Institutional Repository

Enkele riglyne vir opvoedkundige-sielkundige terapie binne verskillende kulture

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, Leonard J.
dc.contributor.author Conradie, Catharina en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:34Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:34Z
dc.date.issued 1995-06 en
dc.identifier.citation Conradie, Catharina (1995) Enkele riglyne vir opvoedkundige-sielkundige terapie binne verskillende kulture, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17922> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17922
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doel van hierdie ondersoek was om: 1. Die struikelblokke wat in terapie binne verskillende kulture voorkom, te ontleed. 2. Verskillende Westerse en nie-Westerse terapeutiese benaderings se toepassing op multikulturele terapie te ontleed. 3. Bestaande riglyne en modelle vir multikulturele terapie daar te stel, ten einde 'n model vir relasieterapie te ontwerp. 4. Ondersoek in te st el na die doeltreffendheid van relasieterapie op kliente uit verskillende kulture. Daar is 'n idiografiese model vir Opvoedkundige-Sielkundige terapie binne verskillende kulture ontwerp. Die model is enersyds gebaseer op 'n Iiteratuurstudie en andersyds op die beginsels van relasieterapie as Opvoedkundige-Sielkundige benadering. Die resultate het die volgende getoon: 1. Hindernisse in Opvoedkundige-Sielkundige terapie met persone uit verskillende kulture kan oorbrug word. 2. V erkryging van kulturele kennis oor die klient asook selfondersoek deur die terapeut vergemaklik multikulturele Opvoedkundige-Sielkundige terapie. 3. Aan die hand van die model vir relasieterapie binne verskillende kulture kan doeltreffende multikulturele terapie uitgevoer word. 4. Die model bied riglyne vir terapie binne verskillende kulture.
dc.description.abstract The purpose of this investigation was: 1. To analyse impediments appearing in therapy within different cultures. 2. To analyse the application of different Western and non-Western therapeutic approaches on multicultural therapy. 3. To bring about existing guidelines and models for multicultural therapy, in order to design a model for relation therapy. 4. To examine the effectiveness of relation therapy on clients from different cultures. A model was designed for multicultural Educational Psychological therapy. The model is based on a study of literature as well as the principles of relation therapy as an Educational Psychological perspective. The results have shown the following: 1. Obstacles in educational psychological therapy with persons from different cultures can be bridged. 2. Attainment of cultural knowledge of the client as well as introspection by the therapist facilitate multicultural educational psychological therapy. 3 . The model for relation therapy within different cultures can be utilised effectively for therapy 4. The model offers guidelines for multicultural therapy.
dc.format.extent 1 online resource (xx, 242 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Multicultural therapy
dc.subject Relation therapy
dc.subject Cross-cultural therapy
dc.subject Multicultural barriers
dc.subject Crosscultural barriers
dc.subject Western therapies
dc.subject Non-Western therapies
dc.subject Educational-psychological therapy
dc.subject Worldviews
dc.subject Communication
dc.subject Racial factors
dc.subject.ddc 370.19 en
dc.subject.lcsh Educational psychology en
dc.subject.lcsh Multicultural education en
dc.subject.lcsh Cross-cultural counseling en
dc.title Enkele riglyne vir opvoedkundige-sielkundige terapie binne verskillende kulture en
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree M. Ed. (Voorligting) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics