Institutional Repository

Die dekriminalisering van dagga in Suid-Afrika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Joubert, Sandra Jeroma, 1948-
dc.contributor.advisor Prinsloo, J. H.
dc.contributor.author Du Pré, Nicoline en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.issued 1999-11 en
dc.identifier.citation Du Pré, Nicoline (1999) Die dekriminalisering van dagga in Suid-Afrika, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16702> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16702
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description Summaries in Afrikaans and English en
dc.description.abstract Na meer as veertig jaar het Suid-Afrika 'n nuwe politieke bedeling wat veranderde wetgewing in die vooruitsig stel. 'n Oorweging van 'n dekriminaliseringsbeleid vir die gebruik van dagga, beskou teen die agtergrond van 'n toename in emstige misdaad soos moord, gewapende roof, taxigeweld en verkragting, weerspieel die realiteite van vandag se oorweldigende misdaadprobleem in Suid-Afrika. Een van die belangrikste take van die kriminoloog is om misdaad te omskryf sodat 'n beleid voorgeskryf kan word wat die strafregsplegingstelsel van hulp kan wees om uiteindelik misdaad te verminder of, meer realisties, meer doeltreffend te beheer. Die omskrywing daarvan is egter nie so eenvoudig nie vanwee die kompleksiteit van die mensdom. Inhierdie studie is 'n meningsopname gebruik van sowel jeugdiges, die toekomstige beleidmakers en algemene daggagebruikers, as kenners op die gebied van dwelmrehabilitasie en -beheer, ten einde die wenslikheid van 'n dekriminaliseringsbeleid te beoordeel. Empiriese data van beide groepe (die wetsgehoorsame en die wetsverbrekende) is vir die voorwaardelike steun vir die wetlike beheer van daggagebruik versamel, met die verskil dat eerste- en eksperimentele daggagebruikers wat geen antler misdaadrekord het of by enige misdaadbedrywighede betrokke is, nie 'n misdaadrekord moet kry nie. Die respondente het dus die behoud van strafmaatreels ondersteun, maar met 'n de facto-dekriminalisasie deur middel van nie-toepassing van die wet. Die respondente is van mening dat 'n verslapping van die huidige dwelmwetgewing tot 'n toename in misdaad aanleiding sal gee. Die respondente betwyfel egter die doeltreffendheid van die kriminele regstelsel. Hulle is selfs van mening dat die SAPD nie in staat is om die probleem te bekamp solank die middel in aanvraag is nie. Die studie beklemtoon verder die kompleksiteit en dikwels teenstrydige opvattings ten opsigte van dekriminalisasie ten einde te illustreer hoe moeilik dit is om 'n staatsbeleid daarop te skoei.
dc.description.abstract After more than forty years, South Africa has a new political dispensation with prospective new legislation. The consideration of a policy of decriminalization for the use of dagga, seen against the background of an increase in serious crimes such as murder, armed robbery, taxi violence and rape, reflects the realities of the current overwhelming crime problem in South Africa. One of the most important tasks of the criminologist is to describe crime in order to facilitate the system of administration of criminal justice in the diminishing of, or more realistically, better control of crime. The description thereof is, however, not simple due to the complexity of humanity. In this study an opinion survey of both youths as the future policy makers and most common users of dagga, and specialists in the field of drug rehabilitation and control was used, in order to determine the expedience of a policy of decriminalization. Empirical data was obtained from both groups (the law abiders and the law-breakers) for the conditional support of legislative control of dagga use, with the exception that first and experimental users with no criminal record or history of criminality should not be subjected to a criminal record. The respondents therefore supported the retention of punitive measures, but with a defacto-decriminalization by way of non­ enforcement of the law. The respondents were of the opinion that the relaxation of the present drug legislation would lead to an increase in crime. The respondents doubt the effectiveness of the criminal justice system, however, they are of the opinion that the SAPS would never be able to combat the problem as long as a demand for the drug continues to exist. The study further emphasizes the complexity and often diverse conceptions of decriminalization in order to illustrate how difficult it is to base a state policy on these conceptions.
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 365 p.) en
dc.language.iso af
dc.subject Acute and chronic effects en
dc.subject Attitudes en
dc.subject Cannabis sativa
dc.subject Dagga
dc.subject Decriminalization en
dc.subject de Facto-decriminalization
dc.subject Early industrial and cultural history en
dc.subject Economic aspects of Cannabis restoration
dc.subject Liberatarianism en
dc.subject Medical potential en
dc.subject Prohibition en
dc.subject Utilitarianism en
dc.subject.ddc 364.1770968 en
dc.subject.lcsh Drug legalization -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Drug control -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Cannabis -- Social aspects -- South Africa. en
dc.title Die dekriminalisering van dagga in Suid-Afrika
dc.type Dissertation en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree M.A. (Kriminologie) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics