Institutional Repository

Taalpolitiek en "Alternatiewe Afrikaans"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Swanepoel, P. H. (Petrus Hendrik), 1950-
dc.contributor.author Pieterse, H. J., 1960-
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date.issued 1994-11
dc.identifier.citation Pieterse, H. J., 1960- (1994) Taalpolitiek en "Alternatiewe Afrikaans", University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15785> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15785
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description Die term "Alternatiewe Afrikaans" is die afgelope dekade telkens gebruik in taalpolitieke publikasies, maar tot dusver is daar relatief min gedoen om die begrip te analiseer, om die "Alternatiewe Afrikaanse beweging" histories te kontekstualiseer, en om die "beweging" se taalpolitieke uitgangspunte en publ ikasies krities te evalueer as ideologiese teenpool vir Standaardafrikaans of "Establishment Afrikaans". Hierdie proefskrif poog om, na aanleiding van 'n analise van die politieke faktore rondom die opkoms en "kanoni sering" van Standaardafri kaans, die totstandkoming van (wit) Afrikanerhegemonie en die daarmee gepaardgaande breuk in die Afrikaanse taalgemeenskap, die ontstaan van die term "Alternatiewe Afrikaans" en die taalpolitieke "agenda" van die "Alternatiewe beweging" te ondersoek. In die eerste hoofstuk word die taalsosiologie en taalpolitiek as studieterreine ontleed en terme soos "politiek", "mag" en "ideologie" en die verskei e wyses waarop hull e met taa 1 in verband gebri ng kan word, word ondersoek. Die "Kritiese Linguistiek" word onder die loep geneem en die hegemoniemodel van Gramsci word bespreek as deelteoretiese raamwerk vir hierdie studie. In die tweede hoofstuk word die taalpolitiek van Standaardafrikaans bespreek aan die hand van die volgende temas: Afrikanernasionalisme en Afrikaans, die politisering en mitologisering van die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans, en die Afrikaanse taalbewegings. Tel kens word "alternatiewe", ontmitologiserende beskouings teenoor "standaardbeskouings" van die temas gestel. Die ontsluiting van 'n alternatiewe hegemonie, verbind met die "Alternatiewe beweging" en "People's Education", word in hoofstuk 3 bespreek en die term "Alternatiewe Afrikaans" word ontleed. Daar word besin oor die "Alternatiewe beweging" as "taalbeweging". In die vierde hoofstuk word die ideologie van "bevryding" in 'n aantal tekste wat met "Alternatiewe Afrikaans" geassosieer word, geanaliseer aan die hand van verskeie tegnieke uit die kritiese diskoersanalise. Manipulatiewe en propagandistiese diskursiewe praktyke word uitgelig. Die "depolitisering" en "demokratisering" van Afrikaans word in die slothoofstuk bespreek. Daar word aangetoon dat "Alternatiewe Afrikaans" deur 'n duidelike polities-mobiliserende agenda onderle word, dat die varieteit 'n verpolitiseerde "ideologiese metalek" van Afrikaans is en uiteindelik 'n etiket is vir " 'n ideologie van bevryding" ten opsigte van die heersende hegemoniese strukture af
dc.description During the past decade the term "Alternative Afrikaans" has frequently been used in publications on language politics. Until recently little has been done concerning the analysis of this term and the contextualisation of the "Alternative Afrikaans movement". The politico-linguistic premises and publications of the "Alternative movement", as an ideological opposition to Standard Afrikaans or "Establishment Afrikaans", have not yet been sufficiently and critically evaluated. The aim of this thesis is to investigate the origin of the term "Alternative Afrikaans" and the politico-linguistic "agenda" of the "Alternative movement", with analogical reference to the political factors surrounding the rise and "canonisation" of Standard Afrikaans, the establishment of (white) Afrikaner hegemony and the concomitant division within the Afrikaans language community. In the first chapter the sociology of language and language politics are discussed, and terms such as "politics", "power" and "ideology" and the various ways in which they may be connected with language, are examined. The field of "Critical Linguistics" and Gramsci's hegemonic model are discussed as partial theoretical frameworks for this study. In the second chapter the language politics of Standard Afrikaans is discussed on the basis of the following themes: Afrikaner Nationalism and Afrikaans, the politicisation and mythologising of the ontogenesis of Afrikaans, and the Afrikaans language movements. "Alternative", demythologising views, contrary to the "standard" views on these themes, are discussed. The develpment of an alternative hegemony, linked with the "Alternative movement" and "People's Education", is considered in chapter three and the term "Alternative Afrikaans" is analysed. The "Alternative movement" is analysed as "language movement". In chapter four the ideology of "liberation" in a number of texts associated with "Alternative Afrikaans" is analysed on the basis of various techniques used in critical discourse analysis. Manipulative and propagandistic discursive practices are highlighted. The "depoliticisation" and "democratisation" of Afrikaans are considered in the final chapter. It is argued that "Alternative Afrikaans" is based on a specific agenda of political mobilisation, that this variety is a politicised "ideological metalect" of Afrikaans and ultimately a "label" for an "ideology of liberation" with regard to the prevailing hegemonical structures an
dc.format.extent 1 online resource (219 leaves) en
dc.language.iso af af
dc.subject.ddc 439.367 en
dc.subject.lcsh Sociolinguistics en
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Political aspects en
dc.subject.lcsh Discourse analysis en
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Standardization en
dc.title Taalpolitiek en "Alternatiewe Afrikaans" en
dc.type Thesis en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature en
dc.description.degree D. Litt. et Phil. (Afrikaans) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics