Institutional Repository

The mission of the local church amidst social disruption and transition : a study of the Ilitha and Ndevana communities in the Eastern Cape

Show simple item record

dc.contributor.advisor Saayman W.
dc.contributor.author Odendaal, J. N.
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:01Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:01Z
dc.date.issued 1996-01 en
dc.identifier.citation Odendaal, J. N. (1996) The mission of the local church amidst social disruption and transition : a study of the Ilitha and Ndevana communities in the Eastern Cape, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15689> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15689
dc.description.abstract The policy of Separate Development and its forceful implementation by the Nationalist Government from the !960's and into the 1980's resulted in the resettlement of thousands of Africans in the 'homeland' Ciskei in the Eastern Cape. All these changes had a profound and very often a disruptive influence on the lives of those involved. People's ability to survive amidst these circumstances, was tested to the limit. This study looks at the role of the local Christian faith community in supporting its members during these rapid and disruptive socioeconomic and political changes. The study is confined to two congregations of the Uniting Reformed Church in Southern Africa in Ilitha and Ndevana in the Eastern Cape. Following an introductory chapter, Chapter 2 gives a historical outline of developments in the broader Ciskei. Attention is also given to demographic, social and economic conditions. Chapter 3 describes the culture and feeling of despair, powerlessness and mistrust that is deeply entrenched in the minds of many people in the community due to depressive socio-economic situations. Chapter 4 gives an overview of the churches in the area and describes the supportive structures and actions of two churches in the Ilitha-Ndevana area. No instant solutions are offered to members but through mutual support they find a sense of belonging and encouragement in the midst of their hardship. In Chapter 5 a model for the mission of the local church in a context of social and economic change and disruption, is presented. It is shown how the image of Christianity and the Gospel have been distorted and misused in the past through the entanglement of mission and colonialism, a negative attitude towards African culture, and by contributing to the subordination of women in society. A vision that people in Africa can have peace and dignity and become self-reliant is proposed. Within the local faith community this vision is built on an understanding of God as the weak and suffering Lord, on fellowship and mutual support, a new reading of the Bible, a practical community based spirituality, and an emphasis on healing. en
dc.description.abstract Die daarstelling en .kragdadige toepassing van die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling vanaf die 1960's tot·die 1980's het tot gevolg_gehad dat duisende Swart Suid-AftilCaners hervestig is in die Ciskei-tuisland in die Oos-Kaap. Al hierdie veranderinge het verreikende en baie dikwels ontwrigtende gevolge op die betrokkenes gehad. Mense se vermoens om binne hierdie omstandighede te oorlee:t: is tot die uiterste beproef. Hierdie studie kyk na die rol van die plaaslike · Cbristelike. geloofsgemeenskap in die ondersteuning van sy lede tydens snelle en ontwrigtende sosiale, ekonomiese en politieke veranderinge. Die studie is beperk tot twee gemeentes van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Aftika in Ilitha en Ndevana in die Oos-Kaap. Na 'n inleidende hoofstuk, gee hoofstuk 2 'n historiese oorsig van ontwikkelinge in die breere Ciskei-gebied. Aandag word ook gegee aan demografriese, sosiale en ekonomiese toestande. Hoofstuk 3 beskryf 'n kultuur en gevoel van moedeloosheid, magteloosheid en wantroue wat, as gevolg van neerdrukkende sosiaal-ekonomiese toestande, diep in menige mense se gemoedere vasgele is. Hoofstuk 4 gee 'n oorsig oor die kerke in die gebied en beskryf die ondersteunende strukture en optrede in twee gemeentes in die Ilitha-Ndevana area. Geen kitsoplossings word aan lede aangebied nie, maar deur onderlinge steun vind hulle geborgenheid en bemoediging te midde van swaarkry. In hoofstuk 5 word 'n model aangebied vir die missie van die plaaslike kerk te midde van sosiale en ekonomiese veranderinge en ontwrigting. Daar word aangetoon hoe die beeld van die Christendom in die verlede verwring en misbruik is deur: die verstrengeling van sending en kolonialisasie; 'n negatiewe houding teenoor kultuur in Afrika; en deur by te dra tot die ondergeskikte posisie van vroue in die samelewing. 'n Visie dat die mense van Afrika vrede en menswaardigheid kan geniet en self onderhoudend kan raak, word voorgestel. Binne die plaaslike geloofsgemeenskap word aan hierdie visie gebou deur 'n begrip van God as die magtelose en lydende Here, deur onderlinge gemeenskap en ondersteuning, 'n nuwe lees en begrip van die Bybel, 'n praktiese gemeenskaps-gerigte spiritualiteit en 'n beklemtoning van heling en herstel. af
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 205 leaves) en
dc.language.iso en
dc.subject Mission en
dc.subject Eastern Cape en
dc.subject Resettlement en
dc.subject Transition en
dc.subject Disruptive change en
dc.subject Distortion of Christianity en
dc.subject Faith community en
dc.subject Fellowship en
dc.subject Mutual support en
dc.subject Healing en
dc.subject Spirituality en
dc.subject Moral reconstruction en
dc.subject.ddc 250.968792
dc.subject.lcsh Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en
dc.subject.lcsh Land settlement patterns -- South Africa -- Eastern Cape en
dc.subject.lcsh Church and social problems -- South Africa -- Eastern Cape en
dc.subject.lcsh Christian communities -- South Africa -- Eastern Cape en
dc.title The mission of the local church amidst social disruption and transition : a study of the Ilitha and Ndevana communities in the Eastern Cape en
dc.type Thesis
dc.description.department Christian Spirituality, Church History and Missiology en
dc.description.degree D.Th. (Missiology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics