Institutional Repository

The pain of exclusion: towards a theological ethic of inclusion for a faith-based independent girls school in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kretzschmar, Louise
dc.contributor.author Springer, Clodagh A. L.
dc.date.accessioned 2020-05-15T10:25:22Z
dc.date.available 2020-05-15T10:25:22Z
dc.date.issued 2019-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26407
dc.description Abstracts in English, Afrikaans and Zulu en
dc.description.abstract In this study, social exclusion in an independent, faith-based girl’s school in South Africa was investigated. Bullying is widely recognised as being unacceptable and is addressed by many schools in the form of anti-bullying policies. However, on ongoing basis, girls are being socially excluded from relationships and because this behaviour is often so subtle, it is neither recognised as a form of bullying nor is it being addressed within schools. Theologians argue that educational institutions ought to evaluate the ethical dimension of knowledge construction and that a focus on moral norms, values and virtues need to be a fundamental part of such communities, so that the well-being of its members is fostered. Unless problems such as social exclusion are understood from a theological-ethical perspective, it is unlikely that there will be a permanent change in girls’ behaviour. Changing societies that accommodate bullying requires changes in perspectives, attitudes and behaviour, and schools can make a significant contribution in providing a community in which every child feels accepted and is afforded dignity. This study offers a theoretical-ethical perspective of social exclusion and draws on insights from the fields of theological ethics, sociology, psychology and anthropology. The reasons why girls are socially excluded, the girls’ and the school’s systemic patterns of behaviour and what educators can do to develop an inclusive community are identified. To determine to what extent the theory was supported, alumnae were asked to complete the questionnaires and be interviewed. Some staff members also completed questionnaires and agreed to be interviewed. The findings of the empirical research indicated that the theoretical research was largely supported. Some interesting observations emerged from the questionnaires and interviews that expanded the understanding of social exclusion. One important finding was that the girls who are being excluded from social relationships feel that they are to blame and that they somehow deserve to be excluded. They experience strong feelings of shame as well as loss of self-esteem. This prevents them from discussing or reporting the problem and therefore the structures that are in place for such reporting are not effective. Another important finding was that there is a disconnection between the girls and the staff regarding the effectiveness of current interventions. Therefore, based on the theoretical research and the findings of the empirical data, this dissertation makes recommendations for establishing a community that promotes the well-being and dignity of all. en
dc.description.abstract In hierdie studie is ondersoek ingestel na sosiale uitsluiting in ’n onafhanklike, geloofsgebaseerde meisieskool in Suid-Afrika. Treitering word wyd as onaanvaarbaar erken en word deur baie skole in die vorm van anti-treiterbeleide aangeroer. Dit is egter so dat baie meisies voortdurend op sosiale vlak uit verhoudings gesluit word en omdat hierdie gedrag so subtiel is, word dit nie as ’n vorm van treitering erken nie en dit word ook nie in skole aangespreek nie. Teoloё voer aan dat opvoedkundige instellings die etiese dimensie van kenniskonstruksie behoort te evalueer en dat ’n fokus op morele norme, waardes en deugde noodwendig ’n fundamentele deel van sodanige gemeenskappe behoort te wees sodat die welsyn van gemeenskapslede bevorder kan word. Tensy probleme soos sosiale uitsluiting vanuit ’n teologies-etiese perspektief hanteer gaan word, is dit onwaarskynlik dat daar enige permanente verandering in die meisies se gedrag sal wees. Om samelewings wat treitering akkommodeer te verander, vereis verandering in perspektiewe, houdings en gedrag en skole kan ’n aansienlike bydrae lewer om ’n gemeenskap te vestig waarin elke kind aanvaarding en waardigheid ervaar. Hierdie studie bied ’n teoreties-etiese perspektief ten opsigte van sosiale uitsluiting en steun op insigte uit velde soos sosiologie, sielkunde en antropologie. Die studie identifiseer redes waarom meisies sosiaal uitgesluit word, die meisies sowel as die skool se sistemiese gedragspatrone, en wat opvoeders kan doen om ’n inklusiewe gemeenskap te ontwikkel. Om te bepaal tot watter mate die teorie ondersteun word, is oudleerders gevra om vraelyste te voltooi en om aan onderhoude deel te neem. Sommige personeellede het ook vraelyste voltooi en tot onderhoude ingestem. Die bevindinge van die empiriese navorsing het getoon dat die teoretiese navorsing grotendeels ondersteun word. ’n Paar interessante waarnemings het uit die vraelyste en onderhoude geblyk. Hierdie waarnemings het die verstaan van sosiale uitsluiting heelwat verbreed. Een belangrike bevinding is dat meisies wat van sosiale verhoudings uitgesluit word, voel dat hulle die blaam daarvoor moet dra en dat hulle om een of ander rede verdien om uitgesluit te word. Hulle ervaar sterk gevoelens van skaamte sowel as verlies aan selfwaarde. Dit weerhou hulle daarvan om die probleem te bespreek of te rapporteer en daarom is sodanige rapporteringstrukture nie doeltreffend nie. ’n Ander belangrike bevinding is dat daar nie ’n uniforme begrip is tussen die meisies en die personeel ten opsigte van die doeltreffendheid van huidige intervensies nie. Daarom, gebaseer op die teoretiese navorsing en die bevindinge van die empiriese data, maak hierdie dissertasie aanbevelings ten opsigte van die skep van ’n gemeenskap wat die welstand en waardigheid van almal bevorder. af
dc.description.abstract Kwesi sifundo kuphandwe ngokubukulwa kwisikolo samantombazana esizimeleyo nesisekelwe elukholweni eMzantsi Afrika. Ububhovubhovu buthathwa jikelele njengento engamkelekanga kwaye kuyaliwa nabo kwizikolo ezininzi ngokusebenzisa imigaqo nkqubo yokulwa ububhovubhovu. Noxa kunjalo, kuyaqhubeka ukubukulwa kwamantombazana kubudlelwane obuthile. Ngenxa yokuba lo mkhwa usenzeka mayana kakhulu, awuqondwa njengobubhovubhovu kwaye akukho nto yenziwayo ezikolweni. Iingcali zakwaLizwi zithi amaziko emfundo kufuneka ayivavanye inkalo yolwazi lwesimilo esinyulu, agxininise kwiinqobo zokuziphatha, nezexabiso lobuntu ekufuneka zibe yinxalenye esisiseko kwabahlala kula maziko, ukwenzela ukuba baphatheke kakuhle bonke abahlala apho. Ukuba iingxaki ezifana nokubukulwa aziqondwa ngokwenkalo yezokholo nobunyulu, mhlawumbi akungekhe kubekho umahluko ekuziphatheni kwamantombazana. Ukuguqula uluntu olwamkela ububhovubhovu kufuna ukutshintshwa kweembono, izimvo nokuziphatha kwaye ke izikolo zingafaka igxalaba kakhulu ekumiseleni imiphakathi apho wonke umntwana eziva amkelekile, aphatheke ngesidima. Esi sifundo siveza inkalo yokucinga esekelwe kwingcingane yobunyulu yokubukulwa, kwaye ithabathela kwizimvo zezifundo zobunyulu bezokholo, ezentlalo, ezobume bomphefumlo nengqondo, nezeengcambu zoluntu nezizwe. Izizathu zokubukulwa kwamantombazana ekuhlaleni, imigaqo nkqubo yezikolo nokunokwenziwa ziititshala ekuphuhliseni imiphakathi edibanisayo yimiba echongiweyo. Ukuze kubonwe ukuba ingaba le ngcingane inenkxaso engakanani na, kwacelwa abafundi bakudala beli ziko ukuba baphendule uluhlu lwemibuzo, bavume nokudlana indlebe nabaphandi. Bakhona nabanye abasebenzi beziko abaluphendulayo uluhlu lwemibuzo, bavuma nokudlana indlebe nabaphandi. Okwafunyaniswayo kuphando olusekelwe kubungqina babonisa ukuba ngokwenene, ingcingane yophando yayinenkxaso kakhulu. Kwavela amanqaku anomdla kwiimpendulo zemibuzo nodliwano ndlebe, kwaye oko kwalwandisa ulwazi malunga nokubukulwa eluntwini lwendawo. Okunye okubalulekileyo phakathi kwezinto ezafunyaniswayo yaba kukuba amantombazana abukulwayo kubudlelwane nabanye babeziva ngathi banetyala, kwaye bafanele ukubukulwa. La mantombazana ayeziva engathi asehlazweni kwaye ayengazixabisanga. Le nto yenza ukuba angayixeli le mpatho, angafuni nokuba kuxoxwe ngayo. Ngoko ke imiqathango ebekelwe ukuxela lo mkhwa ayisebenzi. Kwaphinda kwafunyaniswa ukuba kukho ukungadibani phakathi kwamantombazana nabasebenzi malunga nempumelelo yemiqathango yokuwakhusela. Ngoko ke, ngokukhokelwa luphando lwengcingane nobungqina obufunyaniswe kuphando, le ngxelo yophando inika iingcebiso zokuseka umphakathi okhuthaza ukuphatheka kakuhle nangesidima komntu wonke. zu
dc.format.extent 1 online resource (xv, 184 leaves) : illustrations (some color)
dc.language.iso en en
dc.subject Social exclusion en
dc.subject Moral development en
dc.subject Spiritual development en
dc.subject Social development en
dc.subject Faith-based independent schools en
dc.subject Girls' relationship en
dc.subject Bullying en
dc.subject Power en
dc.subject Stigmatisation en
dc.subject Prejudice en
dc.subject Peer pressure en
dc.subject Community en
dc.subject Ubuntu en
dc.subject Sinai covenant en
dc.subject Jesus' inclusivity en
dc.subject Theological ethics en
dc.subject Sosiale uitsluiting af
dc.subject Morele ontwikkeling af
dc.subject Geestelike ontwikkeling af
dc.subject Sosiale ontwikkeling af
dc.subject Geloofsgebaseerde onafhanklike skole af
dc.subject Meisies se verhoudings af
dc.subject Teistering af
dc.subject Mag af
dc.subject Stigmatisering af
dc.subject Vooroordeel af
dc.subject Portuurgroepdruk af
dc.subject Gemeenskap af
dc.subject Sinai-verbond af
dc.subject Jesus se inklusiwiteit af
dc.subject Teologiese etiek af
dc.subject Ukubukulwa ekuhlaleni zu
dc.subject Ukuphuhliswa kwesimilo zu
dc.subject Ukuphuhliswa kwezomphefumlo nomoya zu
dc.subject Ukuphuhliswa kwezentlalo zu
dc.subject Izikolo ezizimeleyo ezisekelwe elukholweni zu
dc.subject Ubudlelwane bamantombazana zu
dc.subject Ububhovubhovu zu
dc.subject Amagunya zu
dc.subject Ukuhlaza zu
dc.subject Ukugxeka okungenasizathu zu
dc.subject Uxinzelelo lwabalingane zu
dc.subject Umphakathi zu
dc.subject Isibhambathiso seSinai zu
dc.subject Ukubandakanya kukaYesu zu
dc.subject Iinqobo zesimilo zakwaLizwi zu
dc.subject.ddc 302.5450968
dc.subject.lcsh Alienation (Social psychology) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Social isolation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Church work with children -- South Africa en
dc.subject.lcsh Church schools -- South Africa en
dc.subject.lcsh Girls' schools -- South Africa en
dc.subject.lcsh Child mental health -- South Africa en
dc.subject.lcsh Children -- Counseling of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Social integration -- South Africa en
dc.title The pain of exclusion: towards a theological ethic of inclusion for a faith-based independent girls school in South Africa en
dc.title.alternative Pyn van uitsluiting: op weg na ’n teologiese etiek van insluiting vir ’n geloofsgebaseerde, onafhanklike meisiesskool in Suid-Afrika af
dc.title.alternative Intlungu yokubukulwa: imizamo esebenzisa inqobo yezelizwi yokudibanisa, kwisikolo samantombazana esisekelwe elukholweni emzantsi afrika zu
dc.type Dissertation en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en
dc.description.degree M. Th. (Theological Ethics)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics