Institutional Repository

Die invloed van die SA skolewet (1996) op dissipline in intermediêre skole in die Namakwa distrik van die Noord-Kaapprovinsie = The influence of the South African schools act (1996) on discipline in intermediate schools in the Namaqua district of the Northern Cape Province

Show simple item record

dc.contributor.advisor Söhnge, W. F. (Waldemar Ferreau), 1939- en
dc.contributor.author Hoorn, Lukas George en
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:03:09Z
dc.date.available 2009-08-25T11:03:09Z
dc.date.issued 2009-08-25T11:03:09Z
dc.date.submitted 2006-06-30 en
dc.identifier.citation Hoorn, Lukas George (2009) Die invloed van die SA skolewet (1996) op dissipline in intermediêre skole in die Namakwa distrik van die Noord-Kaapprovinsie = The influence of the South African schools act (1996) on discipline in intermediate schools in the Namaqua district of the Northern Cape Province, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2400> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2400
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie van beperkte omvang is om inligting in te samel oor die probleem van dissipline soos dit manifesteer in Intermediêre Skole in die Namakwa Distrik van die Noord-Kaap Provinsie. Die aandag word toegespits op: * wetgewing met betrekking tot dissipline in skole; * soorte van probleme; * faktore wat aanleiding gee tot probleme; * maatreëls wat gebruik word om dissiplinêre probleme te hanteer en te voorkom. Deur literatuurstudie word begrip en kennis verkry wat as agtergrond dien vir die kwalitatiewe ondersoek waardeur `n kontekstuele begrip verkry word van die ervaring van dissipline en probleme deur `n geselekteerde groep skoolhoofde van Intermediêre Skole in die Namakwa Distrik van die Noord-Kaapprovinsie. Ten slotte word voorstelle gemaak met die oog op die verbetering van `n komplekse situasie. en
dc.description.abstract The aim of this study on a small scale is to gather information about the problem of discipline as manifested in Intermediate Schools in the Namaqua District of the Northern Cape Province. The attention is focused on: * legislation in connection with discipline in schools; * types of problems; * factors that cause problems; * measures to cope and prevent disciplinary problems. The study of literature provides understanding and knowledge that serves as background to the qualitative study by way of which a contextual understanding is developed of the experience of discipline and specific problems by a selected group of principals of Intermediate Schools in the Namaqua District of the Northern Cape Province. In conclusion proposals are made aimed at the improvement of a complex situation.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 98 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Discipline en
dc.subject Corporal punishment en
dc.subject Learner en
dc.subject Educational Management en
dc.subject Educator en
dc.subject Qualitative research en
dc.subject School en
dc.subject Disciplinary problems en
dc.subject Human dignity en
dc.subject Disciplinary measures en
dc.subject Dissipline en
dc.subject Lyfstraf en
dc.subject Onderwysbestuur en
dc.subject Leerder en
dc.subject Kwalitatiewe navorsing en
dc.subject Opvoeder en
dc.subject Dissiplinêre probleme en
dc.subject Skool en
dc.subject Dissiplinêre maatreëls en
dc.subject Menswaardigheid en
dc.subject.ddc 372.150968719
dc.subject.lcsh School discipline -- South Africa -- Namaqualand
dc.subject.lcsh School discipline -- Law and legislation -- South Africa -- Namaqualand
dc.subject.lcsh Middle school students -- South Africa -- Namaqualand -- Discipline
dc.subject.lcsh Educational law and legislation -- South Africa
dc.title Die invloed van die SA skolewet (1996) op dissipline in intermediêre skole in die Namakwa distrik van die Noord-Kaapprovinsie = The influence of the South African schools act (1996) on discipline in intermediate schools in the Namaqua district of the Northern Cape Province en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Educational Studies en
dc.description.degree M. Ed. (Educational Management) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics