Institutional Repository

Fraudulent award of tenders and South African government

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oyedokun, Godwin Emmanuel
dc.contributor.author Manaka, Phuti Frans
dc.date.accessioned 2021-12-10T13:57:29Z
dc.date.available 2021-12-10T13:57:29Z
dc.date.issued 2021-08-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10500/28404
dc.description.abstract The aim of this study was to determine which factors lead to the fraudulent awarding of tenders by the South African government. To that end, the researcher sought to highlight the causes of fraudulent activities occurring within the public procurement system, which go undetected despite existing control measures, and to determine the impact which such fraud has on the economy of the country, and on service delivery to local communities. In this undertaking, a qualitative research approach was adopted. In terms of primary sources, interviews were conducted to gather data, using well-developed guiding questions, with the study population mainly comprising government entities in Gauteng province. The findings revealed that existing control measures in public procurement systems have notable weaknesses. Greed and selfenrichment, a lack of consequence management, political influence in the awarding of tenders, and the high prevalence of corruption in government institutions, appear to be the main causes of fraudulent activities in public entities. en
dc.description.abstract Inhloso yalolu cwaningo bekuwukobona izinto ezibangela ukunikezwa kwamathenda ngendlela yenkwabaniso kuhulumeni waseNingizimu Afrika. Mayelana nalokho, umcwaningi ufune ukugqamisa izimbangela zemisebenzi yenkwabaniso eyenzeka kwinqubo ye-procurement kahulumeni, eyenzeka ngendlela engabonakali ngisho noma kukhona izindlela zokulawula ezikhona, kanye nokubheka umphumela wale nkwabaniso kumnotho wezwe, kanye nasekuthulweni kwezidingo (kwamasevisi) kwimiphakathi yendawo. Kulo msebenzi, kusetshenziswe inqubo ye-qualitative research. Ngokulandela imithombo yokuqala, kwenziwe ama-interview ukuqokelela ulwazi, ngokusebenzisa imibuzo ehlelwe kahle, nalabo abekucwaningwa ngabo, ikakhulukazi kwizikhungo zikahulumeni weprovinsi yeGautteng. Imiphumela iveze ukuthi izindlela zolawulo ezikhona kwinqubo ye-procurement kahulumeni ziyaxega kakhulu, Umhobholo nokufuna ukuzicebisa, ukuthi kungabi nemiphumela emibi kwabenza ububi, ukungenela kwabezepolitiki ekunikezweni kwamathenda, kanye nezinga eliphezulu lenkwabaniso kwizikhungo zikahulumeni, kubonakala kuyizimbangela ezinkulu zenkwabaniso kwizikhungo zikahulumeni zu
dc.description.abstract Maikemišetšo a nyakišišo ye e be e le go utolla gore ke mabaka afe ao a dirago gore go be le boradia mo go abeng dithentara ka mmušong wa Afrika Borwa. Ka lebaka leo, monyakišiši o be a nyaka go bontšha seo se hlolago ditiro tša boradia tšeo di diregago ka lenaneong la ditirelo la mmušo, leo le tšwelago pele ntle le go lemogwa le ge go na le magato a taolo, le go utolla khuetšo yeo boradia bjoo bo nago le yona mo ekonoming ya naga, le go kabo ya ditirelo go ditšhaba tša selegae. Nyakišišong ye go šomišitšwe mokgwa wa dinyakišišo wa boleng. Malebana le methopo ye megolo, go dirilwe dipoledišano go hwetša data, go šomišwa dipotšišo tša go hlahla, gomme batho bao ba šomišitšwego mo dinyakišišong ke makala a mmušo a profense ya Gauteng. Dikutollo di bontšhitše gore magato a taolo a gonabjale mo mananeong a ditirelo a na le mafokodi a mantši. Megabaru le go ke khumiša, go se be le taolo ya dipoelo, khuetšo ya dipolotiki mo go abeng dithentara, le ditiragalo tša godimo tša bomenetša mo diinstitušeneng tša mmušo, di tšwelela go ba tšona di hlolago ditiro tša boradia mo makaleng a setšhaba. nso
dc.format.extent 1 online resource (ix, 83 leaves) : illustrations (some color) en
dc.language.iso en en
dc.subject Control measures en
dc.subject Fraudulent activities en
dc.subject Public entities en
dc.subject Public procurement en
dc.subject South African government en
dc.subject Tenders en
dc.subject Izindlela zolawulo zu
dc.subject Imisebenzi yenkwabaniso zu
dc.subject Izikhungo zikahulumeni zu
dc.subject Inqubo ye-procurement kahulumeni zu
dc.subject Uhulumeni weNingizimu Afrika zu
dc.subject Amathenda zu
dc.subject Mantšu a motheo: magato a taolo nso
dc.subject Mešongwana ya boradia nso
dc.subject Mmušo wa Afrika Borwa nso
dc.subject Dithentara nso
dc.subject.ddc 363.259680968
dc.subject.lcsh Commercial crimes -- South Africa en
dc.subject.lcsh Civil Service -- Corrupt practices -- South Africa en
dc.subject.lcsh Public administration -- Morals and Ethical aspects -- South Africa en
dc.subject.lcsh Bribery -- South Africa en
dc.title Fraudulent award of tenders and South African government en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Auditing en
dc.description.degree M. Phil. (Accounting Sciences) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics