Institutional Repository

Kerklike leierskap vanuit 'n Pinksterperspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Theron, Jacques Petrus Johan en
dc.contributor.author Atterbury, Vincent Edward en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:48:07Z
dc.date.available 2009-08-25T10:48:07Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:48:07Z
dc.date.submitted 2002-11-30 en
dc.identifier.citation Atterbury, Vincent Edward (2009) Kerklike leierskap vanuit 'n Pinksterperspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/943> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/943
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In this dissertation, different aspects of aChurch leadership" are examined from a Pentecostal perspective. The framework is composed of literature compiled over the past twenty years. Especially the relationship between Church Leadership and the working of the Holy Spirit comes under the searchlight. The Theological theory underlying the Church Leadership exponents as well that of the Pentecostal movement are developed and critically evaluated. The Pentecostal ideal is that church leadership will function as leadership within a church context under the guidance and "working of the Holy Spirit The Pentecostal movement emphasises that the working of the Holy Spirit is the criticalfactor determining the effectiveness of the church. In the literature en Church leadership, the main focus is placed on the key role of church leadership with specific reference to the functional aspects and skills that church leaders need to be effective. The implication of both the aforementioned points are discussed and compared as well as the possible implications for both are indicated. Systematic theological issues concerning the role of persons in specific offices in different church traditions are avoided. It is stated that in the literature on Church Leadership more emphasis should be placed in the Working of the Holy Spirit as the critical factor in church leadership. It is clear that there is not enough emphasis on the working of the Holy Spirit if taken into account the importance thereof for the church as a whole. An approach to church leadership as "spiritual leadership" could assist in future research on this matter. In chapter one the framework of this study is explained. Chapter two reflects on the development of the Pentecostal perspective and chapter three on the Church leadership perspective. The different topics, similarities, critical reflections, evaluations and recommendations are presented in the last chapter. en
dc.description.abstract In hierdie proefskrif word daar vanuit 'n Pinksterperspektief 'n ondersoek gedoen na kerkleierskap. Die raamwerk is literatuur wat in die afgelope twintig jaar oor hierdie onderwerp na vore gekom het. Veral die verband wat aangebied word tussen kerkleierskap en die werking van die Heilige Gees, kom onder die soeklig. Die teologiese teoriee onderliggend aan die standpunte van die kerkleierskap-eksponente sowel as die van die Pinksterbeweging word ontwikkel en krities beoordeel. Die Pinksterideaal is dat kerkleierskap gekenmerk sal word as leierskap wat funksioneer onder die Ieiding en werking van die Heilige Gees. Die Pinksterbeweging beklemtoon dat die werking van die Heilige Gees die deurslaggewende faktor is vir die effektiewe werking en ontwikkeling van die kerk. In die literatuur oor kerkleierskap word daarenteen hoofsaaklik klem geplaas op die sleutelrol van kerkleierskap met spesifieke verwysing na die funksionele aspekte en vaardighede wat kerkleiers benodig met die oog op die uitbouing van die kerk. Die implikasies van beide beklemtoninge word ontwikkel en met mekaar vergelyk en moontlike implikasies vir beide word aangetoon. Sistematies-teologiese vraagstukke rakende die rot van persona in bepaalde ampte in verskillende kerklike tradisies word vermy. Dit word beredeneer dat daar in die literatuur oar die onderhawige onderwerp meer klem geplaas behoort te word op die werking van die Heilige Gees as die deurslaggewende faktor vir suksesvolle kerkleierskap. Dit is duidelik dat daar nie genoegsaam gefokus word op die werking van die Heilige Gees nie ten spyte van die belangrikheid daarvan vir die kerklike praktyk in geheel. Die moontlikheid om kerkleierskap eerder te omskryf en te benader as "geestelike leierskap” bied moontlikhede ten opsigte van toekomstige navorsing op die gebied. In hoofstuk een worrd die raamwerk waarbinne die studie ontwikkel uiteengesit. Hoofstuk twee bied die basis waarbinne die Pinksterstandpunt ontwikkel het terwyl hoofstuk drie die onderwerp vanuit 'n kerkleierskapsperspektief benader. Klemverskille, ooreenkomste, kritiese besprekings, evaluering en aanbevelings word in die laaste hoofstuk aangebied.
dc.format.extent 1 online resource (229 leaves)
dc.language.iso af en
dc.subject Church Leadership en
dc.subject Spiritual Leadership
dc.subject Holy Spirit
dc.subject Pentecostal Perspective
dc.subject Anointing
dc.subject Calling
dc.subject Integrity
dc.subject Servanthood
dc.subject Spirit­-filled
dc.subject Guidance of the Holy Spirit
dc.subject Kerkleierskap
dc.subject Heilige Gees
dc.subject Pinksterperspektief
dc.subject Salwing
dc.subject Roeping
dc.subject Integriteit
dc.subject Diensbaarheid
dc.subject Geesvervuld
dc.subject Leiding van die Heilige Gees
dc.subject Geestelike leiderskap
dc.subject.ddc 262.0994
dc.subject.lcsh Christian leadership -- Pentecostal churches
dc.subject.lcsh Holy Spirit
dc.subject.lcsh Vocation (in religious orders, congregations, etc.)
dc.title Kerklike leierskap vanuit 'n Pinksterperspektief en
dc.type Thesis en
dc.contributor.email kakolwk@unisa.ac.za en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en
dc.description.degree D.Th. (Practical Theology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics