Institutional Repository

Women's conceptualisations of sexual expression: A narrative inquiry of a rural community in Mpumalanga

Show simple item record

dc.contributor.author Chauke, Tinyiko
dc.date.accessioned 2020-10-07T13:38:20Z
dc.date.available 2020-10-07T13:38:20Z
dc.date.issued 2020-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26701
dc.description.abstract Imicabango yebantfu labasikati ngekuvetwa kweluvo loluphatselene netebulili: Kuphenya lokulandzisako kwemmango wasemaphandleni eMpumalanga Bulili babomake base-Afrika busachubeka ngekuhlanganiswa netifo, budlova kanye nekutala - kodvwa kuncane lokuvetwako ngetebulili, ngenjabulo kanye nangelutsandvo. Loku sekunikete imisakato yasemaveni aseNshonalanga, imitimba yekuphenya yekuphenya ngetekwelapha ngemvelo kanye netinhlangano letinyenti letingekho ngaphasi kwahulumende netinhlangano teAIDS litfuba lekuvuselela lomcondvo nenkholelo yekwandza lokusolelwako kwekutiphatsa lokuphatselene netebulili kwabomake kanye netifo letihlobene nebulili babo. Ngenca yaloko, kubunjwa nekwakhiwa kwetinchazelo tebulili akukhombisi emaciso kanye nelwati lwase-Afrika. Ngekulandzela indlela yelucwaningo lwebunyenti nendlela yekulandzisa, umklamo wami wekucwaninga uhlose kukhombisa kutsi, kute kutsi bomake babone inkhululeko embusweni wentsandvo yelinyenti njengeNingizimu Afrika, badzinga kwemukelwa njengetakhamuti letilinganako hhayi 'njengemitimba' ledzinga kulawulwa kute kugcinwe kulingana kwekuphatsa kwemadvodza. Ngicaphune kuluhlaka lwekucedza umbusobucalu webufati base-Afrika (decolonial African-feminist framework) futsi ngilusebentise njengelithuluzi lwekubuta, kwakha kabusha nekucabanga kabusha emasiko laphatselene nebulili ase-Afrika. Idatha igcogcwe ekulandziseni kwebantfu nakutinkhulumiswano temacembu nabomake labangu-20 labatinte emmangweni wasemaphandleni esigdzini yaseNkomazi eNingizimu Afrika. Sewuwonkhe, umsebenti wami ugcile etigabeni tebulili, kutemacasi nasetingucukweni tetepolitiki letihambisana nekuvisisa indlela bomake lababona futsi labavisisa ngayo temacasi kuNingizimu Afrika yasemaphandleni yesimanje. Kulandzisa kwabomake kukhombisa kwekutsi, emlandvweni wonkhe, nasetikhatsini tamanje, kwakhiwa kwekulawula kwalabadvuna kwasemandvulo kwebulili nekwetemacasi kuyachubeka ngekubumba kanye nekulawula timphilo tabantfu labasikati en
dc.language.iso en en
dc.subject Intsandvo yelinyenti en
dc.subject Kuveta bulili en
dc.subject Bomake basemaphandleni en
dc.subject Buve en
dc.subject Tindlela tekucedza umbusobucalu en
dc.subject Bufati base-Afrika en
dc.title Women's conceptualisations of sexual expression: A narrative inquiry of a rural community in Mpumalanga en
dc.type Thesis en
dc.description.department Psychology en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics