Institutional Repository

Alternatiewe tugmaatreëls vir die leergeremde adollesent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Le Roux, J. G. (Jacobus Gerhardus) en
dc.contributor.author Swiegers, Helène Auguste en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:45:49Z
dc.date.available 2009-08-25T10:45:49Z
dc.date.issued 2002
dc.date.submitted 2002-09-30 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/683
dc.description.abstract Die doel van hierdie navorsing was om die wesentfike behoefte aan alternatiewe tugmaatre~ls vir die leergeremde adolessent na te vors en riglyne vir altematiewe tugmaatre4Hs op te stel. Die sensitiewe aangeleentheid van disstplinering en tug word nou grootliks aan die onderwysers se inisiatief oorgelaat, en dit terwyl onderwysers nie altyd voldoende onderJ! is in die nuwe benadering tot alternatiewe dissiplineringsmetodes nie. 'n Teoretiese ondersoek wat uitgevoer is, het die belangriKheid van die inagneming van die leergeremde .adolessent se unieke persoonlikheidstrekke by die toepassing van dissipline beldemtoon. 'n Ernpiriese ondersoek is met behulp van vraelyste uitgevoer by ses spesiale skole in die Gauteng..provinsie. Die empiriese navorsing het bevestig dat onderwysers by hierdie skole 'n behoefte het aan altematiewe tugmaatreels vir die leergeremde adolessent. Op grond van die literatuurstudie en die resultate van die empiriese ondersoek, is riglyne verskaf vir die opstel van aftematiewe tugmaatre61s. en
dc.description.abstract The aim of the study was to identify the need for alternative disciplinary measures for the learning disabled adolescent, and to formulate guidelines for the implementation thereof. At present, the sensitive issue of discipline and punishment is left to the discretion of the individual teacher, who may not always be fully conversant with the new approach to alternative disciplinary measures. A theoretical investigation emphasised the importance of the unique personatity traits of the learning diSabled adolescent that should be considered when disciplinary measures are apptied. An empirical investigation was carried out by means of a questionnaire at six special schools in the Gauteng Province. The empirical study confirmed that teachers at these schools do need alternative disciplinary measures for the learning disabled adolescent Based on the literature study and the results of the empirical investigation, guidelines were formulated for alternative disciplinary measures for the learning disabled adolescent.
dc.format.extent 1 online resource (viii, 110 p.)
dc.language.iso af en
dc.subject Disciplinary code
dc.subject Learning disabled adolescent
dc.subject Alternative discipline
dc.subject Punitive measures
dc.subject LSEN schools
dc.subject Children's rights
dc.subject Behaviourmodification
dc.subject Managing of
dc.subject.ddc 371.54
dc.subject.lcsh School discipline
dc.subject.lcsh Learning disabled children
dc.subject.lcsh Children's rights
dc.subject.lcsh Discipline of children
dc.subject.lcsh Rewards and punishments in education
dc.title Alternatiewe tugmaatreëls vir die leergeremde adollesent en
dc.title.alternative Alternative disciplinary measures for the learning disabled adolescent
dc.type Dissertation en
dc.description.department Educational Studies en
dc.description.degree M.Ed. (Spesialisering in Voorligting) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics