Institutional Repository

Gebruik van regressie-analise in die identifisering van sportprestasiefaktore

Show simple item record

dc.contributor.advisor Le Roux, J. G. (Jacobus Gerhardus)
dc.contributor.author De Villiers, Liesel
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.issued 2002-11
dc.identifier.citation De Villiers, Liesel (2002) Gebruik van regressie-analise in die identifisering van sportprestasiefaktore, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17977> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17977
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die doel van hierdie ondersoek was om te bepaal watler faktore die grootste bydrae tot sportprestasie lewer. Met die literatuurstudie is die verskillende faktore wat sportprestasie beinvloed, geidentifiseer en verder ondersoek en beskryf. Daar is gevind dat 'n wye verskeidenheid faktore bestaan wat atletelsportdeelnemers se prestasie positief of negatief kan beinvloed. 'n Empiriese ondersoek is uitgevoer waarby 'n aantal atlete/sportdeelnemers, wat aan verskeie sportsoorte deelneem, betrek is. Die afrigters van hierdie atlete/sportdeelnemers is oak by die ondersoek betrek. Eerstens is bepaal watter faktore, volgens die atlete/sportdeelnemers, die grootste bydrae tot hul sportprestasie lewer. Daama is hierdie geidenlifiseerde faktore aan 'n regressieanalise onderwerp om te bepaal walter faktor/e die grootste en belangrikste bydrae tot sportprestasie lewer. Die resultate het getoon dat hierdie faktore soos volg is: motivering, afrigter, kommunikasie, selfvertroue, aanleg en dieet af
dc.description.abstract The purpose of this study was to determine which factors contribute significantly to sports achievement. In the literature study, different factors with an underlying effect on sports achievement were identified, explained and further investigated. A wide variety of factors bearing positive as well as negative effect on athletes'/sport participants' achievement were found. An empirical study was carried out in which a number of athletes/sport participators were involved. The coaches of these athletes/sport participants were also included. The factors that play a major contributing role in these athletes/sport participants' sports achievement were primarily determined. Thereafter the identified factors were further investigated through the use of a regression analysis to ascertain which ones contribute the most to sports achievement. The results indicated that these factors are as follows: motivation, coach, communication, self-confidence, talent and diet. en
dc.format.extent 1 online resource (vi, 98, 6 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Sportprestasie af
dc.subject Aanleg af
dc.subject Dieet af
dc.subject Selfvertroue en
dc.subject Belangstelling af
dc.subject Motivering af
dc.subject Doelwitstelling af
dc.subject Konsentrasie en
dc.subject Kommunikasie af
dc.subject Afrigter af
dc.subject Sports achievement en
dc.subject Talent en
dc.subject Diet en
dc.subject Self-confidence en
dc.subject Interest en
dc.subject Motivation en
dc.subject Goal setting en
dc.subject Concentration en
dc.subject Communication en
dc.subject Coach en
dc.subject.ddc 796.02
dc.subject.lcsh Sports (Psychological aspects) en
dc.subject.lcsh Achievement motivation. en
dc.subject.lcsh Level of aspiration en
dc.subject.lcsh Athletic ability en
dc.subject.lcsh Coaches (Athletics) -- Communication systems en
dc.subject.lcsh Coaching (Athletics) en
dc.title Gebruik van regressie-analise in die identifisering van sportprestasiefaktore af
dc.title.alternative The use of regression analysis in the identification of sport achievement factors en
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree M.Ed. (met spesialisering in Voorligting)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics