Institutional Repository

Kreatiewe hulpverleningsprogram gerig op laerskoolleerders wat taalhindernisse ervaar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olivier, Amanda
dc.contributor.author De Beer, Anna Cornelia
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:35Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:35Z
dc.date.issued 2000-06
dc.identifier.citation De Beer, Anna Cornelia (2000) Kreatiewe hulpverleningsprogram gerig op laerskoolleerders wat taalhindernisse ervaar, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17946> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17946
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie was om te bepaat of 'n hulpverleningsprogram die laerskoolleerder wat taalhindemisse ervaar kan help om sy probleme op 'n kreatiewe wyse te benader. 'n Algemene oorsig van leerhindemisse wat laerskoolleerders ervaar, is gegee. lndien 'n leerder taalhindernisse ervaar, sal dit 'n direkte invloed op sy ander skoolvakke ook he omdat taal vir die leeraksie benodig word. Die kreatiwiteitsbegrip is ook van naderby beskou. Kreatiwiteit kan as die skep van iets wat oorspronklik, maar ook bruikbaar is, gedefinieer word. Dit sluit egter ook die Ie van ongewone verbande tussen twee of meer sake of voorwerpe in. Die program wat ontwikkel is, het as onderbou die teorie oor taalintelligensie van Howard Gardner, 'n opvoedkundige sielkundige aan Harvard Universiteit. Gardner meen dit is deur 'n kreatiewe ingesteldheid, multisensoriese tegnieke en gepaste leerstyle rnoontlik om taalintelligensie teverbeter. Hy is van mening dat taalintelligensie nie iets is wat op 'n bepaalde tydstip gemeet kan word en onveranderd bly nie. Soos met alle intellektuele vermoens, kan taalvaardighede ook uitgebrei en ontwikkel word. Beproefde remedierende tegnieke, wat reeds deur die navorser in die praktyk met welslae uitgetoets is, is op 'n vars, nuwe manier .in die hulpverleningsprogram gebruik. Die hulpverleningsprogram het op die verbetering van perseptuele, mondelinge stelwerk-,lees- en spellingvaardighede gefokus. Dit het gedurende die empiriese studie duidelik geword dat leerders wat op 'n bepaalde leergebied nie na wense presteer nie, dikwels 'n "sielkundige blokkasie" ten opsigte van daardie leerareas ontwikkel. Hulle assosieer Jaasgenoemde in die meeste gevalle met leeronvermoe en leermislukking. Die enigste manier om hierdie gevoel van leermagteloosheid aan te spreek, is om die problematiese leerareas met 'n minder ernstige akademiese aanslag, waarin die pret-element sterk aanwesig is, te benader. Wanneer die leeraksie as 'n aangename ondervindingervaar word, kan leerders hulle leervrese aanspreek en meer waagmoedig begin optree. af
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate the success of an innovative support programme aimed at assisting primary school learners with language barriers to overcome these. An overview was given of learning barriers primary school learners may experience. A learner with a language barrier will find that the other learning areas are negatively influenced because language is essential for learning. The concept of creativity, defined as the creation of something original, yet useful, was adhered to. It included the idea that creativity allows for the connecting of unrelated issues or objects. The theories of Howard Gardner, an educational psychologist at Harvard University, concerning language intelligence, supported this study. According to Gardner it is possible to improve language intelligence through creative awareness, multi-sensory techniques and appropriate learning styles. Gardner postulates that language, as in the case of other intellectual abilities, can be developed and expanded. Remedial techniques successfully used by the researcher in practice, have been presented in this support programme in a novel and innovative form. The creative support programme compiled for this thesis focused on the 1 improvement of perceptual, oral, reading and spelling skills. The need for a more informal support approach was evident in the empirical research of this study. Learners sometimes develop a "psychological block" when experiencing repeated difficulties in a specific learning area. Such learners associate these difficulties with failures and the inability to learn. In order to overcome the experience of learning dispair, the feelings of anxiety associated with the problem learning area, have to be replaced with a less rigid approach in which play encourages feelings of enjoyment and ease. When learning becomes a pleasant experience, learners start overcoming their fears and become risk takers. en
dc.format.extent 1 online resource (xxi, 381 leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject Kreatiwiteit af
dc.subject Hulpverleningsprogram af
dc.subject Leerhindernisse af
dc.subject Taalhindernisse af
dc.subject Taalintelligensie af
dc.subject Leesvaardigheid af
dc.subject Spellingvaardigheid af
dc.subject Multisensoriese tegnieke af
dc.subject Perseptuele vaardighede af
dc.subject Leerstyle af
dc.subject Creativity en
dc.subject Support programme en
dc.subject Learning barriers en
dc.subject Language barriers en
dc.subject Language intelligence en
dc.subject Reading skills en
dc.subject Spelling skills en
dc.subject Multi-sensory techniques en
dc.subject Perceptual skills en
dc.subject Learning styles en
dc.subject.ddc 372.6044
dc.subject.lcsh Language disorders in children en
dc.subject.lcsh Learning disabilities en
dc.subject.lcsh Perception in children en
dc.subject.lcsh Language and languages -- Study and teaching en
dc.subject.lcsh Children -- Language en
dc.subject.lcsh Education en
dc.title Kreatiewe hulpverleningsprogram gerig op laerskoolleerders wat taalhindernisse ervaar af
dc.title.alternative A creative support programme aimed at primary school learners with language barriers en
dc.type Thesis
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree D. Ed. (Sielkundige Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics