self-actualisation concept for the practical environment and for future research were formulated. en
dc.format.extent 1 online resource (xviii, 298 leaves)
dc.language.iso af af
dc.subject Selfaktualisering af
dc.subject Bestuursukses af
dc.subject Persoonlikheid af
dc.subject Humanistiese benadering af
dc.subject Bestuurder af
dc.subject Intrapersoonlike kenmerke af
dc.subject Interpersoonlike kenmerke af
dc.subject Persoonlike-orientasievraelys af
dc.subject Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys af
dc.subject Rotter se lnterne-eksterne kontroleskaal af
dc.subject Self-actualisation en
dc.subject Management success en
dc.subject Personality en
dc.subject Humanistic approach en
dc.subject Manager en
dc.subject Intrapersonal traits en
dc.subject Interpersonal traits en
dc.subject Personal Orientation Questionnaire en
dc.subject Sixteen Personality Factor Questionnaire en
dc.subject Rotter's Internal-external control scale en
dc.subject.ddc 650.1019
dc.subject.lcsh Self-actualization (Psychology) en
dc.subject.lcsh Success in business en
dc.subject.lcsh Financial institutions -- Management en
dc.title Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling af
dc.type Thesis
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology
dc.description.degree DCom (Bedryfsielkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics