Institutional Repository

Kind se belewenis van remediering binne die skoolmilieu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, I.F.
dc.contributor.author Grundlingh, Melvena Heleen
dc.date.accessioned 2009-10-06T12:49:19Z
dc.date.available 2009-10-06T12:49:19Z
dc.date.issued 2008-11
dc.identifier.citation Grundlingh, Melvena Heleen (2008) Kind se belewenis van remediering binne die skoolmilieu, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2654> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2654
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doelstelling van hierdie kwalitatiewe navorsing was om die kind in die middelkinderjare met leerprobleme se belewenis van remediëring binne die skoolmilieu te verken en te beskryf. Ten einde hierdie doelstelling te bereik is bepaalde doelwitte gestel. Die doelwitte het onder andere die daarstelling van ‘n konseptuele raamwerk behels wat met behulp van ‘n literatuurstudie en konsultasie met kundiges die kind in die middelkinderjare met leerprobleme wat remediëring binne die skoolmilieu ontvang binne die konteks van hierdie studie gedefinieer het. Semi-gestruktureerde onderhoude is met die deelnemers gevoer, waarna data geanaliseer is en gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak is na aanleiding van die deelnemers se belewenis. Hooftemas, subtemas en kategorieë is uit die onderhoude geïdentifiseer en met bestaande literatuur geverifieer. Tydens die bespreking van die data is daar gepoog om nie bevindings te veralgemeen nie en aangesien dit ‘n kwalitatiewe studie was, is elke deelnemer toegelaat om sy of haar belewenis te deel. en
dc.description.abstract During this research, the aim was to explore and describe the experiences of remedial education within the school milieu of the child in middle childhood with learning problems. In order to reach the required goal, a number of objectives were set. The objectives included conceptualising a theoretical framework by means of a literature study and consultation with experts in order to define the child in middle childhood with learning difficulties that receives remedial education within the school milieu. Semi-structured interviews with participants were conducted, whereupon data were analysed and conclusions and recommendations were made according to the participants’ experiences. Main themes, sub-themes and categories were identified in the transcriptions and were verified with existing literature. During the discussion of data the aim was not to generalise the findings, as it was a qualitative study and each participant was allowed to share his or her experience
dc.format.extent 1 online resource (x, 99 leaves)
dc.language.iso other en
dc.subject Leerprobleme en
dc.subject Middelkinderjare en
dc.subject Skoolmilieu en
dc.subject Remediëring en
dc.subject Learning difficulties
dc.subject Experience
dc.subject Remedial education
dc.subject School milieu
dc.subject Middle childhood
dc.subject.ddc 371.90968
dc.subject.lcsh Remedial teaching -- South Africa
dc.subject.lcsh Learning disabilities -- South Africa
dc.subject.lcsh Education , Primary -- South Africa
dc.title Kind se belewenis van remediering binne die skoolmilieu en
dc.type Dissertation en
dc.description.degree M.Diac. (Spelterapie)
dc.description.degree Social Work


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics