Institutional Repository

Lewenskontekstuele hermeneutiek-met verwysing na Sewendedag-Adventiste

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Niekerk, E. (Prof.) en
dc.contributor.author Horn, Ruan
dc.date.accessioned 2017-11-22T11:28:43Z
dc.date.available 2017-11-22T11:28:43Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.citation Horn, Ruan (2015) 'n Lewenskontekstuele hermeneutiek-met verwysing na Sewendedag-Adventiste, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/23382>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/23382
dc.description Summaries in English and Afrikaans en
dc.description.abstract In die tesis word die modernistiese en laat/postmodernistiese reduksionistiese benaderings in die Adventiste wêreld nie bloot afgewys nie, nie net omdat dit deel van ons ervaring is nie maar ook omdat die reduksies wat in die moderne en laat/postmoderne tyd ontstaan het in ʼn gemodifieërde sin die boustene is van ʼn hermeneutiese benadering wat poog om holisties en in multiverse sin oorvleuelend te werk met die antieke, moderne en laat/post moderne benaderinge. In ʼn hermeneutiek wat holisties oorvleuelend en multivers integrerend aan die gang is, vorm die vierledige opset van die handelinge en beweginge van God, die menslike bewustelike self, medemens(e) as die ander mens en die natuurlike kosmiese wêreld ʼn misterie van vierledig aktiewe teenwoordighede wat nie-vermengd saambestaan maar tog ontsettend naby aan mekaar is as die voortgaande ervaringskaart van elke konteks en situasie. Juis die uitmekaar ruk van die vierledige aktiewe teenwoordighede inonservaringswêrelde vorm die agtergrond vir moderne teologisme met God alleen speler van die spel, psigologisme met die bewustelike menslike self as die kaptein van sy siel en die meester van sy lot, humanisme waarin die mensheid as kollektiewe menswees die enigste roerder van die menslike brousel in die geskiedenis is en naturalisme waarin die natuurlik kosmiese omgewing die naturaliserende ordeningsagent van die kosmiese chaos is. Wat radikaal deur ʼn holisties oorvleuelende en multiverse integrerende aanpak sny, is dat die vierledige teenwoordighede gedra word asook ingebou is in wat in die Bybels-historiese tydslyn vorendag kom as die vier prominente dade van God se voortgaande skepping, versoening in Jesus Christus, alomvattende vernuwing deur die Gees en voleindende volmaking tot in die aanbreek van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Binne die omraming van ʼn hermeneutiek wat holisties oorvleuelend en multiversintegrerend werk, word algemene moderne en postmoderne benaderinge oor tekse, teorieë, menslike handelinge en die natuurlike kosmiese gebeurtenisse beskryf. Terwyl die moderniteit – en ook die postmoderniteit – uitgaan van die hoofsaaklik opponerende verskille tussen sinmakende beskouinge word hier gepoog om eers die oorvleuelingsareas refleksief te betrek en daarna aandag gee aan die verskille. Die drie breë benaderinge wat hoofsaaklik beskryf word is die van fundamentalistiese spieëling, liberale interpretasie en die konsinlike onderhandeling van tekse, teorieë, menslike handelinge en natuurlik kosmiese gebeure.Juis teen hierdie agtergrond word diverse SDA omgangspatrone met die Bybel, ervaringe in die kerklike arena en alledaagse ervaringe in ʼn draaikolk van multivers oorvleuelende en differensiërende refleksiwiteit beskryf. en
dc.description.abstract In the thesis Adventist approaches making use of modernist and late/postmodernistic reductionist philosophies are not rejected out of hand. Not only are the reductions which emerged in the modern and late/modern era part of our experience but they are in a modified sense the building blocks of a hermeneutical approach in which an attempt is made to work in an overlapping holistic and multiverse way with approaches of the ancient world, modernity and late/post modernity. In a hermeneutics that operate holistically with overlaps and in a multiverse integrative sense, the quadruple setting of actions and movements of God, the conscious human self, neighbour(s) as the other human and the natural cosmic world forms a mystery of foursome active presences that do not exist together in a mixed sense but are very close to each other as the continuous experiential map of every context and situation. The dislocation of the foursome active presences in our experiential worlds forms the backdrop of modern theologism in which God is the sole player in the game, psychologism with the conscious human self as the captain of his or her soul, humanism in which humanity as the collectiveness of being human is the only stirrer of the human concoction in history and naturalism in which the natural cosmic environment is the only naturalistic agency that arranges the cosmic chaos. Cutting radically through the holistic overlapping and multiverse integrative approach is that the foursome presences are carried and built into what come to the fore in the biblical historical timeline as the four grand acts of God of continuous creation, reconciliation in Jesus Christ, all embracing renewal through the Holy Spirit and fulfilling fulfilment as in the dawn of the new heaven and the new earth. Within the embrace of a hermeneutics which works with overlaps in a holistically and integrating in a multiverse sense general modernist and late/post modern approaches regarding texts, theories, human doings and natural cosmic events are described. While modernity – and late/post modernity - depart from mainly opposing differences between sense making views the attempt is made here firstly to engage oneself in a reflexive sense with the areas of overlapping and only then to pay attention the differences. The three broad approaches mainly described are that of fundamentalist mirroring, liberal interpretation and consensual negotiation of texts, theories, human doings and natural cosmic events. It is against this background that diverse SDA engagement patterns with the Bible, experiences in the arena of the church and everyday experiences is described in a vortex of holistic overlapping and multiverse integrative reflexivity. en
dc.format.extent 1 online resource (xii, 391 leaves) en
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Sewendedag-Adventistekerk en
dc.subject Oorblyfsel motief en
dc.subject Identiteit en
dc.subject Pluraliteit en
dc.subject Hermeneutiek en
dc.subject Orientasies en
dc.subject Fundamentalisme en
dc.subject Liberalisme en
dc.subject Modernisme en
dc.subject Postmodernisme en
dc.subject Reduksionisme en
dc.subject Metateorie en
dc.subject Positivisme en
dc.subject Diversiteit en
dc.subject Teorievorming en
dc.subject Differensiasie en
dc.subject Deduktief en
dc.subject Empiries en
dc.subject Abduktief en
dc.subject Teoretisering en
dc.subject Dekonstruksie en
dc.subject Holisme en
dc.subject Multiversiteit en
dc.subject Konfessionaliteit en
dc.subject Ontologie en
dc.subject Werklikheidservaring en
dc.subject Universialisme en
dc.subject Metanarratief en
dc.subject Waarheid en
dc.subject Teenswoordige waarheid en
dc.subject Seventh-Day Adventist Church en
dc.subject Remnant motif en
dc.subject Identity en
dc.subject Sense making en
dc.subject Plurality en
dc.subject Hermeneutics en
dc.subject Orientations en
dc.subject Fundamentalism en
dc.subject Christo-centrism en
dc.subject Liberalism en
dc.subject Modernism en
dc.subject Postmodernism en
dc.subject Reductionism en
dc.subject Metatheory en
dc.subject Positivism en
dc.subject Diversity en
dc.subject Theory development en
dc.subject Differentiation en
dc.subject Deductive en
dc.subject Empirical en
dc.subject Abductive en
dc.subject Theorizing en
dc.subject Deconstruction en
dc.subject Holism en
dc.subject Multiversity en
dc.subject Confessionals en
dc.subject Ontology en
dc.subject Reality en
dc.subject Universalism en
dc.subject Metanarrative en
dc.subject Truth en
dc.subject Present truth en
dc.subject.ddc 230.6732
dc.subject.lcsh Seventh-Day Adventists -- Doctrines en
dc.subject.lcsh Remnant (Theology) en
dc.subject.lcsh Hermeneutics -- Religious aspects en
dc.subject.lcsh Holism -- Religious aspects en
dc.subject.lcsh Christianity -- Theology en
dc.subject.lcsh Religious pluralism -- Seventh-Day Adventists en
dc.title Lewenskontekstuele hermeneutiek-met verwysing na Sewendedag-Adventiste en
dc.type Thesis en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en
dc.description.degree D. Th. (Systematic Theology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics