Institutional Repository

Investigating human trafficking for sexual exploitation: from ‘lived experiences’ towards a complex systems understanding

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snyman, Rika
dc.contributor.author Van der Watt, Marcel
dc.date.accessioned 2018-09-05T07:23:02Z
dc.date.available 2018-09-05T07:23:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/24803
dc.description.abstract Human trafficking for sexual exploitation, as the most documented type of trafficking both internationally and in South Africa, was the focus of this study as it poses significant challenges to response efforts whilst remaining a crime of vast impunity. At the centre of this study was the researcher’s curiosity-infused endeavour to understand the lived experiences of multipronged stakeholders who have first-hand experience of the investigation into human trafficking for sexual exploitation. A qualitative approach and the use of hermeneutic phenomenology within a broader postmodernist and constructivist positioning served as the catalyst for generating novel insights. Numerous formal and informal conversations over the 5-year research period, site visits to multiple sex trade locations around South Africa and 91 in-depth and unstructured interviews with participants from 15 different vantage points were conducted. Five themes were identified from participants’ lived experiences as they related to the investigation of human trafficking for sexual exploitation. These were Theme 1: Sex Trade, Human Trafficking and Organised Crime; Theme 2: Combating Human Trafficking for Sexual Exploitation; Theme 3: Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation; Theme 4: Corruption and Compromise; and Theme 5: The Social Context and Scope of the Problem. A rich and in-depth presentation of participants’ lived experiences from an emic point of view was made. Knowledge generated include the revelation of problematic claims by preservationists around the nature of the sex trade in South Africa, insights into complexities intrinsic to human trafficking for sexual exploitation and multi-layered challenges associated with investigations into the crime. At the apex of the study was the deconstruction of complex systems theory and its application to the phenomenological essence of participants’ lived experiences. A proposed application of the theory was suggested for a more agile, robust and effective multipronged investigation strategy to combat human trafficking for sexual exploitation. A strong argument is made for a ‘whole’ and non-reductionist approach to investigations that continuously considers both the complexity of the crime and the day-to-day realities of the stakeholders who contribute to the multipronged investigation into human trafficking for sexual exploitation. en
dc.description.abstract Ukurhweba ngabantu ngeenjongo zokubaxhaphaza ngokwesondo, lolona didi lorhwebo lokuxhaphaza ekubhalwe ngalo kakhulu kwihlabathi jikelele nakuMzantsi Afrika. Esi sifundo sigxile kolu rhwebo njengoko lucela umngeni kwimizamo yokusabela lo gama ilulwaphulo mthetho olungalawulekiyo. Esizikithini sesi sifundo yayingumdla womphandi ukuqonda ngamava abo bathatha inxaxheba ekuphandeni ngorhwebo lokuxhaphaza ngokwesondo. Kukhethwe ufundo oluqwalasela umgangatho nokusetyenziswa kwesimbo sokutolika iimeko ezikhoyo kwilizwe elisemva kwelale mihla siphila kuyo njengeyona nqobo eya kuveza iimbono ezingaqhelekanga. Kwabanjwa inqwaba yeencoko ezisesikweni nezingekho sikweni ezenziwe kwisithuba seminyaka yophando engaphaya kwemihlanu, kwatyelelwa kwiindawo zorhwebo lokuxhaphaza ngokwesondlo ezikhoyo eMzantsi Afrika, kwabanjwa nodliwano ndlebe olunzulu lungaqingqwanga olungama-91 nabantu abakwiindawo zomdla ezili-15. Kwabonakala imixholo emihlanu esuka kumava abathathi nxaxheba malunga nophando ngorhwebo lokuxhaphaza ngesondo. Le mixholo yile: Umxholo woku-1: Urhwebo Lwesondo, Urhwebo Lokuxhaphaza Abantu, Nolwaphulo Mthetho Olucwangcisiweyo; Umxholo wesi-2: Ukulwa Urhwebo lokuxhaphaza abantu Ngenjongo Yesondo; Umxholo wesi-3: Amaxhoba Orhwebo Lokuxhaphaza Abantu Ngenjongo Yesondo; Umxholo wesi-4: Ubuqhophololo Nokunikezela; kunye noMxholo wesi-5: Imeko Yezentlalo Nomthamo Wengxaki. Kwenziwa inkcazelo enzulu netyebileyo yamava abathathi nxaxheba evelelwa ngokwendlela abantu bendawo abacinga nabazibona ngayo izinto. Ulwazi olufunyenweyo luquka izimvo eziyingxaki zabantu abakhuthaza ukugcinwa kwezinto zinjengoko zinjalo, malunga nohlolo olululo lorhwebo ngesondo eMzantsi Afrika, izimvo ngobunzima obubuthume kurhwebo lokuxhaphaza abantu ngenjongo yesondo kunye nemingeni emininzi eyayanyaniswa nophando lolwaphulo mthetho. Encochoyini yesi sifundo kukuhlakaza ingcingane exhakaxhaka yeenkqubo nokusetyenziswa kwayo kwiimeko ezikhoyo kumava abathathi nxaxheba. Kwacetyiswa indlela yokusebenzisa le ngcingane ekwenzeni icebo elinamandla nelisebenzayo lokulwa urhwebo lokuxhaphaza abantu ngenjongo yesondo. Kuthethelwa indlela yokusebenza ‘epheleleyo’ nengacuthi nto ekuqhubeni uphando v olusoloko luthathela ingqalelo ubuxhakaxhaka bolwaphulo mthetho namava emihla ngemihla abathathi nxaxheba abafaka isandla kuphando oluvelela iinkalo ezininzi kurhwebo lokuxhaphaza abantu ngenjongo yesondo.
dc.description.abstract Ukushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi, njengohlobo lokushushumbisa oluqoshwe phansi ngokudlula zonke ezinye izinhlobo emhlabeni wonke kanye naseNingizimu Afrika, yikona okugxilwe kukho kakhulu kulolu cwaningo njengoba kuyikona okungadala izingqinamba ezinkulu emizamweni yokubhekana nakho kube futhi kuyilona hlobo lobugebengu olungajeziswa kangako. Okunguwona mgomo walolu cwaningo yimizamo yomcwaningi egqugquzelwa ngukufuna kwakhe ukwazi ukuze aqonde lokho okubonwe ngababandakanyekayo abahlukahlukene abebebhekene ngqo nokuphenywa kodaba lokushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi. Kusetshenziswe indlela yokwenza ephathelene nokuqoqwa kwemininingwane engamaqiniso nokusetshenziswa kohlobo locwaningo olwahlukile kulolo olubheka ukwenzeka kwezinto ngokwemvelo maqondana nokuhleleka kwezinto ngokwesikhathi esilandela esezinto zesimanjemanje, nangendlela elandela umumo othize, njengegqugquzela ubukhona bokuqonda okuhlaba umxhwele ngokungajwayelekile. Kube khona izingxoxo eziningi ezihleliwe nezingahlelwanga ezenzeke esikhathini esiyiminyaka emihlanu yocwaningo, kwavakashelwa izizinda eziningi ezindaweni okuhwetshelwana kuzo ngocansi eziseNingizimu Afrika, kwaphinde kwaba nezingxoxo ezingama-91 ezijulile ngokuphonsa imibuzo engahleliwe ngokusemthethweni kubabambiqhaza abavela ezindaweni eziyi-15 ezilungele lolu cwaningo. Kuhlonzwe izingqikithi ezinhlanu eziqhamuke kulokho okubonwe ngababambiqhaza ngokuhlobana kwabo nophenyo lokushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi. Yilezi, Ingqikithi 1: Ukuhweba Ngocansi, Ukushushumbiswa Kwabantu Nobugebengu Obuhleliwe; Ingqikithi 2: Ukulwisana Nokushushumbiswa Kwabantu Ukuze Baxhashazwe Ngokocansi; Ingqikithi 3: Izisulu Zokushushumbiswa Ukuze Zixhashazwe Ngokocansi; Ingqikithi 4: Inkohlakalo Nokwenza Okungahambisani Nawe; neNgqikithi 5: Indikimba Kwezenhlalo Nobubanzi Benkinga. Kube sekwethulwa ngokucebile nangokujulile okubonwe ngababambiqhaza ngokwencazelo ehambisana nohlobo lwesifundo. Ulwazi olutholakele lubandakanya ukuvela kwalokho okuyinkinga okushiwo yilabo abalwela ubukhona bohwebo lwezocansi eNingizimu Afrika, ukuqondwa kwalokho okungekho lula ukukuqonda okuphathelene vii nokushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi kanye nezingqinamba ezishiyana ngokwezigaba ezihambisana nophenyo lwalobu bugebengu. Ekujuleni kocwaningo kube khona ukuhlaziya okubanzi ngokuhlakaza izinhlelo zezinzululwazi okungekho lula ukuziqonda nokusetshenziswa kwazo kulokho okusemqoka okubonwe ngababambiqhaza. Kuhlongozwe ukuba kusetshenziswe isu elisheshayo, elishubile nelizosebenza ngempumelelo elihlukene izigaba eziningi ezibheka konke elizolwisana nokushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi. Ukudingida kabanzi ngendlela 'ephelele' nengancike ndawo okumele ilandelwe uma kuphenywa nezobheka kokubili ukungabi lula kobugebengu okubhekenwe nabo kanye nokubonwa imihla ngemihla ngababambiqhaza abasiza ngokuthile ophenyweni olubheka okuningi okwahlukahlukene maqondana nokushushumbiswa kwabantu ukuze baxhashazwe ngokocansi.
dc.language.iso en en
dc.subject Trafficking in persons
dc.subject human trafficking for sexual exploitation
dc.subject prostitution
dc.subject sex work
dc.subject organised crime
dc.subject complexity theory
dc.subject systems theory
dc.subject complex systems theory
dc.subject investigation
dc.subject hermeneutic phenomenology
dc.title Investigating human trafficking for sexual exploitation: from ‘lived experiences’ towards a complex systems understanding en
dc.type Thesis en
dc.description.department Criminology and Security Science en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics