Institutional Repository

Multikulturele onderwys in die VSA, Afrika en die RSA : 'n histories-vergelykende ondersoek en evaluering

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Niekerk, S. L. H.
dc.contributor.author Meier, Corinne
dc.date.accessioned 2015-05-13T14:23:44Z
dc.date.available 2015-05-13T14:23:44Z
dc.date.issued 1994-03
dc.identifier.citation Meier, Corinne (1994) Multikulturele onderwys in die VSA, Afrika en die RSA : 'n histories-vergelykende ondersoek en evaluering, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18608> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18608
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract Multikulturele onderwys is die uitkoms van demokratiseringstendense wereldwyd. Die Verenigde State van Amerika, Zimbabwe en die Republiek van Suid-Afrika is as eksemplare geselekteer om die wordingsgang van multikulturele onderwys te ondersoek. Die wordingsgang toon duidelike ooreenkomste met die wordingsgang van gesegregeerde, monokulturele onderwysstelsels. Weerstand teen die eksklusiewe aard van monokulturele onderwys het uitgeloop op die ontwikkeling en implementering van multikulturele onderwys. In die Verenigde State van Amerika word die implementering van multikulturele onderwys wetlik afgedwing. Multikulturele onderwys in Zimbabwe word nie s6 intensiefverreken nie. In die onderwys van Zimbabwe val die klem oorwegend op Afrikanisering en lewensvoorbereiding en daarna op die optimale hantering van kultuurdiversiteit. Onderwys in die Republiek van Suid-Afrika is steeds gesegregeer en hoofsaaklik monokultureel. Dit blyk uit die beleidsdokumente van onderwysbelanghebbendes dat 'n toekomstige onderwysbedeling dieselfde weg as die in Zimbabwe gaan volg. Die onderrig van samelewingsvaardighede word as prioriteit gestel. en
dc.description.abstract Multicultural education is the consequence of universal trends towards democratisation. The United States of America, Zimbabwe and the Republic of South Africa were selected as exemplars to investigate the emergence of multicultural education. There are distinct similarities between this process and that of the development of segregated monocultural education systems. Opposition to the exclusive nature of monocultural education resulted in the establishment and implementation of multicultural education. In the United States of America multicultural education is enforced by legislation. Multicultural education in Zimbabwe is not applied as stringently. Zimbabwe's educational model emphasises Africanisation and the preparation for life, also proficiency in dealing with cultural diversity. Education in the Republic of South Africa remains segregated and predominately monocultural. From the policy documents of those parties interested in education it seems that any future educational dispensation will follow a course similar to that of Zimbabwe. The teaching of societal skills enjoys precedence.
dc.language.iso af en
dc.subject Multicultural education
dc.subject Culture
dc.subject Integrative education
dc.subject History of multicultural education
dc.subject Multicultural education in the USA
dc.subject Multicultural education in Zimbabwe
dc.subject Multicultural education in RSA
dc.subject Africanisation
dc.subject Lifeskills
dc.subject RSA education policy documents
dc.subject Racial attitudes
dc.subject Resistance towards multicultural education
dc.subject.ddc 370.193410968
dc.subject.lcsh Multicultural education -- South Africa
dc.subject.lcsh Comparative education -- South Africa
dc.subject.lcsh Comparative education -- United States
dc.subject.lcsh Comparative education -- Zimbabwe
dc.title Multikulturele onderwys in die VSA, Afrika en die RSA : 'n histories-vergelykende ondersoek en evaluering en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Educational Studies en
dc.description.degree M. Ed. (Historical Education)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics