Institutional Repository

Public opinion on sentencing in Pretoria

Show simple item record

dc.contributor.advisor Naude, C.M.B. (Catharina Magrieta Beatrix), 1938-
dc.contributor.advisor Van der Merwe, D. P.
dc.contributor.author Pitfield, Doreen Jennie
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date.issued 1997-11
dc.identifier.citation Pitfield, Doreen Jennie (1997) Public opinion on sentencing in Pretoria, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15792> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15792
dc.description Summaries in English and Afrikaans
dc.description.abstract The study explores the beliefs and wishes of respondents in Pretoria concerning crime seriousness and criminal sentencing in South Africa. It is suggested that in a democracy, the legal system must reflect the values of the individual citizen if it is to achieve a legitimacy based upon the concepts of moral consent and universality, and argues that this can only be achieved when all citizens have a voice. The study undertakes and reports on a survey of 400 units, across race divisions in and around the City of Pretoria by initially emulating, and thereafter extending, the British Crime Survey. The thesis offers seven chapters divided into two primary components. The first component, chapters one to four, systematically debate the historical/theoretical foundations of sentencing practice (both globally and in respect of South Africa), and identifies the inherent problems faced by contemporary criminal justice systems. The study utilises sentencing literature to provide an in-depth appraisal of theoretical paradigms and, thereafter, evaluates the successes and failures of various sentencing options. The second component, chapters five to seven, unpack the Pretorian research in relation to various other foreign research surveys, and culminates by offering a South African sentencing guide (severity index) based upon the research findings. The findings identify the people of Pretoria to be punitive. Respondents are shown to regard rape and driving whilst over the legal alcohol level causing the death of an innocent victim as the most serious crimes, followed by deliberate murder, selling illegal drugs and terrorism. Percentage differential between these "most serious" crimes is negligible. Many respondents indicate long prison sentences or the death penalty for these specific offences. Overall, Blacks prefer imprisonment whilst Whites are shown to be more conservative and more amenable to other sentencing options. Gender differences in relation to seriousness and sentence scores are slight, but females and the older age group are noted to be more fearful of being victimised even though this fear is not supported by actual victimisation rates. The study justifies the motivation fot the inclusion of public opinion into sentencing policy by recording a 72 percent positive response to people involvement in the sentencing of offenders. en
dc.description.abstract Hierdie navorsing verken respondente in Pretoria se menings en verwagtinge aangaande die erns van misdaad en vonnisoplegging in Suid·Afrika. Die uitgangspunt is dat die regsplegingstelsel veronderstel is om die waardes van die gemeenskap te reftekteer, gebaseer op die konsepte van morele eenstemmigheid en universaliteit, en argumenteer dat dit binne 'n demokrattese bestel slegs kan realiseer as alle inwoners inspraak daarin het. Die navorsing en rapportering gaan oor 'n opname van 400 eenhede in en om die stad Pretoria oor rassegrense heen. Die Britse misdaadopname het as vertrekpunt gedien vir die ontwikkeling van die opname. Die tesis bestaan uit sewe hoofstukke wat verdeel is in twee hoofkomponente. Die eerste komponent, hoofstukke een tot vier, debatteer sistematies die histories/teoretiese begrondings van die vonnisopleggingspraktyk (beide globaal en ten opsigte van Suld-Afrika), en identifiseer die inherente probleme waarmee kontemporere strafregsplegingstelsels gekonfronteer word. Die navorsing gebruik vonnisopleggingsliteratuur om 'n in-diepte beoordeling te maak aan teoretiese paradigma om die sukses en mislukking van die verskillende vonnisopleggingaopsies te evalueer. Die tweede komponent, hoofstukke vyf tot sewe, behels die navorsing in Pretoria in vergelyking met verskeie ander buitelandse navorsingsondersoeke en bereik 'n hoogtepunt deur 'n Suid-Afrikaanse vonnisopleggingsgids (ernsindeks) voor te hou, gebaseer op die navorsingsbevindings. Die navorsingsbevindings identlfiseer respondente van Pretoria as strafgeorienteerd. Respondente beskou verkragting en bestuur van 'n motor terwyl die persoon se alkoholbloedinhoud oor die wettige perk is en die dood van 'n onskuldige slagoffer veroorsaak, as die ernstigste misdade. Dit word gevolg deur opsetlike moord, die handel in onwettige dwelmmiddels en terrorisme. Persentasie afwykings tussen die "ernstige" misdade is onbeduidend. Menige respondente is van mening dat lang termyne van gevangenisstraf of die doodsvonnis vir hierdie misdade toepaslik is. Oorhoofs gesien, verkies Swartmense gevangesetting, terwyl blankes meer konserwatief maar ook meer ontvanklik blyk te wees met betrekking tot ander vonnisopsies. Genderverskille in verhouding tot die erns- en die vonnistellings is gering, maar vroue en die ouer ouderdomsgroepe vertoon groter vrees vir viktimisasie, alhoewel hierdie vrees nie ondersteun word deur werklike viktimisasieratio's nie. Hierdie navorsing onderskryf die motivering vir die oorweging van die gemeenskapsmening in formulering van vonnisopleggingsbeleid met die resultaat dat 72 persent respondente gemeenskapsbetrokkenheid in die vonnisoplgeging voorstaan. ' af
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 255 leaves) : illustrations, some color
dc.language.iso en
dc.subject Public opinion en
dc.subject Public input en
dc.subject Sentencing policy en
dc.subject Crime surveys (UK, USA & SA) en
dc.subject Prison overpopulation en
dc.subject Prison costs en
dc.subject Theoretical Schools of thought en
dc.subject The human rights mandate en
dc.subject Rehabilitation en
dc.subject Prevention en
dc.subject Global punishment en
dc.subject Punishment in South Africa en
dc.subject Evaluation of sanctions en
dc.subject SA survey findings en
dc.subject Seriousness scores en
dc.subject Sentence choice en
dc.subject.ddc 364.60968
dc.subject.lcsh Sentences (Criminal procedure) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Public opinion -- South Africa -- Pretoria en
dc.subject.lcsh Sentences (Criminal procedure) -- Public opinion -- Cross-cultural studies en
dc.title Public opinion on sentencing in Pretoria en
dc.type Thesis
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree D. Litt. et Phil. (Criminology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics