Institutional Repository

ʼn Ondersoek na die parateks (Gérard Genette) as ʼn narratiewe strategie in geselekteerde Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur

Show simple item record

dc.contributor.advisor Coetser, J. L. (Johannes Lodewikus), 1952-
dc.contributor.author Oosthuizen, Mia Magriet
dc.date.accessioned 2018-01-11T12:43:02Z
dc.date.available 2018-01-11T12:43:02Z
dc.date.issued 2017-02
dc.identifier.citation Oosthuizen, Mia Magriet (2017) ʼn Ondersoek na die parateks (Gérard Genette) as ʼn narratiewe strategie in geselekteerde Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/23510>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/23510
dc.description Text in Afrikaans with Abstracts in Afrikaans, English and isiZulu en
dc.description.abstract In hierdie proefskrif word ondersoek ingestel na die parateks as narratiewe strategie vir toeganklikheid in geselekteerde Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur. Die kern van hierdie ondersoek is die toeganklikheid van die boodskap binne die paratekstuele en narratiewe kommunikasiesituasie. Vir hierdie ondersoek is die sentrale probleemstelling soos volg geformuleer: hoe word die parateks as narratiewe strategie gebruik om kinder- en jeugliteratuur meer toeganklik vir jong lesers te maak? Gérard Genette se werk oor die parateks (1997a) en die narratologie (1983, 1990) dien as teoretiese basis vir hierdie studie se konseptuele raamwerk, aangevul deur die werk van Mieke Bal (1991, 2009). Jauss (1982) se resepsie-estetika word ook betrek ten einde toeganklikheid ten opsigte van die primêre teikenmark te formuleer. Binne die konteks van hierdie konseptuele raamwerk, word daar afsonderlik ondersoek ingestel na die ontvangers, senders en boodskap van die paratekstuele en narratiewe kommunikasiesituasie. Die ontvangers is die lesers van die parateks as narratiewe strategie vir toeganklikheid en word bespreek as die primêre, dubbele en tweeledige teikenmarkte. Die senders is die verskillende skrywers betrokke by die skepping en implementering van die parateks as narratiewe strategie vir toeganklikheid. Onderskeid word getref tussen die primêre skrywer, die tweede skrywer en die sekondêre skrywer. Laastens word die boodskap ondersoek soos dit met die visuele parateks en die talige parateks verband hou. Aan die hand van die konseptuele raamwerk van hierdie studie, en die verskillende rolspelers en boodskappe binne die paratekstuele en narratiewe kommunikasiesituasie, dui die studie aan hoe die parateks as narratiewe strategie gebruik kan word om kinder- en jeugliteratuur vir veral die primêre teikenmark meer toeganklik te maak. afr
dc.description.abstract This thesis sets out to illustrate how the paratext can be used as narrative strategy for accessibility in selected Afrikaans children’s and youth fiction. Central to this study is the accessibility of the message in the paratextual and narrative communication situation. In this regard, the central research question is as follows: how can the paratext be used as a narrative strategy to make children’s and youth literature more accessible for young readers? Gérard Genette’s work on the paratext (1997a) and narratology (1983, 1990) serves as the theoretical basis for this study’s conceptual framework, along with the work of Mieke Bal (1991, 2009). In order to define accessibility in terms of the primary target audience, reference is also made to Jauss’s (1982) reception theory. Within the context of this conceptual framework, focus is placed on the receivers, senders and message of the paratextual and narrative communication situation. The receivers are the readers of the paratext as narrative strategy for accessibility and are discussed as the primary, twofold and dual target audiences. The senders are the different writers involved in the creation and implementation of the paratext as narrative strategy for accessibility. Here a distinction is made between the primary writer, the second writer and the secondary writer. Lastly, the message is discussed as it relates to the visual paratext and textual paratext. Through the conceptual framework of this study, along with the different role players and messages of the paratext as narrative strategy for accessibility, this study shows how the paratext as narrative strategy can be used to make children’s and youth literature more accessible for especially the primary target audience. en
dc.description.abstract Le thisisi ihlose ukuveza ukuthi umbhalo ohunyushiwe ungasetshenziswa kanjani njengesu lokuxoxa emibhalweni ekhethiwe yesiBhunu yezingane kanye naleyo yabantu abasha .Okubalulekile kulesi sifundo socwaningo wukutholakala komlayezo wombhalo ohunyushiwe kanye nesimo sokuxhumana ngengxoxo. Ngalokho-ke, umbuzo oyinsika kulesi sifundo socwaningo ngolandelayo: Ngabe inkulumo ehunyushiwe ingasetshenziswa kanjani njengesu lokuxoxa, elingenza ukuthi imibhalo yobuciko yezingane kanye naleyo yabantu abasha ukuze itholakale kalula kubafundi abasebasha? Umsebenzi kaGérard Genette i-paratext (1997a) kanye ne-narratology (1983, 1990) usebenza njengesisekelo sesakhiwo sebizo salesi sifundo socwaningo, kanti lokhu kuhambisana nomsebenzi ka MiekeBal (1991,2009). Ukuze siphumelele ukuchaza mayelana nokutholakala kwabafundi bezincwadi abahlosiwe, uyanxuswa ukuthi ufunde ithiyori emayelana nokutholakala kwabafundi bomlayezo ka Jauss (1982). Ngaphansi kwesimo sesakhiwo segama, kugxilwe kakhulu kubamukeli, kubathumeli kanye nakumlayezo wombhalo ohunyushiwe kanye nesimo sokuxhumana ngengxoxo. Abamukeli bomlayezo kungabafundi bombhalo ohunyushiwe, okuyisu elisetshenziswa ukuthola umlayezo, kanti la masu axoxwa njengalawo aqonde abafundi bokuqala, abambaxambili futhi anezinhloso ezimbili.. Abathumeli bomlayezo kungabhali abadlala indima yokwakha kanye nokusebenzisa imibhalo ehunyushiwe njengesu lokuxoxa elisetshenziswa ukuthola umlayezo. Lapha, kuvezwa umehluko ophakathi kombhali wokuqala, umbhali wesibili kanye nombhali osezingeni lesibili. Okukugcina, umlayezo uxoxwa njengoba uhlobana nombhalo ohunyushiwe obukelwayo kanye nombhalo ohunyushiwe olotshiwe Ngokusebenzisa uhlelo lwesakhiwo segama salesi sifundo, esisebenzisana ndawonye nabadlali bendima abahlukahlukene kanye nemilayezo yombhalo ohunyushiwe njengesu lokuxoxa elisetshenziswa ukuthola umlayezo, lokhu kukhombisa ukuthi umbhalo ohunyushiwe oyisu lokuxoxa ungasetshenziswa kanjani ukwenza ukuthi imibhalo yobuciko yezingane kanye naleyo yabantu abasha ingatholakala kanjani, ikakhulukazi ngabafundi bokuqala abahlosiwe. zu
dc.format.extent 1 online resource (xxvi, 413 Pages) : illustrations (some color)
dc.language.iso Afrikaans afr
dc.subject Parateks afr
dc.subject Toeganklikheid afr
dc.subject Lesers afr
dc.subject Skrywers afr
dc.subject Gérard Genette afr
dc.subject Narratiewe strategie afr
dc.subject Visuele parateks afr
dc.subject Talige parateks afr
dc.subject Narratologie afr
dc.subject Kinderliteratuur afr
dc.subject Jeugliteratuur afr
dc.subject Primêre teikenmark afr
dc.subject Tweeledige teikenmark afr
dc.subject Dubbele teikenmark afr
dc.subject Sekondêre teikenmark afr
dc.subject Primêre skrywer afr
dc.subject Tweede skrywer afr
dc.subject Sekondêre skrywer afr
dc.subject Paratext eng
dc.subject Accessibility/User-friendliness eng
dc.subject Readers eng
dc.subject Writers eng
dc.subject Narrative strategy eng
dc.subject Visual paratext eng
dc.subject Textual paratext eng
dc.subject Narratology eng
dc.subject Children’s literature eng
dc.subject Youth literature eng
dc.subject Primary target audience eng
dc.subject Twofold target audience eng
dc.subject Dual target audience eng
dc.subject Secondary target audience eng
dc.subject Primary writer eng
dc.subject Second writer eng
dc.subject Secondary writer eng
dc.subject Umbhalo ohunyushiwe zu
dc.subject Ukutholakala/Ukusebenziseka komlayezo zu
dc.subject Abafundi zu
dc.subject Ababhali zu
dc.subject Isu lokuxoxa zu
dc.subject Umbhalo ohunyushiwe obukelwayo zu
dc.subject Umbhalo ohunyushiwe olotshiwe zu
dc.subject Isifundo sokuxoxa zu
dc.subject Imibhalo yobuciko yezingane zu
dc.subject Imibhalo yobuciko yentsha zu
dc.subject Uhlelo oluqonde abafundi abasezingeni lokuqala zu
dc.subject Uhlelo olunezinhloso ezimbili zu
dc.subject Uhlelo zu
dc.subject.ddc 808.393
dc.subject.lcsh Genette, Gérard, 1930- -- Influence
dc.subject.lcsh Discourse analysis, Narrative
dc.subject.lcsh Discourse analysis, Literary
dc.subject.lcsh Narration (Rhetoric)
dc.subject.lcsh Fiction -- Technique
dc.subject.lcsh Paratext
dc.subject.lcsh Children's literature, Afrikaans -- History and criticism
dc.title ʼn Ondersoek na die parateks (Gérard Genette) as ʼn narratiewe strategie in geselekteerde Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur afr
dc.type Thesis en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature en
dc.description.degree D. Litt et Phil. (Afrikaans)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics