Institutional Repository

Begrip Regte in Eiendom in Artikel 28(1) van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Walt, A. J.
dc.contributor.author Engelbrecht, Henriétte
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:41Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:41Z
dc.date.issued 1995-11
dc.identifier.citation Engelbrecht, Henriétte (1995) Begrip Regte in Eiendom in Artikel 28(1) van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16751> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16751
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die eiendomsklousule soos vervat in Artikel 28(1) van die Grondwet waarborg regte in eiendom. Daar word na die tradisionele eiendomsparadigma verwys, asook die leemtes in die konsep. Die "new property"-konsep word vervolgens in oenskou geneem. Sowel die gemenereg as die inheemse reg word, met verwysing na die begrippe "regte" en "eiendom", behandel. Daarna volg 'n bespreking van die konsep "regte in eiendom", wat die inhoud en omvang van die konsep aandui. In 'n afsonderlike hoofstuk word regte in grand bespreek. Die vraag of 'n konstitusionele reg ten aansien van huisvesting bestaan, geniet oak aandag. Ten slotte word regsvergelykend te werk gegaan en na buitelandse regsbronne verwys wat moontlik in die toekoms 'n rol by die uitleg van die Grondwet kan speel. Daar word gepoog om aan te dui dat die Grondwet as geheel ge"interpreteer en toegepas behoort te word. Die korrekte interpretasie en toepassing van die Grondwet word van uiterste belang beskou ten einde aan die doel van die Grondwet te voldoen. af
dc.description.abstract The property clause is contained in Section 28(1) of the Constitution, which guarantees rights in property. The tradisional property paradigm is referred to, as well as its deficiencies. Thereupon the "new property" concept is taken account of. The common law and the customary law are dealt with, with reference to the concepts "rights" and "property". Subsequently a discussion of the concept "rights in property" follows, denoting this concept's contents and extent. Thereupon rights in land is dealt with. A constitutional right to housing is also attended to. Finally a comparative overview is given with reference to foreign case law, which may in future play a role in the interpretation of the Constitution. Attempts are made to indicate that the Constitution should be interpreted and enforced as a whole. In its correct interpretation and enforcement it is of utmost importance to have due regard to the objects of the Constitution. af
dc.format.extent 1 online resource (41 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Property clause en
dc.subject Rights in property en
dc.subject Constitutional right en
dc.subject "New property" en
dc.subject Common law en
dc.subject Customary law en
dc.subject "Rights of use" en
dc.subject Dephysicalisation of property en
dc.subject A right to housing en
dc.subject Excludability en
dc.subject lncorporeals en
dc.subject.ddc 346.44068
dc.subject.lcsh Right of property -- South Africa en
dc.subject.lcsh Constitutional law -- South Africa en
dc.title Begrip Regte in Eiendom in Artikel 28(1) van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 af
dc.title.alternative The concept "rights of property" in Section 28(1) of the Constitution of the Republic of South Africa 200 of 1993 en
dc.type Dissertation
dc.description.department Constitutional, International and Indigenous Law
dc.description.degree LL.M.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics