Institutional Repository

Individuele aanpassing binne die integrasieproses van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, Frans
dc.contributor.author Ludik, Ben Erwee en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:59Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:59Z
dc.date.issued 1996-06 en
dc.identifier.citation Ludik, Ben Erwee (1996) Individuele aanpassing binne die integrasieproses van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17257> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17257
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doel van die navorsing is om die individu se aanpassing tydens integrasie te ondersoek. 'n Gedragsprofiel vir aanpassing word in die literatuuroorsig voorgestel volgens sin van koherensie as konstruk van die salutogenese paradigma. Empiries word die lewensorientasievraelys as psigometriese instrument gebruik om sterkte van sin van koherensie te bepaal. K walitatiewe onderhoude, gegrond op fenomenologiese beginsels, word gebruik om aanpassing kwalitatief te evalueer. In die navorsingsontwerp is daar sprake van verkennende, beskrywende en verklarende navorsing en nie-waarskynlikheidsteekproeftrekking word gebruik. Kwantitatiewe en kwalitatiewe resultate word gekoppel ten einde inteme geldigheid op kontekstuele vlak te verseker. Bevindinge toon dat betekenisvolheid van die integrasieproses die vemaamste verskil maak tussen aanpassing en nie-aanpassing. Verstaanbaarheid binne grense van die onmiddellike omgewing en hantering van instrumentele eise sonder om die fokus op emosionele parameters te plaas, fasiliteer verdere aanpassing. Relevante sleutelwoorde is aanpassing, stres, patogenese, salutogenese, sin van koherensie, verstaanbaarheid, hanteerbaarheid, betekenisvolheid, fenomenologie en triangulasie.
dc.description.abstract The aim of this research is to study individual coping during integration. A behavioural profile for coping is proposed in the literature study based on sense of coherence, a construct of the salutogenesis paradigm. Empirically the psychometric instrument, orientation to life questionnaire, is used to determine the strength of sense of coherence. Qualitative interviewing, based on phenomenological principles, is used to evaluate coping qualitatively. In the research design there are signs of exploratory, descriptive and explanatory research and nonprobability sampling is used. Quantitative and qualitative results are combined to ensure internal validity on a contextual level. Findings showed that meaningfulness of the integration process is the major difference between coping and not coping. Comprehensibility within the boundaries of the immediate environment and the management of instrumental demands without focusing on the emotional parameters, facilitate further coping.
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 145 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Coping
dc.subject Stress
dc.subject Pathogenesis
dc.subject Salutogenesis
dc.subject Sense of coherence
dc.subject Comprehensibility
dc.subject Manageability
dc.subject Meaningfulness
dc.subject Phenomenology and triangulation
dc.subject.ddc 158.7 en
dc.subject.lcsh South Africa (Army) en
dc.subject.lcsh Adjustment (Psychology) en
dc.subject.lcsh Stress management en
dc.subject.lcsh Phenomenology -- Research. en
dc.subject.lcsh Draft en
dc.subject.lcsh Clinical health psychology en
dc.title Individuele aanpassing binne die integrasieproses van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en
dc.type Dissertation
dc.description.department Industrial Psychology
dc.description.degree M.A. (Industrial Psychology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics