Institutional Repository

Voorwiskundige vaardighede as grondslag vir die bemeestering van wiskunde : 'n opvoedkundige sielkunde perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor De Witt, M. W. (Marike W.)
dc.contributor.author Fourie, Maria Elizabeth
dc.date.accessioned 2015-10-05T06:25:31Z
dc.date.available 2015-10-05T06:25:31Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.citation Fourie, Maria Elizabeth (2015) Voorwiskundige vaardighede as grondslag vir die bemeestering van wiskunde : 'n opvoedkundige sielkunde perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/19163> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/19163
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract Die doel van hierdie navorsing was om vas te stel of leerders in Graad R die nodige wiskundige vaardighede deur gestruktureerde spel bemeester het wat as grondslag vir verdere wiskunde-onderrig kan dien. In die literatuurstudie is die verskillende wiskunde konsepte in diepte ondersoek. Daar is ook gefokus op die oordra van wiskunde konsepte aan jong leerders. Verder is daar in die literatuurstudie ondersoek ingestel na die doel, waardes, tipes, ontwikkeling van spel asook spel in die moderne era. Vir die empiriese ondersoek is 103 Graad R-leerders van ses verskillende skole betrek. Daar is gebruik gemaak van ʼn ewekansige steekproef by die skole wat bereid was om aan die studie deel te neem. Die ondersoek het plaasgevind deur die gebruik van die positivistiese kwantitatiewe navorsingsmetode. Daar is gebruik gemaak van vraelyste om te bepaal wat die bemeestering van wiskundige vaardighede by Graad R-leerders is. Gestruktureerde spel is as hulpmiddel gebruik vir die insameling van die navorsingsmateriaal. Die resultate is bekom deur die vraelyste statisties te verwerk. Daar is ook vraelyste aan die onderwysers gegee om meer agtergrond oor hulle onderrigmetodes asook die onderwysers se eie gevoel teenoor en kennis van wiskunde te bekom. Die navorsingsresultate bevestig dat die meerderheid van die Graad R-leerders oor ʼn goeie wiskundige grondslag beskik. Dus is daar deur die studie gevind dat dit belangrik is dat jong kinders baie moet speel om nuwe vaardighede aan te leer, maar ook die geleentheid moet hê om die vaardighede te beoefen. af
dc.description.abstract The purpose of this research was to determine whether learners in Grade R mastered the necessary math skills through structured play that could serve as a basis for further mathematics training. In the literature various math concepts were studied in depth. The main focus was on the transfer of math concepts to young learners. The literature study further focussed on the purpose, values, and types of play, development of play and play in the modern era. An empirical study using random sampling was done using 103 Grade R learners from six different schools who were willing to participate in the study. The study was done using the positivism quantitative research methodology. Questionnaires were used to determine the mastery of mathematical skills by Grade R learners. Structured play was used as a tool to collect the research material. The results were obtained by processing the questionnaires statistically. Questionnaires were also completed by the teachers to confirm their background knowledge, teaching methods as well as to determine the teachers‟ own feelings towards and their knowledge of mathematics. The research results confirm that the majority of Grade R learners have obtained a good math foundation. The study also confirmed that it is important that young children need to play to learn new skills and must have the opportunity to practise the new skills. en
dc.format.extent 1 online resource (15 unnumbered leaves, 210 leaves) : illustrations (chiefly color) en
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Dataversameling en grafieke af
dc.subject Een-tot-een ooreenstemming af
dc.subject Gestruktureerde spel af
dc.subject Getalbegrip af
dc.subject Graad R-leerder af
dc.subject Klassifiseer af
dc.subject Kleuter af
dc.subject Konservasie of behoud af
dc.subject Meting af
dc.subject Oordra van wiskunde konsepte af
dc.subject Opeenvolging af
dc.subject Probleemoplossing en logiese denke af
dc.subject Speel af
dc.subject Vergelyking af
dc.subject Voorwiskundige vaardighede af
dc.subject Vorm en ruimtelike bewustheid af
dc.subject Wiskunde konsepte af
dc.subject Data collection and graphs en
dc.subject One-to-one correspondence en
dc.subject Structured play en
dc.subject Number sense en
dc.subject Grade R learner en
dc.subject Classify en
dc.subject Pre-schooler/toddler en
dc.subject Conservation en
dc.subject Measurement en
dc.subject Teaching math concepts en
dc.subject Seriation en
dc.subject Problem solving and logical thinking en
dc.subject Play en
dc.subject Comparison en
dc.subject Pre-mathematical skills en
dc.subject Shape and spatial sense en
dc.subject Mathematical concepts en
dc.subject.ddc 372.70968
dc.subject.lcsh Mathematical ability in children -- South Africa -- Evaluation en
dc.subject.lcsh Mathematics -- Study and teaching (Preschool) -- South Africa -- Evaluation en
dc.subject.lcsh Games in mathematics education -- South Africa -- Evaluation en
dc.subject.lcsh Play -- South Africa -- Evaluation en
dc.title Voorwiskundige vaardighede as grondslag vir die bemeestering van wiskunde : 'n opvoedkundige sielkunde perspektief af
dc.type Thesis en
dc.description.department Psychology of Education en
dc.description.degree D. Ed. (Sielkundige Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics