Institutional Repository

Die toepassing van totale kwaliteitsbestuur aan graadwaardige tersiêre onderriginstellings

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van den Bergh, P. H. (Pieter Heinrich), 1940-
dc.contributor.author Van Der Watt, Hendrik Herculas
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:24Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:24Z
dc.date.issued 1997-06
dc.identifier.citation Van Der Watt, Hendrik Herculas (1997) Die toepassing van totale kwaliteitsbestuur aan graadwaardige tersiêre onderriginstellings, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16288> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16288
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die noodsaaklikheip om produktiwiteit en kwaliteit in hoer onderwys te verbeter, het aanleiding gegee tot die relatief nuwe totale kwaliteitbestuur (TQM)-beweging by tersiere onderriginstellings soos universiteite en technikons. Die integrering van die totale kwaliteitverwante konsepte van strategiese TOM -intensie, eksterne omgewingsfaktore, bestuur se reaksie, kwaliteitstelseleffektiwiteit en deurlopende verbetering in 'n model, dui die gekombineerde gevolge van genoemde konsepte op die institusionele verbetering van technikons en • universiteite aan. Die belangrikste veranderlikes (binne bogenoemde dimensies van die model) wat vir institusionele verbetering by onderskeidelik universiteite en technikons verantwoordelik is, toon ooreenstemming - universiteite en technikons verskil egter ten opsigte van ander minder belangrike veranderlikes. Die funksionering van die model is soos volg: Die bestuur (akademies en administratief) van die tersiere onderriginstelling identifiseer en erken, onderhewig aan aspekte soos leierskap, kennis, ervaring, en aanvaarding, sekere eksterne omgewingsfaktore wat verband hou met die klientebehoeftes (ekstern en intern) en institusionele verbetering. Gegewe genoemde beperkings en faktore besluit bestuur op die (suboptimale) strategiese TQM-intensie om aan klientebehoeftes te voldoen. Die strategiese TQM-intensie sal nou saam met bestuur se reaksie (deur die toepassing van die TQM-beginsels en -filosofie) wat die effektiwiteit van die kwaliteitstelsel bepaal, bepaal op watter kwaliteitvlak die instelling sal opereer. Die kwaliteitstelsel bestaan uit die bestuur-, tegniese. en sosiale stelsel, en is weer eens I aan deurlopende verbetering onderhewig. (Die bestuurstelsel dien as integreerder van die ander twee stelsels.) Die eindresultaat van die toepassing van die TQMfilosofie en -beginsels is institusionele verbetering. Verder kan die model en die resultate van hierdie studie deur universiteite en technikons gebruik word by die verbetering/implementering van hulle eie, unieke totale kwaliteitimplementeringsmodel(le) - 'n uitgebreide implementeringsmodel is vir die rede voorgehou. Laastens kan die (verkorte) meetinstrumente wat vir universiteite en technikons onderskeidelik bepaal is, gebruik word om die sukses met die implementering van TQM by 'n individuele instelling te meet. af
dc.description.abstract The necessity to improve productivity and quality in higher education has resulted in the relatively new movement of Total Qua~ity Management(TQM) at tertiary institutions such as universities and technikons. The integration of the total quality-related concepts of_ strategic TQM intent, external environmental factors, reaction of management, effectiveness of the quality system and continuous improvement in a model, can be used to indicate their combined results on the institutional improvement of technikons and universities. The most important variables (within the above-mentioned dimensions of the model) responsible for institutional improvement at universities and technikons respectively, correspond - however, universities and technikons differ regarding the less important variables. The functioning of the model is. as follows: The management (academic and administrative) of the tertiary educational institution identifies and recognises, subject to aspects such as leadership, knowledge, experience and acceptance, certain external environmental factors which are related to the client's requirements (external and internal) and institutional improvement. Given the above restrictions and factors, management decides on the (sub-optimal) strategic TQM intent to satisfy client requirements. The strategic TOM intent together with the reaction of the management (by the application of the TOM principles and philosophy) which determines the effectiveness of the quality system, will determine on which quality level the institution will operate. The quality system comprises the management, technical and social system, and is again subject to continuous improvement. (The management system serves as an integrator of the other two systems). The end result of the application of the TOM philosophy and principles is institutional improvement. The model and results of the study can further be used by universities and technikons for the improvement\implementation of their own, unique, total quality implementation model(s) - for this reason an extended implementation model was presented. Lastly, the (abridged) measuring instruments established for universities and technikons respectively, can be used to measure the success with the implementation of TQM at an individual institution. en
dc.format.extent 1 online resource (vii, ix, 338 leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject Quality en
dc.subject Total quality (TQ) en
dc.subject Total quality management (TQM) en
dc.subject Total quality implementation (TQI) in (tertiary) education en
dc.subject Productivity en
dc.subject Efficiency en
dc.subject Effectiveness in (tertiary) education en
dc.subject Kwaliteit af
dc.subject Totale kwaliteit (TQ) af
dc.subject Totale kwaliteitsbestuur (TQM) af
dc.subject Totale kwaliteitimplementering (TQI) in (tersiere) Onderrig af
dc.subject Produktiwiteit af
dc.subject Doelmatigheid af
dc.subject Effektiwiteit in (tersiere) onderrig af
dc.subject.ddc 658.562
dc.subject.lcsh Total quality management en
dc.subject.lcsh Universities and colleges en
dc.title Die toepassing van totale kwaliteitsbestuur aan graadwaardige tersiêre onderriginstellings af
dc.title.alternative The application of total quality management at degree-level tertiary educational institutions en
dc.type Thesis
dc.description.department Business Management
dc.description.degree D.B.L.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics