Institutional Repository

Rekonstruksie van lewe na egskeiding

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotze, D. J. en
dc.contributor.advisor Wolfaardt, J. A. en
dc.contributor.author De Klerk, Willem Christian en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:44:54Z
dc.date.available 2009-08-25T10:44:54Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:44:54Z
dc.date.submitted 2002-11-30 en
dc.identifier.citation De Klerk, Willem Christian (2009) Rekonstruksie van lewe na egskeiding, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/582> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/582
dc.description Text in Afrikaans with summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Despite the fact that many people in South Africa are affected by divorce, not much research is done on divorce recovery. This study on divorce recovery is shaped by a feminist theological perspective and a postmodem social constructionist discourse. As qualitative research, narrative group work was embarked on over a period of a year with five women who went through divorce. Through therapeutic letters different themes emerged. These themes formed the focus for each chapter and are enriched by relevant literature reflections. In the first chapter the stark reality of divorce in South Africa, the discursive positioning, epistemology and research methodology are discussed, and the stories of the participants are told. Divorce is deconstructed by the participants as resistance to patriarchy and not only an interpersonal crisis. The majority of claimants in divorce cases in South Africa are women. The dominant oppressive biblical discourse that divorce is always sin is reconstructed. An alternative religious discourse is co-constructed amongst the participants: that divorce under certain circumstances is God's will for women who are caught in humiliating and oppressive marriages. The various spheres of life that women reconstruct after divorce are discussed. These include: • practical matters such as the legal proceedings, housing and finances • emotional reconstruction where emotions such as fear. senses of guilt, and rage from a feminist perspective view are discussed. • reconstruction of social relations which includes aspects such as the relation with the former husband, family, new male friends and children • spiritual reconstruction which includes a feminist perspective on the Bible, sin, the will of God, and also a divorce ritual • the reconstruction of identity. Finally the five participants' reconsructed stories are told.
dc.description.abstract Ten spyte daarvan dat baie mense in Suid-Afrika deur egskeiding geraak word, word daar nie veel navorsing oor egskeidingsherstel gedoen nie. Hierdie studie oor egkeidingsherstel word gedoen vanuit 'n feministies teologiese perspektief en 'n sosiale konstruksieteorie diskoers. Oor 'n tydperk van 'n jaar is deur middel van kwalitatiewe navorsing saam met vyf vroue wat deur egskeiding geraak is, groepswerk gedoen. Uit die terapeutiese briewe wat geskryf is het verskillende temas uitgekristalliseer. Hierdie temas het die grondslag gevorm vir elke hoofstuk wat deur 'n relevante literatuurstudie aangevul is. In die eerste hoofstukke word die harde werklikhede van egskeiding, die diskoersposionering, epistemologie en navorsingsmetodiek bespreek. Die verhale van die deelnemers word vertel. Egskeiding word deur die deelnemers dekonstrueer as weerstand teen patriargie en nie net 'n interpersoonlike krisis nie. Die meerderheid eisers in egskeidingsgedinge in Suid-Afrika is vroue. Die onderdrukkend dominante Bybelse diskoers dat egskeiding altyd sonde is word rekonstrueer. 'n Alternatiewe godsdienstige diskoers, dat egskeiding vir vroue wat in vernederende en onderdrukkend huwelik vasgevang is, onder sekere omstandighede die wil van God kan wees, word saam met die deelnemers rekonstrueer. Die verskillende lewensterreine wat vroue na egskeiding rekonstrueer, word bespreek. Dit sluit in: • praktiese aangeleenthede soos die regsproses, behuising en finansies • emosionele rekonstruksie wat emosies soos angs, skuldgevoelens en woede word vanuit 'n feministiese perspektiefbespreek • spirituele rekonstruksie wat 'n feministiese perspektief op die Bybel, sonde, die wil van God en 'n egskeidingsritueel insluit • die rekonstruksie van identiteit Ten slotte word die vyf deelnemers se nuwe verhale vertel.
dc.format.extent 1 online resource (xv, 347, 56, 2 p.)
dc.language.iso af af
dc.subject Feminism en
dc.subject Bible en
dc.subject Church en
dc.subject Spirituality en
dc.subject Postmodernism en
dc.subject Social construction theory en
dc.subject Social relations en
dc.subject Identity en
dc.subject Group therapy en
dc.subject Narrative en
dc.subject Ethic en
dc.subject Patriarchy en
dc.subject Discourse en
dc.subject Feminisme af
dc.subject Bybel af
dc.subject Kerk af
dc.subject Spiritualiteit af
dc.subject Postmodernisme af
dc.subject Sosiaal konstruksieteorie af
dc.subject Sosiale verhoudings af
dc.subject Identiteit af
dc.subject Groepsterapie af
dc.subject Narratief af
dc.subject Etiek af
dc.subject Patriargie af
dc.subject Diskoers af
dc.subject.ddc 306.890968
dc.subject.lcsh Divorce -- South Africa
dc.subject.lcsh Divorce -- South Africa -- Religious aspects -- Christianity
dc.subject.lcsh Divorced women -- South Africa
dc.subject.lcsh Women -- Pastoral counseling of -- South Africa
dc.subject.lcsh Women -- Religious life -- South Africa
dc.subject.lcsh Feminist therapy -- South Africa
dc.subject.lcsh Narrative therapy -- South Africa
dc.subject.lcsh Divorce -- South Africa -- Psychological aspects
dc.title Rekonstruksie van lewe na egskeiding af
dc.type Thesis en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en
dc.description.degree D.Th. (Pastoral Therapy) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics