Institutional Repository

Jurisprudensiële ontleding van die staatlike paradigma en van staatlike identiteit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Blerk, Adrienne E.
dc.contributor.advisor Strydom, H. A. (Hendrik Andries)
dc.contributor.author Malan, Jacobus Johannes
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:25:01Z
dc.date.available 2015-01-23T04:25:01Z
dc.date.issued 2000-11
dc.identifier.citation Malan, Jacobus Johannes (2000) Jurisprudensiële ontleding van die staatlike paradigma en van staatlike identiteit, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18097> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18097
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die basiese tese voortspruitend uit hierdie ondersoek is dat wetenskapsbeoefening binne bepaalde terreine van die regswetenskap ondemeem word ooreenkomstig 'n verswee staatlike paradigma wat deurlopend streef na die instandhouding van die politieke status quo. Die territoriale staat is die hoeksteen van die bestaande politieke orde en terselfdertyd die meester-konsep van die staatlike paradigma. Wetenskapsbeoefening volgens hierdie paradigma is gemik op die instandhouding van die territoriale staat en funksioneer dus as 'n defensief-konserwatiewe politieke projek. Uitsluitsel oor welke vrae en antwoorde as wetenskaplik ter sake kwalifiseer, word gegee aan die hand van die behoeftes van die bestaande territoriaalstaatlike orde. Antwoorde kwalifiseer as wetenskaplik houdbaar alleenlik indien dit met die belange van die bestaande territoriale staat vereenselwigbaar is en nie die staatlike status quo sal ontwrig nie. Intellektuele aktiwiteit wat nie die staatlike gebaseerde status quo ter wille is nie en dit moontlik mag ontwrig, haal in terme van hierdie paradigma moeilik die drumpel van wetenskaplikheid. In die ondersoek word die vestiging van die staatlike paradigma histories nagegaan en daama word die hoofmomente van die paradigma blootgele. Die belangrikste produkte van wetenskapsbeoefening kragtens die staatlike paradigma word daama uitgepluis. Benewens die feit dat die produkte deurlopend die staatlike orde onderskraag, vervul dit ook die strategiese funksie om uitdagers van die staatlike orde te domestiseer en in die diens van die staatlike orde te plaas. Die prominentste produkte van wetenskapsbeoefening volgens die staatlike paradigma word ontleed: - staatsbou, dikwels verkeerdelik voorgehou as nasiebou; - demokrasie wat onderhewig aan die dissipline van die staatlike paradigma tot staatlike demokrasie omvorm is; - menseregte wat burgerlike afhanklikheid van die staat bevorder en die staat sodoende teen opposisie vrywaar; - die misdaad, hoogverraad en die intemasionaalregtelike figuur van selfbeskikking wat deur die staatlike paradigma tot 'n staatsdienende staatlike selfbeskikking omvorm is. Die staatlike paradigma word egter onder toenemende spanning geplaas en daar bestaan die moontlikheid van 'n rewolusionere herwaardering van verskeie sleutel-konsepte wat deur die staatlike paradigma gevange gehou en in diens van die bestaande staatlike status quo gedomestiseer is. Die rewolusionere vrystel van hierdie konsepte kan die weg baan na 'n nuwe politokrasie anderkant die staatlike orde. af
dc.description.abstract The basic thesis emanating from this research holds that scientific enterprises within certain fields of the legal science are undertaken in pursuance of a tacit statist paradigm which consistently preserve the political status quo. The territorial state is both the keystone of the existing political order and the master concept of the statist paradigm. Scientific activity according to this paradigm seeks to protect the territorial state and functions as a defensive conservative political project. The scientific relevance of questions and answers is determined by the exigencies of the existing order composed of territorial states. Answers are viewed as scientifically authentic only if they are compatible with the interests of the prevailing territorial state and when they do not pose a threat of disruption to the existing statist status quo. Intellectual activity that does not affirm the statist predicated status quo and which poses the risk of disruption of the this order would seldom qualify as scientific in terms of this paradigm. This study examines the historical establishment of the statist paradigm and debunks the main pillars of the paradigm. The foremost products of scientific activity in accordance with the statist paradigm are then analyzed. These products invariably safeguard the statist order and also succeed in domesticating the challengers of the statist order and placing them in the service of this order. The most outstanding developments of the scientific endeavour in pursuance of the statist paradigm are analyzed, which are: - state building, often inaccurately portrayed as nation building; -democracy which, subjected to the discipline of the statist paradigm, had been transformed into statist democracy; - human rights which cultivate civic dependence upon the state, thus safeguarding the state against opposition; -the crime ofhigh treason and the international law concept of self-determination which was transfigured by the statist paradigm into a state serving statist self-determination. The statist paradigm is however placed under increasing tension and there is a possibility of a revolutionary reappraisal of several key concepts which the statist paradigm has kept in captivity and which have been domesticated and placed in the service of the statist status quo. By releasing these revolutionary concepts, the way to a new politocracy, beyond the statist order, may be paved. en
dc.format.extent 1 online resource (viii, 349 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Statist paradigm en
dc.subject Statist identity en
dc.subject Territorial state en
dc.subject State building en
dc.subject Republica Christiana en
dc.subject Democracy en
dc.subject Human rights en
dc.subject High treason en
dc.subject Self-determination en
dc.subject Politocracy en
dc.subject.ddc 320.1
dc.subject.lcsh State, The -- History en
dc.subject.lcsh Civil society en
dc.subject.lcsh Constitutional law en
dc.subject.lcsh Democracy en
dc.subject.lcsh Human rights en
dc.subject.lcsh Nationalism en
dc.subject.lcsh Nation-state en
dc.subject.lcsh Law -- Philosophy en
dc.title Jurisprudensiële ontleding van die staatlike paradigma en van staatlike identiteit af
dc.type Thesis
dc.description.department Jurisprudence
dc.description.degree LL.D.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics