Institutional Repository

Exploring the use of social media tools in the University of South Africa Library

Show simple item record

dc.contributor.advisor Du Preez, Madely
dc.contributor.author Molokisi, Sinah
dc.date.accessioned 2020-02-20T07:00:22Z
dc.date.available 2020-02-20T07:00:22Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26266
dc.description Text in English with abstracts in English, Zulu and Sotho en
dc.description.abstract Social media have taken a lead in academic libraries; however, there are still questions on how libraries are using social media tools to enhance their service delivery. The aim of this exploratory study was to investigate the use of social media tools by library staff working in the University of South Africa’s (Unisa) main library on the Muckleneuk Campus. Since it was realised that not all staff members use social media tools in the execution of their daily tasks, the first objective was to establish which staff members do use social media tools and for which purpose the tools are being used. A further objective was to learn about the potential advantages of social media tools to improve service delivery. The study also endeavoured to acquire an understanding of the challenges that social media tools present to its users. Based on the literature review, it could be established that libraries, and specifically academic libraries, utilise social media for marketing, dissemination of information, reference services, and communication with users and to answer student queries. The reported findings of this study concur with the findings reported in the literature review. The empirical data, which were collected through a qualitative survey questionnaire and interviews with library staff who use social media tools, revealed that only staff who communicate with library patrons, namely information processors and marketing staff, use social media tools. The findings also showed that the Unisa Library has specific guidelines and policies that guide the use of social media tools to interact with users, market the library and communicate events and service delivery changes. en
dc.description.abstract Izinkundla zokuxhumana komphakathi sezihamba phambili emitapweni yolwazi yasemanyuvesi, kodwa kusanemibuzo eminingi maqondana nokuthi imitapo yolwazi iwasebenzisa kanjani amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi ukuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingo. Inhloso yalolu cwaningo oluhlola kabanzi kwakungukubheka ukuthi abasebenzi basemtapweni wolwazi omkhulu waseNyuvesi YaseNingizimu Afrika (i-Unisa) ekamu laseMuckleneuk bawasebenzisa kanjani amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi. Njengoba sekwabonakala ukuthi akuwona wonke amalungu angabasebenzi asebenzisa amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi ekuqhutshweni kwemisebenzi yawo yansuku zonke, injongo yokuqala kwakungukubheka ukuthi yimaphi amalungu omphakathi asebenzisa amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi futhi awasebenzisela ukwenzani. Enye injongo kwakungukufunda mayelana nokuhle okungadalwa ngamathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi ukuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingo. Lolu cwaningo lwaluqonde nokuqonda izingqinamba abantu abasebenzisa amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi ababhekana nazo. Kuncike ekuhlaziyweni kwemibhalo ekhona, kwatholakala ukuthi imitapo yolwazi, ikakhulukazi leyo yasemanyuvesi, isebenzisa izinkundla zokuxhumana komphakathi ukukhangisa, ukusabalalisa imininingwane, ukubheka imithombo, ukuxhumana nabayisebenzisayo kanye nokuphendula imibuzo yezitshudeni. Okwatholakela okubikiwe mayelana nalolu cwaningo kuyahambisana nokubikiwe okwatholakala ngokuhlaziya imibhalo. Imininingwane eyatholakala ngokubheka okwenzekayo, eyaqoqwa ngokusebenzisa iphephamibuzo lenhlolovo eqoqa imininingwane yamaqiniso kanye nezingxoxo ezabanjwa nabasebenzi bomtapo wolwazi abasebenzisa amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi yaveza ukuthi abasebenzi abaxhumana nabasebenzisi bomtapo wolwazi, abaziwa ngokuthi ngama-information processors kanye nabasebenzi abakhangisayo yibona kuphela abasebenzisa amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi. Okutholakele kuphinde kwaveza ukuthi uMtapo Wolwazi Wase-Unisa unemihlahlandlela kanye nezinqubomgomo okulandelwayo ukuze kusetshenziswe kahle amathuluzi ezinkundla zokuxhumana komphakathi, ukuxhumana nabasebenzisi bawo, ukukhangisa ngomtapo wolwazi nokwazisa ngemicimbi ekhona kanye noshintsho ekuhlinzekweni kwezidingo. zu
dc.description.abstract Marangrang a leago a thomile go šomišwa kudu ka makgobapukung a thuto, efela go sa na le dipotšišo ka ga ka fao makgobapuku a šomišago dithulusi tša marangrang a leago go kaonafatša kabo ya ona ya ditirelo. Maikemišetšo a nyakišišo ye ya phetleko e be e le go nyakišiša tšhomišo ya dithulusi tša marangrang a leago ka bašomi ba go šoma ka bokgobapukung bjo bogolo bja Yunibesithi ya Afrika Borwa (Unisa), Khamphaseng ya Muckleneuk. Ka ge go lemogilwe gore ga se bašomi ka moka ba go šomiša dithulusi tša marangrang a leago tirong ya mešongwana ya bona ya letšatši le letšatši, nepo ya mathomo e be e le go hwetša gore ke bašomi bafe bao ba šomišago dithulusi tša marangrang a leago le gore dithulusi di šomišetšwa morero ofe. Nepo ye nngwe e be e le go ithuta ka ga mehola ye dithulusi tša marangrang a leago di kago kgona go ba nayo go kaonafatša kabo ya ditirelo. Nyakišišo gape e lekile go hwetša kwešišo ya ditlhohlo tše dithulusi tša marangrang a leago di di bakelago bašomiši ba tšona. Go ya ka tshekatsheko ya dingwalo, go lemogilwe gore makgobapuku, kudu makgobapuku a thuto, a šomiša marangrang a leago go bapatša, go phatlalatša tshedimošo, go fa ditirelo tša referentshe, go kgokagana le bathekgi le go araba dipotšišo tša baithuti. Dikutullo tše di begilwego tša nyakišišo ye di dumelelana le dikutullo tša tshekatsheko ya dingwalo tše di hweditšwego. Datha ya go lemogwa (emperikale) yeo e kgobokeditšwego ka lenaneopotšišo la nyakišišo ya khwalithethifi le dipoledišano tša bašomi ba bokgobapuku bao ba šomišago dithulusi tša marangrang a leago, di utulotše gore ke fela bašomi bao ba boledišanago le bathekgi ba bokgobapuku, e lego basepetši ba tshedimošo le bašomi ba go bapatša bao ba šomišago dithulusi tša marangrang a leago. Dikutullo gape di laeditše gore bokgobapuku bja Unisa bo na le dipholisi le melawana ye itšeng ya go hlahla tšhomišo ya dithulusi tša mekgwa ya leago go kgokagana le bašomiši, go bapatša bokgobapuku le go tsebiša ditiragalo le diphetogo tša kabo ya ditirelo. st
dc.format.extent 1 online resource (xii, 110 leaves) : illustrations, graphs (some color)
dc.language.iso en en
dc.subject Academic libraries en
dc.subject Library staff en
dc.subject Library users en
dc.subject Social media tools en
dc.subject Unisa en
dc.subject Library en
dc.subject Investigation en
dc.subject Pretoria en
dc.subject South Africa en
dc.subject Web 2.0 en
dc.subject.ddc 025.5277709682275
dc.subject.lcsh University of South Africa. Library en
dc.subject.lcsh Social media in education -- South Africa -- Pretoria en
dc.subject.lcsh Online social networks -- Library applications -- South Africa -- Pretoria en
dc.subject.lcsh Academic libraries -- South Africa -- Pretoria -- Marketing en
dc.subject.lcsh Web applications in libraries -- South Africa -- Pretoria en
dc.subject.lcsh Libraries and the Internet -- South Africa -- Pretoria en
dc.subject.lcsh Academic libraries -- Services to graduate students -- South Africa -- Pretoria en
dc.title Exploring the use of social media tools in the University of South Africa Library en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Information Science en
dc.description.degree M.A. (Information Science)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics