Institutional Repository

Invloed van die grondwet op die bewyslas in die lasterreg

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kelbrick, R. (Roshana)
dc.contributor.author Van Heerden, Cornelia Maritha
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:24Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:24Z
dc.date.issued 1996-11
dc.identifier.citation Van Heerden, Cornelia Maritha (1996) Invloed van die grondwet op die bewyslas in die lasterreg, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16302> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16302
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die siviele lasterreg word gekenmerk deur verdeeldheid aangaande bewyspligtigheid. 'n Unieke situasie doen horn voor: weerlegbare regsvermoedens van onregmatigheid en animus iniuriandi word opgevolg deur verskeie regsverdigingsgronde. Bykomend hiertoe stel die Grondwet die vereiste van konstitusionele regverdiging vir beperkings op fundamentele regte. 'n Oorsig oor die regspraak in sowel die voorgrondwetlike - as na-grondwetlike bedeling, dui op 'n versuim deur die howe om behoorlik aandag te skenk aan die bewyspligtigheidsgevolge van die regverskynsels wat hulself in die lasterreg voordoen. In hierdie verhandeling word bewyspligtigheid in lastersake krities ondersoek om vas te stel of dit die reg korrek weerspieel en om 'n werkbare bewyslasformule vir lasteraksies in 'n konstitusionele litigasie te vind. Daar word voorgestel dat die probleem opgelos word deur 'n tweefase-benadering: Die eiser moet in die eerste fase die omvang van sy reg bewys en dat daarop inbreuk gemaak is. In die tweede fase moet die verweerder sy regverdigingsgronde bewys, asook dat dit konstitusioneel regverdigbaar is. af
dc.description.abstract The civil law of defamation is marked by discord regarding onus of proof. A unique situation evidences itself: rebuttable presumptions of law concerning unlawfulness and animus iniuriandi are followed by various grounds of justification. In addition thereto the Constitution sets the requirement of constitutional justification for limitations on fundamental rights. An overview of case law in the pre-constitutional as well as the post-constitutional dispensation, indicates a failure by the courts to pay proper attention to the evidentiary consequences of the legal phenomena found in the law of defamation. In this dissertation onus of proof in defamation cases is critically examined to ascertain whether it reflects the law correctly and to find a workable "onus of proof" -formula for defamation cases in a constitutional dispensation. It is suggested that the problem be solved by a two stage approach: in the first phase, the plaintiff must prove the extent of his right and the encroachment thereof . In the second phase the defendant must prove his grounds of justification and show that they are constitutionally justifiable. en
dc.format.extent 1 online resource (49 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Onus of proof en
dc.subject Defamation en
dc.subject Unlawfulness en
dc.subject Animus iniuriandi en
dc.subject Grounds of justification en
dc.subject Evidentiary consequences en
dc.subject Constitution en
dc.subject Constitutionally justifiable en
dc.subject Two stage approach en
dc.subject Limitations on fundamental rights en
dc.subject.ddc 346.34068
dc.subject.lcsh Libel and slander -- South Africa en
dc.subject.lcsh Constitutional law -- South Africa en
dc.title Invloed van die grondwet op die bewyslas in die lasterreg af
dc.type Dissertation
dc.description.department Constitutional, International and Indigenous Law
dc.description.degree LL.M.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics