Institutional Repository

Strafsekerheid ten opsigte van jeugoortreders en jeugmisdadigers tussen die ouderdomme van 14 – 18 in Suid-Afrika : ʼn penologiese studie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, C. H.
dc.contributor.author Flemming, Magdalena Maria
dc.date.accessioned 2022-04-06T08:16:44Z
dc.date.available 2022-04-06T08:16:44Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10500/28684
dc.description.abstract Die Suid-Afrikaanse kindergeregtigheidsmilieu is ʼn sensitiewe terrein waarbinne aansienlike gebreke manifesteer. Suid-Afrikaanse kindergeregtigheidswetgewing bied teoretiesgewys genoegsame beskerming vir kinderregte, maar die praktiese implementering van hierdie teoretiesgebaseerde beleidsraamwerke is in ʼn hoё mate gebrekkig as gevolg van te veel infrastrukturele gebreke en hulpbrontekorte. Ook binne die onderwysmilieu as invloedryke opvoedings- en onderrigruimte word ernstige leemtes ervaar, en as gevolg hiervan word internaliseringsmoontlikhede van positiewe, maatskaplik-gebaseerde norme en waardes geїnhibeer. Gevolglik word daar min ruimte gelaat vir rasionaliseringsprosesse. Binne die Suid-Afrikaanse kindergeregtigheidsmilieu word rasionaliseringsprosesse, waarbinne potensieel positiewe strafbelewings by kinderoortreders die moontlikheid van suksesvolle strafuitkomste vergroot, onderbeklemtoon. Rondom kwessies wat verband hou met inherente strafwaardes en strafsekerheid blyk dit dat veral die aard (gehalte en betekenis) van die strafwaarborg kontroversieel is. ʼn Balans tussen die rasionaliteit van strafregtelikheid en die kwalitatiewe insette van kinderregte-organisasies staan neweskikkend tot die idealiteitsverband tussen doelmatige straftoepassing en positiewe strafuitkomste. Dit is noodsaaklik dat alle belanghebbendes betrokke by kindergeregtigheid in Suid-Afrika inkoop by die daarstelling en veral die implementering van effektiewe regstoepassingsmeganismes en straftoepassingspraktyke. Kwesbare kinders en kinderoortreders in Suid-Afrika is na 27 jaar van demokrasie geregtig op die implementering van billike beregtings- en verbandhoudende infrastrukturele praktyke. af
dc.description.abstract The South African child-justice milieu is a sensitive field inside which considerable shortcomings manifest themselves. Theoretically speaking, South African child-justice legislation provides sufficient protection of children’s rights, but the practical implementation of these theory-based policy frameworks are by and large insufficient as a result of too many infrastructural flaws and a shortage of resources. Serious vacuums also exist within the teaching milieu as influential educational and tuition space and as a result, the internalisation possibilities of positive, socially based norms and values are inhibited. Consequently, little room is left for rationalisation processes. Rationalisation processes, in which potentially positive penal experiences of child-offenders increase the possibility of successful penal outcomes, are under-emphasized within the South African child-justice milieu. In terms of the issues related to the inherent values and surety/certainty of punishment, it would appear that the nature (value and meaning) of the guarantee of punishment is controversial. A balance between the rationality of criminal law and the qualitative inputs of children’s rights organisations are coordinative to the ideal relational context between effective punishment and positive penal outcomes. It is vital that all role-players involved with child-justice in South Africa buy into the establishment and the implementation especially of effective mechanisms and practices to administer justice. After twenty-seven years of democratic rule, vulnerable children and child offenders in South Africa are entitled to the implementation of reasonable judicial and relatable infrastructural practices. en
dc.format.extent 1 online resource (361 leaves) : color graphs
dc.language.iso Afrikaans
dc.subject Strafsekerheid af
dc.subject Kinder- en jeugmisdaad af
dc.subject Penologie af
dc.subject Strafwaarde af
dc.subject Straf af
dc.subject Kindergeregtigheidswetgewing af
dc.subject Strafreg af
dc.subject Kindergeregtigheid af
dc.subject Kinderregte af
dc.subject Straf- /Vonnisopsies af
dc.subject Doelmatige straftoepassing af
dc.subject Alternatiewe strafoplegging af
dc.subject Verantwoordelikheid en straf af
dc.subject Dissiplinȇre maatreëls af
dc.subject Rasionalisering af
dc.subject Norme en waarde-internalisering af
dc.subject Herstellende geregtigheid af
dc.subject Suid-Afrikaanse werklikheid af
dc.subject Certainty of punishment en
dc.subject Child and youth crime en
dc.subject Penology en
dc.subject Value of punishment en
dc.subject Punishment en
dc.subject Child Justice Legislation en
dc.subject Criminal Law en
dc.subject Child Justice en
dc.subject Children's rights en
dc.subject Punishment/sentencing options en
dc.subject Exacting effective punishment en
dc.subject Alternative sentencing en
dc.subject Responsibility and punishment en
dc.subject Disciplinary measures en
dc.subject Rationalisation en
dc.subject Internalising norms and values en
dc.subject Restorative justice en
dc.subject South African reality en
dc.subject.ddc 364.360968
dc.subject.lcsh Juvenile delinquency -- South Africa en
dc.subject.lcsh Juvenile justice, Administration of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Punishment -- South Africa en
dc.subject.lcsh Children -- Legal status, laws, etc. -- South Africa en
dc.subject.lcsh Restorative justice -- South Africa en
dc.subject.lcsh Children's rights -- South Africa en
dc.title Strafsekerheid ten opsigte van jeugoortreders en jeugmisdadigers tussen die ouderdomme van 14 – 18 in Suid-Afrika : ʼn penologiese studie af
dc.title.alternative The certainty of punishment with regards to juvenile offenders and juvenile delinquents between the ages of 14 – 18 in South Africa : a penological study en
dc.type Thesis en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree D. Litt. et Phil. (Criminal Justice)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics