Institutional Repository

Misdaadvoorkoming by nywerhede: 'n gevallestudie by Transvaal Suiker Beperk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Conradie, Herman
dc.contributor.author Kruger, Johannes Frederick Eric
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:48:49Z
dc.date.available 2009-08-25T10:48:49Z
dc.date.issued 2002-06
dc.identifier.citation Kruger, Johannes Frederick Eric (2002) Misdaadvoorkoming by nywerhede: 'n gevallestudie by Transvaal Suiker Beperk, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1010> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1010
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hierdie navorsing fokus op misdaadvoorkoming by nywerhede met Transvaal Suiker Beperk as geselekteerde studieveld. Die meganiese en fisiese misdaadvoorkomingsmaatreëls aan die hand van Oscar Newman se verdedigbare mimte model is as basis gebruik. Bestaande misdaadvoorkomingsmaatreëls te Transvaal Suiker Beperk is geëvalueer en aanbevelings is gemaak waar nodig. Die waarde van primêre fisiese versperrings ten opsigte van misdaadvoorkoming is beklemtoon tydens hierdie studie. Sonder die ondersteuning van konvensionele elektronika, en die insette van die mensfaktor, is fisiese misdaadvoorkomingsmaatreëls van geringe waarde. Omgewingsontwerp sluit hierby aan. Effektiewe misdaadvoorkoming verg deurlopende kreatiewe denke met toepaslike optrede. af
dc.description.abstract This research focus on crime prevention at industries with Transvaal Sugar Limited as selected study field. The mechanical and physical crime prevention measures, based on Oscar Newman's defensible space model, was used as focus point. Crime prevention measures in place at Transvaal Sugar Limited was evaluated and the necessary recommendations made. The value of the primary physical barriers in regard off crime prevention was emphasised in this study. Without the support of conventional electronics, together with the inputs of the human factor, physical crime prevention measures will be of little value. Environmental design joins this field. Effective crime prevention needs continuous creative thinking together with the necessary action. en
dc.format.extent 1 online resource (131 leaves)
dc.language.iso af af
dc.subject Misdaadvoorkoming af
dc.subject Verdedigbare ruimte af
dc.subject Omgewingsontwerp af
dc.subject Versperrings af
dc.subject Elektronica af
dc.subject Tegnologie af
dc.subject Crime prevention en
dc.subject Defensible space en
dc.subject Environmental design en
dc.subject Barriers en
dc.subject Electronics en
dc.subject Technology en
dc.subject.ddc 364.490968
dc.subject.lcsh Crime prevention -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Crime prevention and architectural design -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Security systems -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Industries -- Security measures -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Sugar trade -- Security measures -- South Africa -- Case studies
dc.title Misdaadvoorkoming by nywerhede: 'n gevallestudie by Transvaal Suiker Beperk en
dc.title.alternative Crime prevention at industries : a case study at Transvaal Sugar Limited en
dc.type Dissertation
dc.description.department Criminolgy
dc.description.degree M. A. (Kriminologie)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics