Institutional Repository

Understanding women’s lived experiences of intimate partner violence in a non-profit organisation in Johannesburg, South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Long, E.
dc.contributor.author Bam, Bongiwe
dc.date.accessioned 2020-04-30T13:12:38Z
dc.date.available 2020-04-30T13:12:38Z
dc.date.issued 2019-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26373
dc.description Text in English with abstracts in English, isiXhosa and isiZulu en
dc.description.abstract Research about intimate partner violence (hereafter IPV) in South Africa indicate that there are high prevalence rates. The negative effects of this phenomenon create a wide range of physical, mental and emotional problems for those exposed to it. There have been various intervention programmes designed to address IPV. However, the high incidence indicates that these have been ineffective. Seeking to explore women’s lived experiences of IPV at a non-profit organisation, this study gathered data from women with experiences of IPV. Eight participants were selected based on purposive sampling technique from a non-profit organization in Johannesburg. Utilizing semi-structured interviews conducted in English for a duration of one hour, data was gathered from the participants. Using IPA and the ecological model as a theoretical framework to interpret the women’s lived experiences. The findings of the study indicated that individual factors such as childhood exposure to violence influenced the women’s lived experiences of IPV. Stereotypical gender roles and economic strains were found to be at the core of the women’s lived experiences of IPV. Furthermore, broader societal values and beliefs about violence proved to validate and normalise the violence women experienced. The findings broaden our understanding of intimate partner violence and offer an opportunity to add knowledge of intimate partner violence in the South African context. en
dc.description.abstract Uphando malunga nobundlobongela obenziwa liqabane othandana nalo (apha okubizwa ngokuba yi-IPV) eMzantsi Afrika lubonakalisa ukuba bukwizinga eliphezulu. Iziphumo ezibi zesi senzeko zidala iingxaki ezahlukahlukeneyo ngokwasemzimbeni, ngokwasengqondweni nangokwasemphefumlweni kwabo basesichengeni sazo. Iinkqubo zongenelelo ezahlukahlukeneyo ziye zayilelwa ukuhlangabezana neIPV. Nangona kunjalo, izehlo eziphezulu zibonakalisa ukuba azikhange zisebenze. Ngokufuna ukuphonononga iimeko amabhinqa aphila phantsi kwazo zeIPV kwiqumrhu elingenzi nzuzo, olu phononongo luqokelele idatha kumabhinqa aphila phantsi kweemeko zeIPV. Abathabathinxaxheba abasibhozo bakhethwa kwiqumrhu elingenzi nzuzo eGoli ngokusekelwe kubuchule bokusampula okunenjongo. Kusetyenziswa udliwanondlebe olwakheke ngokwesiqingatha olwaqhutywa ngesiNgesi ngesithuba seyure enye, idatha yaye yaqokelelwa kubathabathinxaxheba. Uhlalutyo lwamava emo yesenzeko umntu aphila phantsi kwaso (i-IPA) kunye nemodeli yonxibelelwano phakathi koluntu nemekobume yalo zasetyenziswa njengenkqubosikhokelo sethiyori ukutolika iimeko amabhinqa aphila phantsi kwazo. Iziphumo zophononongo zabonakalisa ukuba iimeko ezizodwa ezinje ngokuba sesichengeni sobundlobongela ebuntwaneni ziphembelele iimeko amabhinqa aphila phantsi kwazo zeIPV. Iindima zobuni zeengcinga ezisoloko zisetyenziswa njalo kunye nengxaki yezoqoqosho zafumaniseka zingoyena ndoqo weemeko amabhinqa aphila phantsi kwazo ngokuphathelele kwi-IPV. Kwakhona, imikhwa esulungekileyo yoluntu ngokubanzi kunye neenkolelo malunga nobundlobongela zibonakalise ukwamkela nokubenza bube yinto eqhelekileyo ubundlobongela obuthe behlela amabhinqa.Iziphumo zenza siqonde ngokungaphaya ngeIPV kwaye zinika ithuba lokongeza ulwazi ngeIPV kwimeko yaseMzantsi Afrika. xh
dc.description.abstract Ucwaningo mayelana nodlame lwezithandani (emva kwalokhu oluzobizwa nge-IPV) eNingizimu Afrika lukhombisa ukuphakama okukhulu kwamazinga okwanda nokusabalala kwalolu hlobo lodlame kuleli. Imithelela engemihle neze yalolu dlame idala izinkinga eziningi impela kulabo abazithola bebhekene nalolu dlame, okungaba yizinkinga zomzimba, zengqondo kanye nezomphefumulo. Ziningi izinhlelo zokungenelela ezisunguliwe njengomzamo wokuqeda isihlava se-IPV. Kepha-ke, ukubhebhetheka nokusabalala kakhulu kwezigameko zalolu dlame kubonisa ukuthi azisebenzi neze kahle lezi zinhlelo zokungenelela. Lolu cwaningo lwaqoqa idatha kwabesifazane abake bahlangabezana ne-IPV, ngenhloso yokucubungula nokuhlaziya ngokujulile izigameko abadlule kuzona abesifazane abayizisulu ze-IPV abathola usizo enhlanganweni engenzi nzuzo. Ababambiqhaza abayisishiyagalombili abavela enhlanganweni engenzi nzuzo eGoli bakhethwa ngokulandela indlela yokukhetha ababambiqhaza ngokwezici-bunjalo zabo ezihambelana nezinhloso zocwaningo. Idatha yaqoqwa kubabambiqhaza ngokusebenzisa izingxoxo ezingama-semi-structured interviews ezabanjwa ngolimi lwesiNgisi isikhathi esiyihora. Kwasetshenziswa i-interpretative phenomenological analysis (IPA) kanye ne-ecological model njengohlaka lwethiyori yokuhumusha izigameko abadlule kuzona abesifazane ezimpilweni zabo.Imiphumela-ngqangi yocwaningo yakhombisa ukuthi izimo eziqondene nomuntu ngamunye, njengokuhlangabezana komuntu nodlame ngenkathi eseyingane, kwaba nomthelela kwindlela abesifazane abahlangabezana ngayo nezigameko ze-IPV nezinyathelo abazithathayo kanye nolwazi abaluzuzayo kulokhu. Amaqhaza kanye nemisebenzi ethathwa njengemisebenzi yabesifazane kuphela kanye nezimo zomnotho ezinzima ababhekene nazo abesifazane kwaba nomthelela kwindlela abahlangabezana ngayo nezigameko ze-IPV kanye nezinyathelo abazithathayo. Ngaphezu kwalokho, izimompilo kanye nezinkolelo zomphakathi wonkana eziphathelene nodlame zabonisa ukugunyazeka ngandlelathize kodlame abahlangabezane nalo abesifazane futhi ngokunjalo zalwenza lwaba yinto ethathwa njengejwayelekile. Imiphumela-ngqangi yocwaningo ikhulisa ukuqonda kwethu i-IPV futhi ihlinzeka ngethuba lokwengeza olwazini lwe-IPV oluqondene nesimo saseNingizimu Afrika. zu
dc.format.extent 1 online resource (viii, 136 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Intimate partner violence en
dc.subject Ecological model en
dc.subject Feminist theory en
dc.subject Interpretative phenomenological analysis en
dc.subject Ubundlobongela obenziwa liqabane othandana nalo xh
dc.subject Imodeli yonxibelelwano phakathi koluntu nemekobume yalo xh
dc.subject Ithiyori yobutshantliziyo bokulwela amalungelo abafazi xh
dc.subject Uhlalutyo lwamava emo yesenzeko umntu aphila phantsi kwaso xh
dc.subject Iinkolelo zasekuhlaleni xh
dc.subject Udlame lwezithandani zu
dc.subject Ithiyori ecubungula ukungalingani ngokobulili kanye namandla phakathi kwabesilisa nabesifazane zu
dc.subject Izinkolelo zomphakathi zu
dc.subject.ddc 362.829209682215
dc.subject.lcsh Intimate partner violence -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.subject.lcsh Women -- Violence against -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.subject.lcsh Abused women -- Economic conditions -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.subject.lcsh Intimate partner violence -- South Africa -- Johannesburg -- Psychological aspects -- Case studies en
dc.subject.lcsh Psychologically abused women -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.subject.lcsh Abusive men -- South Africa -- Johannesburg -- Psychology -- Case studies en
dc.subject.lcsh Nonprofit organizations -- Employees -- Health and hygiene -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.subject.lcsh Women employees -- South Africa -- Johannesburg -- Case studies en
dc.title Understanding women’s lived experiences of intimate partner violence in a non-profit organisation in Johannesburg, South Africa en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Psychology
dc.description.degree M.A. (Psychology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics