Show simple item record

dc.contributor.advisor Heaton, J.
dc.contributor.author Dercksen, Elsje Jacoba Johanna en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.issued 1997-01 en
dc.identifier.citation Dercksen, E.J.J. (1997) De Facto huwelike :, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17997> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17997
dc.description Text in Afrikaans, abstract in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die regsposisie van die deelgenote tot 'n de facto huwelik word krities ondersoek met inagneming van die huidige Suid-Afrikaanse regsposisie, oorsigtelike regsvergelyking, die morele argument, en die invloed van die Grondwet van Suid-Afrika. Die verskillende vorme van de facto huwelike in sy bree interpretasie word in oenskou geneem en die volgende verbindings word bespreek: saamwoonverhoudings; inheemsregtelike huwelike; huwelike voortspruitend uit godsdienstige tradisies; en homoseksuele huwelike. Dit word gevind dat die Suid-Afrikaanse regsposisie tans baie onbevredigend is. Sekere voorstelle vir wysigings word aan die hand gedoen, en daar word gewys op die unieke kenmerke van die Suid-Afrikaanse situasie wat in ag geneem moet word in die vorming van 'n nuwe benadering. Dit word bepleit dat die regslui die uitdaging moet aangryp en met innoverende denke 'n nuwe bestel vir die Suid-Afrikaanse reg moet skep wat buigbaar en soepel is, maar terselfdertyd regsekerheid bevorder.
dc.description.abstract The legal status of the parties to a de facto marriage is investigated, taking into consideration the present South African position, legal comparison, the moral argument, and the influence of the Constitution of South Africa. The different forms of the de facto marriage in its wide interpretation are reviewed and the following relationships are discussed: cohabitation relationships; customary marriages; marriages resulting from religious traditions; and homosexual relationships. It is found that the present South African legal position is very unsatisfactory. Several suggestions for amendments are made, and the unique characteristics of the South African situation to be taken into consideration in forming a new approach, are highlighted. It is pleaded that the legal profession accept the challenge to create, with innovation, a new system for South African law which will be flexible, but, will at the same time ensure certainty in law.
dc.format.extent 1 online resource (x, 79 leaves) en
dc.subject De facto marriages
dc.subject De facto relationships
dc.subject Cohabitation relationships
dc.subject Customary marriages
dc.subject Homosexual relationships
dc.subject South African legal status
dc.subject Legal reform
dc.subject Legal reform
dc.subject Moral argument
dc.subject Legal comparison
dc.subject The Constitution of South Africa
dc.subject.ddc 346.16068 en
dc.subject.lcsh Unmarried couples -- Legal status, laws, etc. -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Domestic relations -- South Africa. en
dc.title De Facto huwelike : en
dc.type Dissertation
dc.description.department Private Law
dc.description.degree LL. M. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics