Institutional Repository

Die benutting van Gestaltspelterapie met visueel gestremde kinders

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, S. (Dr.)
dc.contributor.author Johnsen, Elouise
dc.date.accessioned 2012-05-17T10:33:58Z
dc.date.available 2012-05-17T10:33:58Z
dc.date.issued 2011-02
dc.identifier.citation Johnsen, Elouise (2011) Die benutting van Gestaltspelterapie met visueel gestremde kinders, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/5699> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/5699
dc.description.abstract The researcher found little information in literature reviewed about how Gestalt Play Therapy is being used in the treatment of visually impaired children. The aim of the study was to expand knowledge regarding this issue. A basic qualitative research study of an exploratory and descriptive nature was undertaken to describe how this therapy may be used in the treatment of such children. A representative sample was drawn from the population, consisting of gestalt play therapists who previously provided assistance to these children, using a purposive non-probability method. Data collection took place through the execution of semi-structured telephone interviews. Collected data was analysed using the Thematic Content Analysis to search for related themes (in line with the objectives of the study) in transcribed interviews. The general conclusion drawn from the empirical data was that gestalt play therapy can be used to good effect in the treatment of visually impaired children. en
dc.description.abstract Die navorser het gevind dat daar weinig inligting in die literatuur beskikbaar is oor hoe gestaltspelterapie in die hulpverlening aan visueel gestremde kinders benut kan word. Die doel van die navorsingstudie was dus om kennis uit te brei rakende die benutting van gestaltspelterapie in die hulpverlening aan visueel gestremde kinders. 'n Basiese kwalitatiewe navorsingstudie met 'n verkennende en beskrywende aard is onderneem om te beskryf hoe gestaltspelterapie benut word met betrekking tot visueel gestremde kinders. 'n Verteenwoordigende steekproef is getrek, volgens 'n doelgerigte nie-waarskynlikheidsmetode, vanuit die populasie bestaande uit gestaltspelterapeute wat al van tevore hulp aan visueel gestremde kinders verleen het. Data-insameling het plaasgevind deur middel van semi-gestruktureerde telefoniese onderhoude. Die versamelde data is volgens die Tematiese Inhoudsanalise ontleed deur verbandhoudende temas (ooreenkomstig die doel van die studie) in getranskribeerde onderhoude te soek. Die algemene gevolgtrekking wat vanuit die empiriese bevindinge gemaak kan word, is dat gestaltspelterapie wel in die hulpverlening aan visueel gestremde kinders benut kan word.
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 139 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Gestalt play therapy en
dc.subject Visually impaired en
dc.subject Gestalt
dc.subject Play therapy
dc.subject Visuele gestremdheid
dc.subject Gestalt
dc.subject Spelterapie
dc.subject Gestaltspelterapie
dc.subject.ddc 616.89143
dc.subject.lcsh Gestalt therapy
dc.subject.lcsh Play therapy
dc.subject.lcsh Occupational therapy for children
dc.subject.lcsh Children with visual disabilities
dc.title Die benutting van Gestaltspelterapie met visueel gestremde kinders en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work
dc.description.degree M.Diac. (Play Therapy)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics