Institutional Repository

The growth and regulation of the private security industry in India and South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hesselink, Anni
dc.contributor.author Pillay, Krisandren
dc.date.accessioned 2021-01-05T06:37:42Z
dc.date.available 2021-01-05T06:37:42Z
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26976
dc.description.abstract The lack of scientific research covering the factors contributing to the growth and regulation of the private security industry (PSI) in India and South Africa gave rise to the study. The study used qualitative research methods, a case study design and documentary analysis techniques, including personal interviews supported by a qualitative questionnaire and e-mailing the questionnaires to participants, to achieve the purpose and objectives of the study. The researcher interviewed seven participants from India personally and eight responded to the qualitative questionnaire sent by e-mail. The researcher conducted eight one-on-one interviews with South African participants and eleven members responded to the qualitative questionnaire sent by e-mail. The researcher carried out a pilot study to identify any shortcomings in the qualitative questionnaire. The study examined various theories on regulations and regulatory frameworks and considered the theoretical aspects of regulating the private security industry. This study confirmed that private security is growing at a rapid pace in India and South Africa, and the common factors encouraging growth include socio-economic factors like rapid growth and infrastructure, increasing urbanisation, growth of the middle class, poverty and unemployment, illegal immigration, growth in private property and increase in personal wealth. Indian participants especially, felt strongly that an increase in terror attacks is a key factor contributing to the rapid growth of the PSI, whilst South African participants confirmed, a fear of political violence and being scared of civil unrest were reasons for the increased presence of the PSI in the country. The participants corroborated that statutory-based legislation imposed by the Private Security Agencies (Regulation) Act 2005 and the Private Security Industry Regulation Act 2001 is not wholly effective in regulating the PSI in India. en
dc.description.abstract Ukusweleka kocwaningo lwesisayense olwengamela izinto ezinomthelela ekukhuleni kanye nemitheshwana yolawulo kwimboni yonogada bezokuvikeleka yangasese i-private security industry (PSI) eNdiya naseNingizimu Afrika kwenze ukuthi kube nalolu cwaningo. Ucwaningo lusebenzise izindlela ze-qualitative research methods, i-case study kanye nethekniki yohlaziyo lwamadokhumende, okubandakanya nama-interview nabantu ziqu, ngokusekelwa wuhla lwemibuzo ebhaliwe ye-qualitative kanye nohla lwemibuzo ebhaliwe (questionnaires) ethunyelwe nge-email kulabo ababambe iqhaza, ukufezekisa izinhloso nezinjongo zocwaningo. Umcwaningi wenze ama-interview nababambi qhaza abayisikhombisa ziqu baseNdiya kanti abayisishagalombili baphendule imibuzo yohla ebhaliwe ye-qualitative oluthunyelwe nge-email. Umcwaningi ubuye waba nama-interview okubhekana ubusu nobuso nababambi qhaza baseNingizimu Afrika abayisishagalombili, kwathi abayishumi nanye baphendula uhla lwemibuzo ebhaliwe ye-qualitative ethunyelwe nge-email. Kwenziwe ucwaningo lokulinga (pilot study) ukubheka ukuntengantenga kohla lwemibuzo ebhaliwe ye-qualitative. Lolu cwaningo luhlole amathiyori ahlukahlukene ngokwenziwa kwemithetho yolawulo kanye nohlaka lwemitheshwana yolawulo, kanye nokubonelela izingxenye zethiyori yemitheshwana yolawulo lwemboni yonogada bezokuvikeleka yangasese. Ucwaningo luqinisekise ukuthi imboni yonogada bangasese bezokuvikeleka ikhula ngokuyisimanga eNdiya kanye naseNingizimu Afrika, kanti okuyixhumanisayo nokufanayo, kubandakanya ukukhula kwezinto eziphathelene nabantu nezomnotho njengokukhula ngesivinini kwezingqalasizinda, ukuya kakhulu kwabantu ezindaweni zamadolobha, ukukhula kwe-middle class, inhlupheko nokusweleka kwemisebenzi, ukungena kakhulu kwabantu ababuya kwezinye izindawo ngokungemthetho (illegal migration), ukukhula kwempahla yangasese kanye nokwanda kokunotha kubantu. Ababambi qhaza baseNdiya bona banemizwa eqinile yokuthi uhlaselo lwamaphekulazikhuni (terror attacks) yinto enomthelela kakhulu ukukhuleni kwemboni ye-PSI. Ababambi qhaza baseNingizimu Afrika bona baqinise ukwesaba udlame lwezepolitiki kanye nokwesaba izivungu-vungu zovukelwano lwabantu, yikho okube yizizathu zokukhula kobukhona be-PSI ezweni. Ababambi qhaza baqinise ukuthi imithetho efakelwe ye-Private Security Agencies (Regulation) Act 2005 kanye nomthetho we-Private Security Industry Regulation Act 2001 ayisebenzi ngokufanele ukulawula kahle imboni ye-PSI eNdiya. zu
dc.description.abstract Esi sifundo sibe ngunozala wokunqongophala kophando lobunzululwazi malunga nezinto ezincedisa ekukhuleni nasekulawulweni korhwebo lokhuselo lwabucala, iprivate security industry (PSI), kwilizwe laseIndia naseMzantsi Afrika. Isifundo sisebenzise indlela yophando lomgangatho, uyilo lwenkqubo engumzekelo, uhlalutyo lwemibhalo, udliwano ndlebe lobuso ngobuso nabantu ngabantu, oku kuxhaswa luluhlu lwemibuzo olubhaliweyo noluthunyelwe kubathathi nxaxheba ngeimeyile ukuze kuphunyezwe iinjongo zesi sifundo. Umphandi udlane indlebe nabathathi nxaxheba abasixhenxe abavela eIndia kanti abasibhozo baphendule uluhlu lwemibuzo yomgangatho kwi-imeyile. Umphandi uqhube udliwano ndlebe ubuso ngobuso nabathathi nxaxheba abasibhozo eMzantsi Afrika kanti abalishumi elinanye bona baphendule uluhlu lwemibuzo yomgangatho kwi-imeyile. Kwaqhutywa isifundo sokutshayelela ngenjongo yokuqonda ukuba akukho zikhwasilima na kuluhlu lwemibuzo yomgangatho. Isifundo siphonononge iingcingane okanye iithiyori ezingemigaqo nezakhelo zemigaqo yolawulo kwaza kwaqatshelwa imiba yeengcingane emalunga nokulawulwa norhwebo lokhuseleko lwabucala. Esi sifundo singqine ukuba ukhuselo lwabucala lukhula ngesantya esikhawulezayo eIndia naseMzantsi Afrika, kwaye izinto ezikhuthaza oku kukhula ziquka imiba yezentlalo noqoqosho njengokwanda okukhawulezayo nezibonelelo, ukwanda kweendlela zokuphila budolophu, ukukhula kwezinga loluntu eliphakathi (middle class), ubuhlwempu nentswela ngqesho, ukufudukela kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni, ukwanda kokufumaneka komhlaba wabucala nokwanda kobutyebi babantu. Abathathi nxaxheba baseIndia bathi bacinga ukuba ukwanda kohlaselo ngabagrogrisi kuphambili ekuncediseni ukukhula korhwebo lokhuselo lwabucala. AbaseMzantsi Afrika bona bangqina ukuba uloyiko lobundlobogela bezopolitiko nokoyika uvukelo mbuso zizizathu zokwanda kobukho borhwebo lokhuselo lwabucala kweli lizwe. Abathathi nxaxheba bavuma ukuba imigaqo esekelwe emthethweni nebethelelwa nguMthetho Wokhuselo Lwabucala wama-2005, iPrivate Security Agencies (Regulation) Act 2005 kunye nePrivate Security Industry Regulation Act 2001 ayisebenzi ngokufezekileyo ekulawuleni urhwebo lokhuselo lwabucala eIndia. xh
dc.format.extent 1 online resource (x, 373 leaves) : color illustrations en
dc.language.iso en en
dc.subject Private security industry en
dc.subject Private security agency en
dc.subject Regulatory frameworks Controlling Authority en
dc.subject Private Security Industry Regulatory Authority en
dc.subject Imboni yonogada bezokuvikeleka yangasese zu
dc.subject i-Agency yezokuvikeleka yangasese zu
dc.subject Uhlaka lolawulo neziphathimandla i-Controlling Authority zu
dc.subject Kanye neziphathimandla zolawulo lwemboni yonogada bangasese bezokuvikeleka i-Private Security Industry Regulatory Authority zu
dc.subject Urhwebo lokhuselo lwabucala xh
dc.subject Iarhente yokhuselo lwabucala xh
dc.subject Igunya Elichophele Izakhelo Zolawulo xh
dc.subject Igunya Elilungelelanisa Urhwebo Lokhuselo Lwabucala xh
dc.subject.ddc 363.289
dc.subject.lcsh Private security services -- South Africa -- Case studies en
dc.subject.lcsh Private security services -- Law and legislation -- South Africa -- Case studies en
dc.subject.lcsh Private security services -- India -- Case studies en
dc.subject.lcsh Private security services -- Law and legislation -- India -- Case studies en
dc.title The growth and regulation of the private security industry in India and South Africa en
dc.type Thesis en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree Ph. D. (Criminal Justice)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics