Institutional Repository

'n Ondersoek na die rol van werkontleding in die uitvoering van funksionele personeelbedrywighede met verwysing na die Stadsraad van Lichtenburg

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uys, Francina
dc.contributor.advisor Stroh, E. C.
dc.contributor.author Muller, Catherina Elizabeth en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:23:56Z
dc.date.available 2015-01-23T04:23:56Z
dc.date.issued 1997-11 en
dc.identifier.citation Muller, Catherina Elizabeth (1997) 'n Ondersoek na die rol van werkontleding in die uitvoering van funksionele personeelbedrywighede met verwysing na die Stadsraad van Lichtenburg, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17537> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17537
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Werkontleding word onderneem om die onderskeie funksies wat in 'n instelling uitgevoer word, te ontleed en te groepeer as pligte van individuele betrekkings wat in die proses ge1dentifiseer word. Inligting wat op grond van werkontleding verkry is, kan daartoe bydra dat die uitvoering van personeelfunksies doeltreffend en effektief geskied. 'n Li teratuurstudie en empiriese narvorsing is in hierdie·studie onderneem om te bepaal wat die rol van werkontleding in die ui tvoering van funksionele personeelbedrywighede in die Stadsraad van Lichtenburg is. Empiriese navorsing is onderneem in al die Departemente van die Stadsraad van Lichtenburg. Ten einde die doel van die studie te verwesenlik is vier navorsingsvrae gestel. Deur middel van vraelyste wat aan die teikengroep gestuur is, is data oor die navorsingsvrae ingesamel. Die empiriese studie het daarop gedui dat inligting verkry op grond van werkontleding wel kan bydra tot die effektiewe uitvoering van funksionele personeelbedrywighede. Dies studie het egter ui tgewys dat nie alle leidinggewende amptenare bewus is dat die inligting op grond van werkontleding verkry,. die uitvoering van hul personeelfunksies kan vergemaklik nie.
dc.description.abstract respective functions performed in an institution, as duties of individual jobs identified in the process. Information gathered on the basis of the job analysis, can contribute to the fact that the performing of personnel functions transpires efficiently and effectively. A literature study as well as empiricial research were undertaken in this study to determine ' what the role of job analyses is in the performing of functional personnel activities in the City Council of Lichtenburg. .on the basis of job analysis can definitely contribute to the effective performing of functional personnel activities. The study indicated however, that not all leadinq officials were aware that information gathered on the basis of job analysis, could expedite the performing of their personnel functions.
dc.format.extent 1 online resource (x, 174 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Job classification
dc.subject Job analysis
dc.subject Job description
dc.subject Job specification
dc.subject Personnel provision
dc.subject Personnel training and development
dc.subject Personnel compensation
dc.subject.ddc 352.64214096824 en
dc.subject.lcsh Job analysis en
dc.subject.lcsh Lichtenburg (South Africa) -- Politics and government en
dc.subject.lcsh Municipal officials and employees -- Job descriptions -- South Africa -- Lichtenburg en
dc.subject.lcsh Lichtenburg (South Africa). City Council -- Job descriptions en
dc.title 'n Ondersoek na die rol van werkontleding in die uitvoering van funksionele personeelbedrywighede met verwysing na die Stadsraad van Lichtenburg en
dc.type Dissertation
dc.description.department Public Administration and Management
dc.description.degree M.Admin. (Public Administration) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics