Institutional Repository

The effect of school governance and parental involvement on raising Grade 12 achievement in Mpumalanga rural schools

Show simple item record

dc.contributor.advisor Triegaardt, Paul Karel
dc.contributor.author Monamoledi, Veronica Mapaseka
dc.date.accessioned 2019-08-15T09:54:07Z
dc.date.available 2019-08-15T09:54:07Z
dc.date.issued 2019-01
dc.date.submitted 2019-08-15
dc.identifier.uri http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/25684
dc.description.abstract The South African Schools Act No. 84 of 1996 mandated the establishment of the democratically elected School Governing Body (SGB). The SGB’s mandate was to ensure the smooth running of the school, quality education and parental involvement in learners’ academic achievement. The study examined the effect of school governance and parental involvement in raising Grade 12 academic achievement in rural schools. A qualitative investigation at three schools in the Mkhuhlu circuit, Bohlabela District in Mpumalanga was done. Data were collected by means of in-depth interviews with one principal, one teacher, one SGB member, three Grade 12 learners and three parents at each of the three participating schools and document analysis was done as a method of collecting data. The findings of the study revealed that SGBs and parents are not aware of their importance on the learners’ education. The study recommends that SGBs and parents be empowered by principals in order for them to execute their roles effectively. en
dc.description.abstract Umthetho wezikole waseNingizimu Afrika Nombolo 84 wango 1996 wagunyaza ukusungulwa kwekomiti lesikole (SGB) elikhethwe ngokwentando yeningi. Lomthetho ugunyaze lelikomiti lesikole ukuthi lenze isiqiniseko sokuthi isikole sihamba ngokwendlela, imfundo isezingeni eliphezulu kanye nokubandakanya abazali ukuze imiphumela yesikole ibe phezulu. Lolucwaningo luhlole umphumela wokubandakanya ikomiti lesikole kanye nabazali emfundweni yezingane ukuphakamisa imiphumela yebanga leshumi ezikoleni zasemakhaya esifundazweni saseMpumalanga. Lolucwaningo lwenziwe ezikoleni ezintathu zesifunda saseMkhuhlu eBohlabela. Uphenyo nzulu lwenziwe kuthishanhloko oyedwa, uthisha oyedwa, ilunga lekomiti lesikole elilodwa, abafundi bebanga leshumi abathathu kanye nabazali abathathu kwase kuhlaziywa nezincwadi zesikole. Imiphumela yalolucwaningo ikhombise ukuthi amakomiti ezikole kanye nabazali abanalo ulwazi oluphelele ngokubaluleka kwabo emfundweni yezingane. Izincomo ezenziwe ezokuthi othishanhloko kufanele baqeqeshe amakomiti ezikole kanye nabazali ukuze benze umsebenzi wabo ngempumelelo. zu
dc.description.abstract Mulayo wa Afrika Tshipembe nomboro 84 wa 1996 wo nea maanda u tewa ha komiti dza u langula matshimbidzele a zwikolo (SGB) yo khethwaho nga lutamo lwa vhathu vhanzhi. Ndivho ya komiti iyi ndi u langulwa ha zwikolo nga ndila kwao, pfunzo ya maimo a ntha na u dzhenelela ha vhabebi kha ubvelela ha vhagudiswa kha mishumo ya tshikolo. Tsedzuluso ino yo sedzulusa ndeme ya komiti ya u langula matshimbidzele a zwikolo na u dzhenelela ha vhabebi kha u khwinisa mvelelo dza murole wa vhufumi na vhuvhili kha zwikolo dza mahayani. Tsedzuluso iyi yo itwa kha zwikolo zwiraru kha dzingu la Mkhuhlu, Tshitirikini tsha Bohlabela, vunduni la Mpumalanga. Mawanwa a tsedzuluso iyi o kuvhanganywa uya nga mbudziso dza vhudzivha na thoho ya tshikolo, mudededzi muthi, murado muthi wa komiti ya matshimbidzele a tshikolo, vhagudiswa vhararu na vhabebi vhararu kha tshinwe na tshinwe tsha zwikolo zwo bulwaho afho ntha, na tsedzuluso ya manwalwa. Mawanwa ayi tsedzuluso a sumbedza uri SGB na vhabebi avhana nzhele nga vhuthogwa havho kha pfunzo ya vhagudiswa. Tsedzuluso ino i themendela uri SGB na vhabebi vha maandafhadzwe nga thoho ya tshikolo hu u itela uri vha kone u ita mushumo wavho nga ndila kwao ve
dc.format.extent 1 online resource (xvii, 176 leaves) en
dc.language.iso en en
dc.subject Academic achievement en
dc.subject Attitude en
dc.subject Learners en
dc.subject Parents en
dc.subject School governance en
dc.subject School governance body en
dc.subject School management en
dc.subject Socio-economic status en
dc.subject Teachers en
dc.subject Parental involvement en
dc.subject Rural schools en
dc.subject.ddc 373.12640968273
dc.subject.lcsh Education, Secondary -- Parent participation -- South Africa -- Bohlabela District Municipality -- Attitudes en
dc.subject.lcsh School boards -- South Africa -- Bohlabela District Municipality en
dc.subject.lcsh Academic achievement -- South Africa -- Bohlabela District Municipality en
dc.subject.lcsh School principals -- South Africa -- Bohlabela District Municipality en
dc.subject.lcsh School management and organization -- South Africa -- Bohlabela District Municipality en
dc.subject.lcsh Education, Rural -- South Africa -- Bohlabela District Municipality en
dc.title The effect of school governance and parental involvement on raising Grade 12 achievement in Mpumalanga rural schools en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Educational Management and Leadership en
dc.description.degree M. Ed. (Education Management)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics