Institutional Repository

Model vir kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sohnge, W. F. (Waldemar Ferreau), 1939-
dc.contributor.author De Villiers, Louise, 1953-
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.issued 1998-06
dc.identifier.citation De Villiers, Louise, 1953- (1998) Model vir kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17978> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17978
dc.description.abstract Teoretiese navorsing is onderneem om 'n model vir kurrikulumontwikkeling vir die Diploma vir Registrasie as Verpleegkundige (algemene, psigiatriese, gemeenskaps-) en Vroedvrou te ontwikkel. Twee hooffaktore beinvloed verpleegonderwys. Op globale vlak word verpleegonderwys beinvloed deur die realiteite van 'n inligtingtegnologie-gedrewe samelewing. Dit noodsaak die ontwikkeling van kritiese denke, aanpasbaarheid ten opsigte van konstante sosiale verandering en 'n verbintenis tot lewenslange leer. Op nasionale vlak word verpleegonderwys beinvloed deur 'n nasionale gesondheidstelsel wat gekwalifiseerde verpleegkundiges vereis, wat in staat is om omvattende gesondheidsorg te lewer. 'n Situasie-analise het gelei tot die identifisering van twee hoofkonsepte wat die verpleegkundekurrikulum beinvloed, naamlik lcritiese denke en omvattende gesondheidsorg. Vorige navorsing dui daarop dat verpleegdosente nie paraat is ten opsigte van verwikkelinge in die onderwys nie. Dit kan negatiewe gevolge he vir innoverende kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde ten einde die professie strategies te posisioneer om te voldoen aan die eise van die komende eeu. Die navorser het beoog om die leemte te oorbrug deur middel van navorsing wat gemik was op die daarstelling van 'n omvattende kurrikulumontwikkelingstrategie wat kan dien as praktiese riglyn vir die implementering van kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde. Op grond van 'n analise van die konsep kurri/culum, 'n situasie-analise en die interpretering daarvan, is die Model vir Kurrikulumontwikkeling in Verpleegkunde gekonseptualiseer. Die model kan verpleegdosente in staat stel om fundamentele kurrikulumverandering te bewerkstellig en 'n relevante kurrikulum daar te stel, deur gespesifiseerde kurrikulumontwikkelingstake stelselmatig af te handel. Die implikasies van die konsepte lcritiese denke en omvattende gesondheidsorg vir die verpleegkundekurrikulum, is uitgespel deur kriteria vir die nuwe verpleegkundekurrikulum te formuleer af
dc.description.abstract The researcher undertook theoretical research to develop a curriculum development model for the Diploma for Registration as a Nurse (General, Psychiatric, Community) and Midwife. There are two main tendencies that influence nursing education. On a global level nursing education is influenced by realities that are inherent in an information technology-driven world. This requires the development of critical thinking skills, adaptability to constant social change and a commitment to life-long learning. Nationally, nursing education is influenced by a national health system requiring trained nurses who are able to render comprehensive health care. A situation analysis resulted in the identification of two main concepts that influence the nursing curriculum namely, critical thinking and comprehensive health care. Previous research indicates that nurse educators are outdated in terms of developments in education. This can have negative consequences for innovative curriculum development in nursing in order to position the nursing profession strategically to meet the demands of the next century. This limitation prompted the researcher to conduct research that was aimed at designing a comprehensive curriculum development strategy to serve as a practical guideline on how to implement curriculum development in nursing. Based on an analysis of the concept curriculum, a situation analysis and the interpretation thereof: the researcher conceptualized the Curriculum Development Model for Nursing. The model will enable nurse educators to effect fundamental curriculum change and the development of a relevant curriculum by completing specified curriculum development tasks systematically. The implications of the concepts critical thinking and comprehensive health care for the nursing curriculum, were elucidated by formulating criteria for a new nursing curriculum. Key terms: curriculum; curriculum development; curriculum foundation; curriculum structure; curriculum design; situation analysis; critical thinking; reflective practice; comprehensive health care; comprehensive nursing curriculum; community based curriculum; problem based learning; media assisted learning; ~ve learning; reflective learning; experiential learning; mediated learning. en
dc.format.extent 1 online resource (xv, 259 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Curriculum en
dc.subject Curriculum development en
dc.subject Curriculum foundation en
dc.subject Curriculum structure en
dc.subject Curriculum design en
dc.subject Situation analysis en
dc.subject Critical thinking en
dc.subject Reflective practice en
dc.subject Comprehensive health care en
dc.subject Comprehensive nursing curriculum en
dc.subject Community based curriculum en
dc.subject Problem based learning en
dc.subject Media assisted learning en
dc.subject Cooperative learning en
dc.subject Reflective learning en
dc.subject Experiential learning en
dc.subject Mediated learning en
dc.subject.ddc 610.730711
dc.subject.lcsh Nursing -- Study and teaching (Higher) en
dc.subject.lcsh Curriculum planning en
dc.subject.lcsh Health planning en
dc.subject.lcsh Critical thinking en
dc.subject.lcsh Group work in education en
dc.title Model vir kurrikulumontwikkeling in verpleegkunde af
dc.title.alternative A curriculum development model for nursing en
dc.type Thesis
dc.description.department Health Studies
dc.description.degree D.Litt. et Phil. (Advanced Nursing Science)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics