Institutional Repository

'n Ondersoek na die bestuur van organisasieklimaat binne 'n multikulturele onderwyspersoneelsamestelling

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Schalkwyk, O. J. (Ockert Johannes)
dc.contributor.advisor Van der Linde, Cornelia Helena
dc.contributor.author Smuts, Elizabeth Magdalena
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:16Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:16Z
dc.date.issued 1996-01
dc.identifier.citation Smuts, Elizabeth Magdalena (1996) 'n Ondersoek na die bestuur van organisasieklimaat binne 'n multikulturele onderwyspersoneelsamestelling, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16076> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16076
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract The being, nature and importance of organisational climate as well as the role of the educational manager in this regard is described. A study regarding cultural differences in the South African milieu was conducted. A pilot study preceded the qualitative, empirical survey for which a questionnaire was designed. Interviews with principals and staff members of different cultural groups were conducted at a primary, secondary and tertiary educational institution. The data is described, analysed and interpreted. Results indicated that a closed organisational climate prevailed at the majority of educational institutions in South Africa with multi-cultural staff. Guidelines for the appointment, training and development of educational managers are given. It is recommended that applicants for educational manager posts are to be selected according to psychometric tests. Current educational managers should be trained with reference to the creation of organisational climate. Management principles, management style, leadership and cultural sensitivity should be addressed.
dc.description.abstract Na aanleiding van 'n literatuurstudie is die wese, aard en belangrikheid van organisasieklimaat asook die rol van die onderwysbestuurder in die verband beskryf. 'n Literatuurstudie in verband met kultuurverskille in die Suid-Afrikaanse milieu is onderneem. 'n Loodsstudie is gedoen. 'n Vraelys is antwerp vir 'n kwalitatiewe, empiriese ondersoek. Onderhoude is by 'n primere, sekondere en tersiere onderwysinstansie met drie hoofde en elf personeellede van verskillende kultuurgroepe gevoer. Die data is beskryf, geanaliseer en gei"nterpreteer. Daar is gevind dat 'n geslote organisasieklimaat by die meerderheid onderwysinstansies in Suid-Afrika met multikulturele personele heers. Riglyne is verskaf vir die aanstelling, opleiding en ontwikkeling van onderwysbestuurders. Daar word aanbeveel dat aansoekers vir onderwysbestuursposte na aanleiding van psigometriese toetsing gekeur word. Huidige onderwysbestuurders meet indiensopleiding en ontwikkelingsgeleenthede ontvang ten opsigtevanorganisasieklimaatskepping metverwysingnabestuursbeginsels, bestuurstyl, leierskap en kultuursensitiwiteit om hulle toe te rus vir hulle moeilike taak. af
dc.format.extent 1 online resource (192 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 371.1002368
dc.subject.lcsh School management and organization -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Teachers -- South Africa -- Attitudes. en
dc.subject.lcsh School personnel management -- South Africa. en
dc.title 'n Ondersoek na die bestuur van organisasieklimaat binne 'n multikulturele onderwyspersoneelsamestelling af
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Leadership and Management
dc.description.degree M. Ed. (Onderwysbestuur)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics