Institutional Repository

Kwantitatiewe beskrywende studie na die houding van verpleeglundiges teenoor terminasies van swangerskap binne king se sisteem teorie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Wal, Dirk Mostert
dc.contributor.advisor Tjallinks, J. E.
dc.contributor.author Truter, Anso
dc.date.accessioned 2012-07-06T11:52:12Z
dc.date.available 2012-07-06T11:52:12Z
dc.date.issued 2011-11
dc.identifier.citation Truter, Anso (2011) Kwantitatiewe beskrywende studie na die houding van verpleeglundiges teenoor terminasies van swangerskap binne king se sisteem teorie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/5962> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/5962
dc.description.abstract The aim of this study was to describe the nurses‘ perception of termination of pregnancy and her perception of her conduct towards clients that request termination of pregnancy guided by Kings‘ Systems Approach and Goal Attainment Theory. A non-experimental quantitative descriptive correlational design was used. A non-probability purposive sampling method was used consisting of institutions in the Western Cape, available to participate in this study, which deliver termination of pregnancy services, gov ernment health care institutions (21) and Marie Stopes clinics (3). Non-probability convenience sampling was used consisting of registered nurses who are working in termination of pregnancy units in these facilities (N=82). Data were collected through the administration of a self-designed questionnaire. The main findings of the study indicate that respondents (personal system) appear to feel positive about the work they are doing. Formal improvement and development are however not utilised optimally. Regarding the interpersonal system, respondents also show a positive orientation to both the woman opting for termination of pregnancy and the foetus. The potential towards transaction and ultimately goal attainment reside within this system. The respondents are also positive about legislation, employers and policies (social system) relating to termination of pregnancy. This orientation creates a milieu that is conducive to transactions, interactions and goal attainment.The main recommendation is that three systems as proposed by King be continuously integrated within the termination of pregnancy setup through, amongst other measures: values clarification, management support, in service education, the inclusion of termination of pregnancy in undergraduate programmes, focus groups and the like. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie was om die verpleegkundige se persepsie van terminasie van swangerskap en haar persepsie van haar houding en gedrag teenoor kliёnte wat terminasie van swangerskap versoek, aan die hand van King se Sisteembenadering en Doelwitbereikingsteorie te ondersoek en te beskryf. `n Nie-eksperimentele kwantitatiewe beskrywende korrelasie navorsingsontwerp was gebruik. `n Nie-waarskynlike doelbewuste-steekproefneming van die staatsgesondheidsorg-instansies wat terminasie van swangerskapdienste aanbied, is geneem en wat beskikbaar vir hierdie studie was (21) asook die Marie Stopesdienste (3), in die Wes-Kaap. `n Nie-waarskynlike gerieflikheidsteekproefneming is van verpleegkundiges geneem wat swangerskappe in hierdie afdelings termineer of moet termineer (N=82). Data is met behulp van `n selfontwerpte vraelys ingesamel. Die hoofbevindings van die studie dui daarop dat respondente (persoonlike sisteem) positief voel oor hul werk. Formele ontwikkelingshulpbronne word egter nie optimaal deur die sisteem benut nie. Wat die interpersoonlike sisteem betref, toon respondente ook ‗n positiewe oriëntasie tot beide die vrou wat terminasie van swangerskap aanvra en die fetus. Die potensiaal tot transaksie-sluiting en uiteindelike doelwitbereiking is binne hierdie sisteem geleë. Die respondente is ook positief oor wetgewing en die werkgewer en beleid (sosiale siteem) ten opsigte van terminasie van swangerskap. Hierdie oriëntering laat ‗n milieu wat bevorderlik is vir transaksie-sluiting, interaksie en doelwitbereiking. Die hoofaanbeveling is dat voortdurend gepoog moet word na die integrasie van King se drie sisteme binne die terminasie van swangerskapafdelings deur onder meer: waarde-uitklaringswerkswinkels, ondersteuning van bestuur, indiensopleiding, die insluiting van terminasie van swangerskap in voorgraadse kurrikula, fokusgroepe en so meer.
dc.format.extent 1 online resource (various pagings)
dc.language.iso en en
dc.subject Berading
dc.subject Geloof
dc.subject Houding
dc.subject Indiensopleiding
dc.subject Interpersoonlike sisteem
dc.subject Kliënt
dc.subject Manuele vakuum aspirasie-tegniek
dc.subject Ontladingsessies
dc.subject Persepsie
dc.subject Persoonlike sisteem
dc.subject Pro-keuse
dc.subject Pro-lewe
dc.subject Rol
dc.subject Sosiale sisteem
dc.subject Stres
dc.subject Terminasie van swangerskap
dc.subject Verpleegkundige
dc.subject Verpleging\versorging
dc.subject Waarde-uitklaring
dc.subject Attitude
dc.subject Client
dc.subject Counselling
dc.subject Debriefing sessions
dc.subject In service training
dc.subject Interpersonal system
dc.subject Manual vacuum aspiration (MVA)
dc.subject Nursing\caring
dc.subject Perception
dc.subject Personal system
dc.subject Pro-choice
dc.subject Pro-life
dc.subject Registered nurse
dc.subject Religion
dc.subject Role
dc.subject Social system
dc.subject Stress
dc.subject Termination of pregnancy
dc.subject Trainig
dc.subject Values clarification
dc.subject.ddc 362.19888
dc.subject.lcsh Abortion -- Moral and ethical aspects
dc.subject.lcsh Abortion -- Religious aspects
dc.subject.lcsh Nursing ethics
dc.subject.lcsh Nurses -- Attitudes
dc.subject.lcsh Nurse and patient
dc.subject.lcsh Nursing -- Psychological aspects
dc.title Kwantitatiewe beskrywende studie na die houding van verpleeglundiges teenoor terminasies van swangerskap binne king se sisteem teorie en
dc.type Thesis en
dc.description.department Health Studies
dc.description.degree D. Litt. et Phil. (Gesondheidstudies)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics