Institutional Repository

Moeder se belewenis van die aapassingsprobleme van die kleuter na die geboorte van 'n baba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dunn, M. (Dr.)
dc.contributor.author Joubert, Hester Mensina
dc.date.accessioned 2009-10-07T10:36:05Z
dc.date.available 2009-10-07T10:36:05Z
dc.date.issued 2008-11
dc.identifier.citation Joubert, Hester Mensina (2008) Moeder se belewenis van die aapassingsprobleme van die kleuter na die geboorte van 'n baba, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2659> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2659
dc.description In die konteks van hierdie studie word daar deurlopend van die manlike vorm gebruik gemaak om na die kleuter te verwys, ten einde 'n lomp stelwyse te voorkom. Die vroulike vorm sou ook daarmee veronderstel en ingesluit kon word. Die vroulike vorm word gebruik wanneer daar na die moeder verwys word.
dc.description.abstract Merkbare verandering word soms in die kleuter se gedrag, emosies en verhoudings na die geboorte van `n baba waargeneem. Die doel van die kwalitatiewe studie was om die moeder se persepsie, belewenis en hantering van hierdie aanpassingsprobleme van die kleuter te verken. Semi-gestruktureerde onderhoude is met nege moeders gevoer. Uit die studie het dit duidelik geword dat onkunde ten opsigte van die ontwikkelingsfase van die kleuter, asook die aanpassingsprobleme aanleiding tot foutiewe persepsies by die moeder gegee het. Hierdie foutiewe persepsies het `n negatiewe invloed op die moeder se belewenis en hantering van die aanpassingsprobleme gehad. Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat moeders betrek moet word vir ouerleiding wanneer aanpassingsprobleme by die kleuter aangemeld word. Verskeie aanbevelings wat van waarde kan wees tydens ouerleiding aan moeders van kleuters is deur die navorser gemaak. en
dc.description.abstract The birth of a sibling often results in a toddler displaying changes in behaviour, emotions and relationships. The aim of this qualitative study was to explore the mother's perception, experiences, as well as coping strategies of the toddler's adaptation problems, following the birth of a sibling. Semi-structured interviews were conducted with nine mothers. The study revealed that the mother's lack of knowledge and understanding of the developmental phase of the toddler, as well as the adaptation problems, manifested in misconceptions. These misconceptions affected her experiences of the adaptation problems, as well as how she managed it. The researcher concluded that mothers should be referred for parental guidance when adaptation problems are reported. Various recommendations to be used within parental guidance have been made.
dc.language.iso en en
dc.subject Kleuter en
dc.subject Sibbe en
dc.subject Hantering en
dc.subject Aanpassingsprobleme en
dc.subject Persepsie en
dc.subject Moeder
dc.subject Gesin
dc.subject Belewenis
dc.subject Toddler
dc.subject Mother
dc.subject Family
dc.subject Siblings
dc.subject Perception
dc.subject Experience
dc.subject Management
dc.subject Adaptation problems
dc.subject.ddc 306.8743
dc.subject.lcsh Emotions in children
dc.subject.lcsh Parenting -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Mother and child
dc.subject.lcsh Motherhood -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Gestalt therapy
dc.subject.lcsh Child development
dc.subject.lcsh Toddlers -- Development
dc.subject.lcsh Stress in children
dc.subject.lcsh Jealousy in children
dc.subject.lcsh Emotional problems of children
dc.subject.lcsh Attachment behavior in children
dc.subject.lcsh Adaptability (Psychology) in children
dc.subject.lcsh Sibling rivalry
dc.subject.lcsh Brothers and sisters
dc.title Moeder se belewenis van die aapassingsprobleme van die kleuter na die geboorte van 'n baba en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work
dc.description.degree M.Diac. (Spelterapie-Rigting)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics