Institutional Repository

In quest for an ethical and ideal post-colonial African democratic state : the cases of Nigeria and South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koenane, Mojalefa L. J.
dc.contributor.author Akor, Eusebius Ugochukwu
dc.date.accessioned 2019-05-15T10:11:05Z
dc.date.available 2019-05-15T10:11:05Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.citation Akor, Eusebius Ugochukwu (2019) In quest for an ethical and ideal post-colonial African democratic state : the cases of Nigeria and South Africa, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25445>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25445
dc.description Text in English, abstract in English, Afrikaans and Northern Sotho en
dc.description.abstract This study examines why post-colonial African states are not able to institutionalise the ideal ethical and democratic societies, given their access to international best practices and the abundance of human and natural resources; why the future of democracy in Africa remains uncertain despite the current efforts at democratisation; if western democracy can be implemented in Africa; why the West is able to produce better systems of governance; why leaders and managers find it daunting to create the kind of society that is inspiring, ethical, immune to bureaucracy, and that possesses excellent economic performance; how leaders, members of the community, bureaucrats, corporate executives and managers can contribute to the realisation of the ethical and ideal African state; and the options for alternative democratic order for the African continent. The inability of post-colonial African states to institute systems and strategies that adequately address the needs and expectations of their citizens has created chaos and anarchy that in some states can be likened to Hobbes state of nature where the weak is at the mercy of the strong and life is nasty, brutish and short. While the West has been largely blamed for playing a significant role in Africa’s inability to effectively manage itself, other theorists criticise African leaders and the community members for their inability to conduct themselves ethically and to implement a constructive and effective system of governance. It is imperative that African states devise adequate means of ethically administering their territories in a manner that meets societal expectations and needs, and in order to avoid intractable socio-political and economic complications. en
dc.description.abstract Hierdie studie ondersoek die redes waarom postkoloniale Afrika-lande nie die ideale etiese en demokratiese samelewings instabiliseer nie, gegewe hul toegang tot internasionale beste praktyke en die oorvloed van menslike en natuurlike hulpbronne; waarom die toekoms van demokrasie in Afrika onduidelik bly ten spyte van die huidige pogings vir demokratisering; as westerse demokrasie in Afrika geïmplementeer kan word; waarom die Weste beter stelsels van bestuur kan lewer; hoekom leiers en bestuurders dit skrikwekkend vind om die soort samelewing wat inspirerend, eties, immuun vir burokrasie is, te skep en wat uitstekende ekonomiese prestasie besit; hoe leiers, lede van die gemeenskap, burokrate, korporatiewe bestuurders en bestuurders kan bydra tot die verwesenliking van die etiese en ideale Afrika-staat; en die opsies vir alternatiewe demokratiese orde vir die Afrika-kontinent. Die onvermoë van post-koloniale Afrika-state om stelsels en strategieë in te stel wat die behoeftes en verwagtinge van hul burgers voldoende aanspreek, het chaos en anargie geskep wat in sommige state vergelykbaar kan wees met Hobbes se toestand van die natuur, waar die swakeling aan die genade van die wat sterk is afhanklik is en die lewe ‘n nare, brutaal en kort lewe is. Terwyl die Weste grotendeels die blaam kry in terme van hul groot bydra in Afrika se onvermoë om homself doeltreffend te bestuur, kritiseer ander teoretici Afrika-leiers en die gemeenskapslede vir hul eie onvermoë om eties op te tree en om 'n konstruktiewe en effektiewe bestuurstelsel te implementeer. Dit is noodsaaklik dat Afrika-state voldoende middele voorsien om hul gebiede eties te administreer op 'n wyse wat voldoen aan maatskaplike verwagtinge en behoeftes, en om onwikkelbare sosio-politieke en ekonomiese komplikasies te vermy. af
dc.description.abstract Thuto ye e lekola mabaka a gore ke eng dinaga tša ka morago ga bokoloneale di sa kgone go hloma dipeakanyo tša maswanedi tša maitshwaro le ditšhaba tša temokrasi, tšeo di filwego phihlelelo go ditiro tše kaonekaone tša boditšhabatšhaba le bontši bja methopo ya semotho le tlhago: ke ka lebaka la eng Bodikela bo kgona go tšweletša mekgwa ye kaone ya pušo; ke ka lebaka la eng baetapele le balaodi ba hwetša go le boima go hlama mokgwa wa setšhaba seo se nago le mafolofolo, maitshwaro, se sa huetšwego ke mokgwa wa pušo wo o diphetho di tšewago ke bahlanka ba mmušo bao ba sa kgethwago, gomme ba na le tiro ye kgahlišago ka ikonomi; ka moo baetapele, maloko a setšhaba, batšeasephetho ba mmušo ba sa kgethwago, malokopharephare a dikoporasi le balaodi ba ka aba mo go phihlelelong ya maitshwaro le naga ya maswanedi ya Afrika; le go dikgetho tša peakanyo ye e hlatlolanago ya temokrasi mo kontinenteng ya Afrika. Go se kgone ga dinaga tša ka morago ga bokoloneale go hlama mekgwa le maano ao a maleba a go bolela ka ga dinyakwa le ditetelo tša baagi ba bona di hlotše tlhakatlhakano le tlhokapušo yeo mo go dinaga tše dingwe e ka bapetšwago le naga ya Hobbes ka tlhago moo mofokodi a lego ka fase ga yo maatla gomme bophelo bo se bose, bo le šoro le go ba bjo bokopana. Mola Bodikela bo pharwa molato kudu mo go bapaleng karolo ye e tšweletšego mo go se kgonego ga Afrika go itaola ka tshwanelo, borateori ba bangwe ba solago baetapele ba Afrika le maloko a setšhaba mo go se kgonego go itshwara gabotse le go phethagatša mokgwa wo hlamilwego gabotse wo o šomago wa pušo. A bonagala gore dinaga tša Afrika di loga maano a makaone a go laola ka tshwanelo dinagadilete tša bona ka mokgwa wo o tla fihlelelago ditetelo tša setšhaba le dinyakwa, le gore go thibelwe go se boelemorago ga dipolotiki tša selegae le tlhakatlhakano ya ikonomi. nso
dc.format.extent 1 online resource (xii, 252 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Ideal African states
dc.subject Good governance in Africa
dc.subject Indigenous African societies
dc.subject Post-colonial African states
dc.subject Colonialism in Africa
dc.subject Ethics and politics in Africa
dc.subject Failure of African states
dc.subject Corruption in Africa
dc.subject Land question in South Africa
dc.subject African leadership challenges
dc.subject.ddc 172.2096
dc.subject.lcsh Leadership -- Moral and ethical aspects -- Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Politicians -- Africa -- Conduct of life -- Case studies
dc.subject.lcsh Corruption -- Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Political ethics -- Nigeria -- Case studies
dc.subject.lcsh Nigeria -- Moral conditions -- Case studies
dc.subject.lcsh Democracy -- Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Ubuntu (Philosophy) -- Case studies
dc.subject.lcsh Political ethics -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh South Africa -- Moral conditions -- Case studies
dc.title In quest for an ethical and ideal post-colonial African democratic state : the cases of Nigeria and South Africa en
dc.type Thesis en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.degree D. Litt. et Phil. (Philosophy)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics