Institutional Repository

The role of criminologists as specialised practitioners in the child justice system

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schoeman, M. I.
dc.contributor.author Human, Maryna
dc.date.accessioned 2019-07-18T08:39:42Z
dc.date.available 2019-07-18T08:39:42Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.citation Human, Maryna (2018) The role of criminologists as specialised practitioners in the child justice system, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25580>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25580
dc.description.abstract The aim of this explorative and descriptive study was to develop an action plan for criminologists to become specialised practitioners within the South African child justice system. An exploratory, sequential, mixed-methods approach was used, where data was collected during the first phase using a self-administered, semi-structured questionnaire, including closed- and open-ended questions. The questionnaire was distributed to members of the Criminological Society of Africa (CRIMSA), as well as criminologists, magistrates, and other experts in the field of child law, known to the researcher. Sixteen questions were posed to collect data, consisting of nine Likert scale questions and seven open-ended questions. A semi-structured interview schedule was employed during the second phase of the study, to conduct 22 face-to-face and telephonic interviews with experts in the field of child law, probation officers, social workers, and criminologists. Descriptive data analysis was utilised during the first, and thematic analysis during the second phase of this study. The findings indicate that the absence of a regulating, professional body, limits career opportunities for criminologists as far as exercising their skills in practice. Furthermore, it was established that the role and function of criminologists, and the academic field of criminology, remain unfamiliar to various practitioners in the human science professions. Subsequently, criminologists are often considered mere crime researchers with limited applied skills for use in the South African criminal justice system. Though it was proven that, at least to some degree the academic training of criminologists is deficient, it was established that criminologists have a unique skill-set that places them in a unique position to execute various functions within the child justice sector as part of a multi-disciplinary team. Findings suggest that the Child Justice Act (75 of 2008) should be amended to facilitate the inclusion of criminologists in the South African child justice sector. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie verkennende en beskrywende studie was om ʼn aksieplan vir kriminoloë te ontwikkel om hulle in staat te stel om gespesialiseerde praktisyns in die Suid-Afrikaanse kindergeregtigheidstelsel te word. ʼn Verkennende, opeenvolgende, gemengdemetode-benadering is gebruik waar data gedurende die eerste fase ingesamel is deur middel van ’n selfgeadministreerde vraelys, wat geslote en oop vrae ingesluit het. Die vraelys is versprei onder lede van die Kriminologiese Vereniging van Suider-Afrika (CRIMSA), asook kriminoloë, landdroste en ander kundiges op die gebied van kinderreg wat aan die navorser bekend is. Altesame 16 vrae is gestel om data in te samel, wat uit nege Likert-skaalvrae en sewe oop vrae bestaan het. ’n Halfgestruktureerde onderhoudrooster is gedurende die tweede fase van die studie gebruik om 22 onderhoude van aangesig tot aangesig asook telefoniese onderhoude met kundiges op die gebied van kinderreg, proefbeamptes, maatskaplike werkers en kriminoloë te voer. Beskrywende dataontleding is gedurende die eerste, en tematiese ontleding gedurende die tweede fase van hierdie studie gebruik. Die bevindings dui aan dat die afwesigheid van ’n regulatoriese, professionele liggaam loopbaangeleenthede vir kriminoloë beperk wat die uitoefening van hul vaardighede in die praktyk betref. Daar is voorts vasgestel dat die rol en funksie van kriminoloë, en die akademiese gebied van kriminologie, onbekend aan verskeie praktisyns in die geesteswetenskapberoepe is. Kriminoloë word gevolglik dikwels bloot as navorsers met beperkte toegepaste vaardighede vir gebruik in die Suid-Afrikaanse strafregspleging beskou. Hoewel bewys is dat die akademiese opleiding van kriminoloë in ’n mate ontoereikend is, is vasgestel dat kriminoloë ’n unieke stel vaardighede besit wat hulle in ’n unieke posisie plaas om as deel van ’n multidissiplinêre span verskeie funksies in die kindergeregtigheidsektor uit te voer. Bevindings dui daarop dat die “Child Justice Act” 75 van 2008 gewysig behoort te word om vir die insluiting van kriminoloë in die Suid-Afrikaanse kindergeregtigheidsektor voorsiening te maak. af
dc.description.abstract Sepheo sa phuputso ena ya kutullo le tlhaloso e ne e le ho hlahisa morero wa ketso bakeng sa ditsebi tsa tsa botlokotsebe hore ebe basebetsi ba ikgethang sistiming ya Afrika Borwa ya toka ya bana. Ho latetswe katamelo ya kutullo, ya mekgwa e kopaneng e latellanang. Tlhahisoleseding e bokelleditswe nakong ya mokgahlelo wa pele wa phuputso ho sebediswa lethathamo le dipotso le iketsetswang, le nang le sebopeho se sa fellang le nang le dipotso tse kwetsweng le tse butsweng. Lethathamo la dipotso le fuwe ditho tsa Mokgatlo wa Ditsebi tsa tsa Botlokotsebe le Ditsebi tsa tsa ho ba Phofu wa Afrika e Borwa (Criminological Society of Southern Africa (CRIMSA)), hammoho le ditsebi tse ding tsa tsa botlokotsebe, bommasterata le ditsebi tse ding lekaleng la molao wa bana. Ho botsitswe dipotso tse 16 ho bokella tlhahisoleseding; di ne di kenyelletsa dipotso tse robong tsa Likert-scale le tse supileng tse butsweng. Tlhophiso ya sebopeho se sa fellang ya inthavu e sebedisitswe mokgahlelong wa bobedi wa phuputso ho etsa diinthavu tsa phuputso tsa batho ba shebaneng mahlong le tsa mohaleng le ditsebi lekaleng la molao wa bana, diofisiri tsa batshwaruwa ba sa tswa lokollwa, di-social worker le ditsebi tsa tsa botlokotsebe. Manollo ya tlhaloso ya datha e sebedisitswe nakong ya mokgahlelo wa pele wa phuputso le manollo ya ditema nakong ya mokgahlelo wa bobedi. Diphetho di supa hore tlhokeho ya setheo se laolang sa seprofeshenale e sitisa menyetla ya mesebetsi ya ditsebi tsa tsa botlokotsebe hobane e kgina menyetla ya bona ya ho sebedisa ditsebo tsa bona tshebetsong. Ho feta moo, ho fumanwe hore mosebetsi wa ditsebi tsa tsa botlokotsebe, lekala la dithuto lefapheng la tsa botlokotsebe, di ntse di sa tsebahale ho basebetsi ba fapaneng diprofesheneng tsa mahlale a botho. Ka lebaka leo, ditsebi tsa tsa botlokotsebe hangata di nkwa e le bafuputsi feela ba tsa botlokotsebe ba nang le botsebi bo itseng ba ka nkang karolo sistiming ya Afrika Borwa ya toka ya botlokotsebe. Leha ho ile hwa pakwa hore thupelo dithutong tsa ditsebi tsa tsa botlokotsebe e ya fokola ka tsela e itseng, ho fumanwe hore ditsebi tsa tsa botlokotsebe di na le bokgoni bo ikgethileng bo di behang sebakeng se ikgethileng sa ho etsa mesebetsi e fapaneng lekaleng la toka ya bana jwalo ka karolo ya dihlopha tsa mafapha a fapaneng. Diphetho di supa hore Molao wa Toka ya Bana (75 wa 2008) o lokela ho fetolwa ho dumella kenyelletso ya ditsebi tsa tsa botlokotsebe lekaleng la toka ya bana Afrika Borwa. st
dc.format.extent 1 online resource (xvii, 299 leaves) : color illustrations, color graphs
dc.language.iso en en
dc.subject Criminologists en
dc.subject Criminology en
dc.subject Child justice en
dc.subject Child justice practitioners en
dc.subject Children who are in conflict with the law en
dc.subject Best interest of the child en
dc.subject Multi-disciplinary approach en
dc.subject Specialisation en
dc.subject Action plan en
dc.subject Ditsebi tsa tsa botlokotsebe st
dc.subject Thuto ya tsa botlokotsebe st
dc.subject Toka ya bana st
dc.subject Basebeletsi ba toka ya bana st
dc.subject Bana ba kgahlanong le molao st
dc.subject Kgahleho e ntle bakeng sa ngwana st
dc.subject Katamelo ya mafapha a fapaneng st
dc.subject Ho ikgetha st
dc.subject Morero wa ketso st
dc.subject.ddc 364.02368
dc.subject.lcsh Criminologists -- Practice -- South Africa en
dc.subject.lcsh Criminologists -- Training of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Juvenile justice, Administration of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Juvenile delinquents -- Services for -- South Africa en
dc.subject.lcsh Career development -- South Africa en
dc.title The role of criminologists as specialised practitioners in the child justice system en
dc.type Thesis en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree Ph. D. (Criminal Justice)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics