Institutional Repository

The combating of unauthorised electrical connections in Kwazulu-Natal, South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Govender, Doraval
dc.contributor.author Chetty, Vanisha Gonasagaree
dc.date.accessioned 2018-11-07T12:18:31Z
dc.date.available 2018-11-07T12:18:31Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.citation Chetty, Vanisha Gonasagaree (2018) The combating of unauthorised electrical connections in Kwazulu-Natal, South Africa, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25009>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25009
dc.description Text in English, with English, Afrikaans and Zulu summaries en
dc.description.abstract This study was conducted owing to the protracted problem and challenges that unauthorised electrical connections pose to electricity utilities. This study sought to contribute to the combating of unauthorised electrical connections in KwaZulu-Natal, South Africa, which has never before been studied in this manner. Considerable revenue is stolen from utilities because of unauthorised electrical connections, by-passing of electrical meters and tampering with electricity networks. This contributes to public safety risks, fatalities, property damage and overloading of electrical networks. This in turn causes transformer and electricity network overload and power supply failure, prolonged unplanned power cuts, loss of jobs, food security risk, serious poor economic development, damaged electrical infrastructure, loss of revenue, electricity disruptions, electric shock, and the burning of dwellings. This leads to the interruption of supply to legal and compliant customers, all with disastrous effects. It is therefore difficult to manage the supply and demand of electricity under these circumstances, more especially in this period when South Africa faces a tight electricity supply. In this dissertation, the international and national perspectives reveal the nature and extent of unauthorised electrical connections. It was explored how unauthorised electrical connections are presently being combated and what specific security measures may be implemented to enhance the combating of unauthorised electrical connections. A case study design was used to investigate in greater detail the opinions, views, perceptions and experiences of the targeted interviewees using interviewing, site observation and case docket analysis. This design guided the use of specific sample groups, procedures and techniques used for data collection and analysis. The design and development of the different data collection instruments and the piloting of the instruments were implemented to ensure validity, reliability, accuracy and trustworthiness of the collected information. The study produced findings to assist electricity utilities to better manage this phenomenon. Recommendations were formulated to assist stakeholders to improve their roles in the combating of unauthorised electrical connections. en
dc.description.abstract Hierdie studie is uitgevoer na aanleiding van die uitgerekte probleem en uitdagings van onwettige elektrisiteitsverbindings vir elektrisiteitsvoorsieners. Hierdie studie poog om by te dra om onwettige elektrisiteitsverbindings in KwaZulu-Natal, Suid-Afrika te beveg; dit is nog nooit tevore op hierdie wyse ondersoek nie. Beduidende inkomste word van diensmaatskappye gesteel as gevolg van onwettige elektrisiteitsverbindings, die wat elektriese meters omseil en met elektrisiteitsnetwerke peuter. Dit dra tot openbare veiligheidsrisiko's, fataliteite, skade aan eiendom, en oorlading van elektrisiteitsnetwerke by. Dit lei weer tot oorlading van transformators en elektrisiteitsnetwerke, gebrek aan kragvoorsiening, verlengde onbeplande kragonderbrekings, werksverlies, voedselsekuriteitrisiko, ernstige swak ekonomiese ontwikkeling, skade aan elektrisiteitinfrastruktuur, verlies aan inkomste, elektriese skok, en huise wat afbrand. Dit lei tot die onderbreking van voorsiening aan wetlike en inskiklike klante met rampspoedige gevolge. Dit is dus moeilik om voorsiening en vraag na elektrisiteit in hierdie omstandighede te bestuur, veral in hierdie tyd wat Suid-Afrika drukkende elektrisiteitvoorsiening beleef. In hierdie verhandeling onthul die internasionale en nasionale perspektiewe die aard en mate van onwettige elektrisiteitsverbindings. Dit was ondersoek hoe onwettige elektrisiteitsverbindings tans beveg word en watter spesifieke veiligheidsmaatreëls geïmplementeer kan word om die bevegting van onwettige elektrisiteitsverbindings te bevorder. Die gevallestudie-ontwerp is gebruik om die onderhoudgewers se menings, sienings, perspektiewe en ervarings in meer besonderhede te ondersoek deur onderhoude, waarnemings en saakdossierontledings te gebruik. Die ontwerp het die gebruik van spesifieke steekproefgroepe, prosedures en tegnieke wat vir dataversamelings en -ontleding gebruik is, gerig Die ontwerp en ontwikkeling van die verskillende dataversamelinginstrumente en die bestuur van die instrumente is geïmplementeer om geldigheid, betroubaarheid, akkuraatheid en geloofwaardigheid van die versamelde inligting te verseker. Die studie se bevindings help elektrisiteitsdienste om hierdie verskynsel beter te bestuur. Aanbevelings is geformuleer om belanghebbers te help om hul rolle te bevorder in die stryd om onwettige elektrisiteitsverbindings te beveg. af
dc.description.abstract Ucwaningo lwenziwa ngenxa yokubona inkinga egxilile neqhubekela phambili kanye nezinselele ezibangelwa ukuzixhumela ama-connection kagesi (i-elektrisithi) maqondana nezinkampani zikagesi. Ucwaningo belufuna ukufaka esivivaneni kudaba lokuvimbela ukuzixhumela kogesi ngendlela engekho emthethweni eKwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika, yona okungakaze kwenziwe ucwaningo ngayo ngale ndlela. Kunengeniso eliningi lemali entshontshwa ngale ndlela kwizinkampani noma izinhlangano zikagesi ngoba kunokuzixhomela ugesi okungekho emthethweni, ukungasetshenziswa kwamamitha ogesi, kanye nokuphazamisa ama-network kagesi. Lokhu kubangela izingozi nokungavikeleki kubantu bonke, ukulimala, ukulinyazwa nokonakala kwempahla noma iprophathi kanye nokuthi ama-network kagesi agxisheleke nokucindezeleka ngokweqile. Kanti futhi lokhu kubanga ukuthi ama-transformer kanye nama-network kagesi acindezeleke ngokweqile nokwenza ukuthi isaplayi kagesi ihluleke nokufeyila, lokhu okubangela ukuthi kube nama-power cuts noma ukucishwa kukagesi okungahleliwe, ukulahleka kwemisebenzi, ingozi yokuphazamiseka kokuvikeleka kokudla, ukuthi ukuthuthuka komnotho kuphazamiseke kakhulu, ukulahleka kwengeniso lemali, ukuphazamiseka kokuphakelwa kukagesi, ukulinyazwa kwabantu ngokubanjwa ugesi, kanye nokusha kwemizi eshiswa ugesi. Lokhu kuholela ekutheni kuphazamiseke isaplayi kagesi kumakhastama akhokha kahle nenza izinto ngokulandela umthetho, lokhu okubanga imiphumela yezinhlekelele ezimbi. Ngakho-ke kuba nzima ukubhekana kanye nezinto zesaplayi kanye nokudingeka kukagesi ngaphansi kwalezi simo, ikakhulukazi lapho iNingizimu Afrika ibhekene nokuncipha noma izinga eliphansi lesaplayi kagesi. Kule dissertation isimo sikazwelonke kanye nesamazwe omhlaba, siveze inhlobo kanye nezinga lokuxhunyelwa kukagesi okungekho emthethweni. Kubuye kwabheka nokuthi ukuxhunyelwa kukagesi okungekho emthethweni kubhekwana kanye nokuvinjelwa kanjani, nokuthi yiziphi izindlela eziqondene ezisetshenziswayo zokuvikeleka ezingasetshenziswa ukuthuthukisa izinqubo zokuvimbela ukuxhunyelwa kukagesi nama-connection angekho emthethweni angavinjelwa kanjani . Kusetshenziswe idizayini ye-case study ukuphenyisisa ngokujulile imininingwane, imibono, izinqubo zokubheka isimo kanye nezipiliyoni zalabo obekuqondiswe kubo ama-interview ngesikhathi kwenziwa ama-interview, ukuyobheka ngamehlo esimo ezindaweni, kanye nokuhlaziya amadokhethi amacala ngokwenzekayo. Le dizayini yiyona eholele ekusetshenzisweni kwamasampuli amaqembu athize, izinqubo noma amaprosija athize kanye namathekniki athize asetshenzisiwe ekuqoqeni kwe-data kanye nohlaziyo lwayo. Idizayini nokwenziwa kwama-instrumenti okuqoqwa kwe-data ehlukene, kanye nokwenza ama-instrumenti okulinga noma e-piloting, kusetshenzisiwe ukuqinisekisa i-validity, ukuthembeka (reliability), ukuqondana ncamashi kwama-instrumenti (accuracy) kanye nokuqiniseka okubizwa ngokuthi yi-trustworthiness yolwazi noma i-infomeshini eqoqiwe. Ucwaningo, lukhiphe imiphumela yokusiza izinkampani noma izinhlangano zikagesi ekuphatheni kangcono le nkinga noma ifenominoni (phenomenon) yenkinga. Kwenziwe izincomo zokusiza ababambe iqhaza (stakeholders) ukuthuthukisa indima yabo ekulwiseni ukuxhunyelwa kanye nama-connection kagesi angekho emthethweni. zu
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 207 leaves) : color illustrations, color photographs en
dc.language.iso en en
dc.subject Combating en
dc.subject Electricity utilities en
dc.subject Unauthorised electrical connections en
dc.subject IIlegal electrical connections en
dc.subject Theft of electricity en
dc.subject Fraud en
dc.subject.ddc 364.1628333793209684
dc.subject.lcsh Electric utilities -- Security measures -- South Africa -- Kwazulu-Natal -- Case studies en
dc.subject.lcsh Theft -- South Africa -- Kwazulu-Natal -- Case studies en
dc.subject.lcsh Public utilities -- Security measures -- South Africa -- Kwazulu-Natal -- Case studies en
dc.subject.lcsh Electric power systems -- Security measures -- South Africa -- Kwazulu-Natal -- Case studies en
dc.subject.lcsh Crime prevention -- South Africa -- Kwazulu-Natal -- Case studies en
dc.title The combating of unauthorised electrical connections in Kwazulu-Natal, South Africa en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree M. Tech. (Security Management)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics