Institutional Repository

Adopting green information and communication technology: barriers for South African small and medium enterprises

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tolmay, Aletta
dc.contributor.advisor Sookdeo, Barnes
dc.contributor.author Bok, Elizma Sharee
dc.date.accessioned 2020-06-15T13:39:22Z
dc.date.available 2020-06-15T13:39:22Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26472
dc.description Abstracts in English, Afrikaans and Xhosa en
dc.description.abstract Green information and communication technology (ICT) is viewed as a pioneering initiative that plays a key role in reducing the negative impact of ICT on the environment. The research problem of the study was the low green ICT adoption rate in South African small and medium enterprises (SMEs). The primary objective was to identify the most prominent barriers resulting in this low adoption rate. The first secondary objective was to determine the barrier with the strongest underlying correlation resulting in the low adoption rate of green ICT in South African SMEs. The second secondary objective was to recommend strategies on how to improve the adoption rate of green ICT. A self-administered questionnaire was used to collect data through electronic and paper-based surveys. A census study was conducted among owners and managers of high-technology-based SMEs located in Gauteng. An exploratory factor analysis was employed to identify the barriers resulting in the low adoption rate of green ICT. These barriers were found to be a lack of funding, awareness, legislation, skills, and knowledge based on complexity and uncertainty. A lack of funding was identified as the most prominent barrier to adopting low green ICT. Although five constructs were discussed in the literature, the overall results presented six components, with the construct of knowledge being made up of two parts – complexity and uncertainty. This study recommends that SMEs align green ICT initiatives with their strategic goals and that government consider more adequate support structures for SMEs. The study confirmed a low green ICT adoption rate in South African SMEs, and more research is required to explore the impact of each of the factors above on the environment. en
dc.description.abstract Met groen inligting-en-kommunikasietegnologie (IKT) word baanbrekerswerk gedoen om die nadelige uitwerking wat IKT op die omgewing het, te verklein. Die trae tempo waarteen Suid-Afrikaanse klein en medium ondernemings (KMO’s) groen IKT aanneem was die navorsingsprobleem van hierdie studie. Die primêre oogmerk was om die grootste struikelblokke vir die aanneem van groen IKT aan te toon. Die eerste sekondêre oogmerk was om die struikelblok met die sterkste onderliggende korrelasie met die trae tempo waarteen Suid-Afrikaanse KMO’s groen IKT aanneem, te bepaal. Die tweede was om met strategieë te kom om die tempo te versnel waarteen groen ITK aangeneem word. Data is met ʼn selfvraelys deur elektroniese en papieropnames versamel. ʼn Sensusstudie is onder die eienaars en bestuurders van hoëtegnologie-KMO’s in Gauteng gedoen. Struikelblokke wat vir die trae aanneming van groen ITK verantwoordelik is, is met ʼn verkennende faktoranalise aangetoon. Daar is bevind dat gebrekkige befondsing en bewustheid, wetgewing, ʼn gebrek aan vaardighede en kennis weens die kompleksiteit en onsekerheid struikelblokke is. ʼn Gebrek aan befondsing was die grootste struikelblok vir die aanneem van groen IKT. Hoewel vyf konstrukte in die literatuur bespreek is, het die uitslag aangedui daar is ses. Die konstruk kennis is uit twee dele saamgestel: kompleksiteit en onsekerheid. Hierdie studie beveel aan dat KMO’s hulle groen IKT-inisiatiewe met hulle strategiese doelwitte in ooreenstemming bring, en dat die regering KMO’s beter ondersteun. Die studie bevestig die trae tempo waarteen Suid-Afrikaanse KMO’s groen ITK aanneem. Die invloed van elk van die bogenoemde faktore op die omgewing moet in verdere navorsing verken word. af
dc.description.abstract Ulwazi lwezeMvelo kanye nobuchwepheshe bezokuxhumana (ICT) kuphawuleka njengemizamo yamaqhinga amasha adlala indima esemqoka ekunciphiseni umthelela omubi we-ICT kwezemvelo. Inkinga exazululwayo kucwaningo kwabe kuyizinga eliphansi lomthintela we-ICT kwezemvelo kumabhizinisi amancane nalawo asafufusa (SMEs) eNingizimu Afrika. Inhloso yokuqala kwabe kuwukuthola izikhinyabezo ezigqamile eziholela ekutheni kube nezinga eliphansi lokwamukela ezemvelo. Inhloso yokuqala esesigabeni sesibili kwabe kuwukuthola isikhinyabezo esinezimpawu ezihambisanayo kakhulu esidala izinga eliphansi lokwamukela ezemvelo kwi-ICT. Inhloso yesibili yesigaba sesibili kwabe kuwukuncoma amasu angasetshenziswa ukuthuthukisa izinga lokwamukelwa kwezemvelo kwi-ICT. Umbhalo wemibuzo ehlelwe wumcwaningi ngokwakhe wasetshenziswa ukuqoqa idatha ngohlelo lwesaveyi eyaqhutshwa ngekhomphyutha nangephepha. Ucwaningo lohlelo lokubalwa kwabantu/lwesensasi lwenziwa phakathi kwabanikazi kanye nabaphathi bamabhizinisi amancane nasafufusa esifundazweni saseGauteng, amabhizinisi encike kubuchwepheshe beqophelo eliphezulu. Uhlelo lokuhlaziya oluhlolayo lwasetshenziswa ngesizathu sokuthola izihibhe ezidala izinga eliphansi lokulandelwa kwezemvelo ku-ICT. Lezi zihibhe zatholakala ukuthi ukuswela uxhaso lwezimali, ukwexwayiswa, umthetho, izakhono zomsebenzi kanye nolwazi olwencike phezu kwesimo esixubene kanye nokungabi nesiqinisekiso. Ukuswela ukuxhaswa ngezimali kwabonakala njengesikhinyabezo esikhulu mayelana nokwamukelwa kwezinga eliphansi lwe-ICT yezemvelo. Yize kuye kwaxoxwa ngezakhiwo ezinhlanu kumbhalo wobuciko, yonke imiphumela iveze izigaba eziyisithupha, ngesakhiwo solwazi esahlukene izingcezu ezimbili – isimo esixubene kanye kanye nokungabi nasiqinisekiso. Ucwaningo luncoma ukuthi amabhizinisi amancane nasafufusa (SMEs) ahambisana nemizamo yohlelo lwe-ICT olulandela ezemvelo kanye nezimpokophelo zamasu kanye nokuthi uhulumeni ubhekelele ukuthi kube nezakhiwo eziningi nezanele zokuxhasa amabhizinisi amancane nasafufusa (SMEs). Ucwaningo luqinisekisile ukuthi kunezinga eliphansi lokubhekelelwa amabhizinisi amancane nasafufusa mayelana nezemvelo kwi-ICT eNingizimu Afrika, kanti kudingeka ucwaningo oluningi ukuhlola umthintela wazo zonke izinto ezingenhla mayelana nezemvelo. xho
dc.format.extent 1 online resource (xv, 166 leaves) : illustrations
dc.language.iso en en
dc.subject Green ICT en
dc.subject South Africa en
dc.subject SMEs en
dc.subject Barriers en
dc.subject Legilsative regulations en
dc.subject Skills en
dc.subject Funding en
dc.subject Awareness en
dc.subject Knowledge en
dc.subject Complexity en
dc.subject Uncertainty en
dc.subject Sustainability en
dc.subject Environment en
dc.subject Groen IKT af
dc.subject Suid-Afrika af
dc.subject KMO's af
dc.subject Struikelblokke af
dc.subject Wetgewende regulasies af
dc.subject Vaardighede af
dc.subject Befondsing af
dc.subject Bewustheid af
dc.subject Kennis af
dc.subject Kompleksiteit af
dc.subject Onsekerheid af
dc.subject Volhoubaarheid af
dc.subject Omgewing af
dc.subject Uhlelo lwe-ICT kwezemvelo xho
dc.subject iNingizimu Afrika xho
dc.subject Amabhizinisi amancane nasafufusa xho
dc.subject Izihibhe/izikhinyabezo xho
dc.subject Imithetho eshaywe ePhalamende xho
dc.subject Izakhono zomsebenzi xho
dc.subject Ukuxhaswa ngezimali xho
dc.subject Ukwexwayiswa xho
dc.subject Ulwazi xho
dc.subject Ukuxubana xho
dc.subject Ukungabi nesiqinisekiso xho
dc.subject Ukusimelela/ukuqinisa xho
dc.subject Ezemvelo/indawo xho
dc.subject.ddc 658.05402860968
dc.subject.lcsh Green technology -- South Africa -- Environmental aspects en
dc.subject.lcsh Information technology -- South Africa -- Environmental aspects en
dc.subject.lcsh Small business -- South Africa en
dc.title Adopting green information and communication technology: barriers for South African small and medium enterprises en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Business Management en
dc.description.degree M. Com. (Business Management)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics