Institutional Repository

An evaluation of intelligence analysis in detecting corruption in the Johannesburg Metropolitan Police Department

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snyman, Rika, 1958-
dc.contributor.author Nkhoma, Moses Thabo
dc.date.accessioned 2020-01-20T06:38:44Z
dc.date.available 2020-01-20T06:38:44Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26242
dc.description.abstract The Johannesburg Metropolitan Police Department (JMPD) is one of the South African institutions with growing levels of corruption. This is despite the presence of several anti-corruption strategies as well as institutions implemented to deal with this epidemic. The ineffectiveness of these strategies and institutions is attributed to, amongst others, the application of ineffective detection methods. The under-detection of corruption in the JMPD is affecting road safety, the economy, and the image of the JMPD itself. It is against this background that the researcher sought to establish how intelligence analysis could add value in detecting corruption in the JMPD. A qualitative research approach was applied to investigate this problem. As such, it has been proven that the use of hotlines and the over-reliance on whistleblowers is less effective in detecting corruption in the JMPD. The results have further shown that intelligence analysis may add value in detecting corruption in the JMPD. en
dc.description.abstract Umnyango wamaphoyisa edolobha elikhulu eGoli (JMPD) ungenye yezikhungo zaseNingizimu Afrika ezithola amazinga akhulayo enkohlakalo. Lokhu kungakhathaliseki ukuthi kukhona amasu amaningi okulwa nenkohlakalo kanye nezikhungo ezisetshenziselwa ukubhekana nesifo sobunkohlakalo. Ukungafezeki kwalawa masu kanye nezikhungo kubhekwa ukuthi, phakathi kwabanye, ukusetshenziswa kwezindlela ezingafenele zokuthola. Ukutholakala kwezinkohlakalo ku-JMPD kuthinta ukuphepha komgwaqo, umnotho nomfanekiso we-JMPD uqobo. Kungokumelene nalesi sizinda ukuthi umcwaningi lufuna ukusungula ukuthi ukuhlaziywa ngobuhlakani kungasiza kanjani ekutholeni inkohlakalo ku-JMPD. Indlela yokucwaninga efanele yasetshenziswa ukuphenya le nkinga. Njengalokhu, kuye kwafakazelwa ukuthi ukusetshenziswa kwama-hotlines nokuxhaswa ngokweqile kwababika ngenkohlakalo akwanele ukuthola inkohlakalo ku-JMPD. Imiphumela ibonise ukuthi ukuhlaziywa kobuhlakani kungasiza ekutholeni inkohlakalo ku-JMPD. zu
dc.description.abstract Lefapha la Sephodisa la Teropokgolo ya Johannesburg (JMPD) ke nngwe ya ditheo tsa Aforika Borwa tse di itemogelang maemo a a golang a bobodu. Seno ke kwa ntle ga go nna teng ga ditogamaano tse dingwe tse di kgatlhanong le bobodu ga mmogo le ditheo tse di diragadiwang go samagana le leroborobo la bobodu. Go se nne le nonofo ga ditogamaano tseno le ditheo e amana, mo go tse dingwe, le tiragatso ya mekgwa ya go lemoga go se nne le nonofo. Go nna kwa tlase ga go lemoga bobodu mo go JMPD go ama pabalesego ya tsela, ikonomi le setshwantsho sa JMPD ka boyona. Ke mabapi le lemorago leno gore mmatlisisi o ne a batla go tlhomamisa gore tshetshereganyo ya tsa matlhale e ka thusa mo go lemogeng bobodu mo go JMPD. Boitlhagiso jwa patlisiso ya boleng bo ne jwa diragadiwa go tlhotlhomisa bothata jono. Fa go le jalo, go ne ga netefatswa gore tiriso ya megala ya tlhamalalo e e kgethegileng ya tshoganyetso le go ikaega thata ka batho ba ba tlaleyang ga go a lekana go lemoga bobodu mo go JMPD. Dipholo di bontshitse gape gore tshekatsheko ya tsa matlhale e ka thusa go lemoga bobodu mo go JMPD. tn
dc.format.extent 1 online resource (xvii, 262 leaves) : illustrations (some color), color map en
dc.language.iso en en
dc.subject Anti-corruption en
dc.subject Traffic policing en
dc.subject Corruption en
dc.subject Intelligence en
dc.subject Intelligence analysis en
dc.subject Extortion en
dc.subject Bribery en
dc.subject Detection en
dc.subject Public service en
dc.subject Johannesburg Metropolitan Policing Department en
dc.subject Ukulwa nenkohlakalo zu
dc.subject Ukupholisa komgwaqo zu
dc.subject Inkohlakalo zu
dc.subject Ubuhlakani zu
dc.subject Ukuhlaziywa kobuhlakani zu
dc.subject Ukuphanga zu
dc.subject Ukukhwabanisa zu
dc.subject Ukuthola zu
dc.subject Umsebenzi womphakathi zu
dc.subject UMnyango wamaphoyisa edolobheni elikhulu eGoli zu
dc.subject Go nna kgatlhanong le Bobodu tn
dc.subject Sephodisa sa Pharakano tn
dc.subject Bobodu tn
dc.subject Tsa Matlhale tn
dc.subject Tshetshereganyo ya Tsa Matlhale tn
dc.subject Bosenyi jwa go fitlhela tshelete ka dikgoka tn
dc.subject Boraebari, Temogo tn
dc.subject Tirelo ya setshaba tn
dc.subject Lefapha la Sephodisa la Teropokgolo ya Johannesburg tn
dc.subject.ddc 363.2593230968221
dc.subject.lcsh Traffic police -- Corrupt practices -- South Africa – Johannesburg en
dc.subject.lcsh Police corruption -- South Africa – Johannesburg en
dc.subject.lcsh Intelligence service -- South Africa – Johannesburg – Methodology – Evaluation en
dc.subject.lcsh Criminal investigation -- South Africa – Johannesburg en
dc.subject.lcsh Johannesburg (South Africa). Metropolitan Police Department en
dc.title An evaluation of intelligence analysis in detecting corruption in the Johannesburg Metropolitan Police Department en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Criminology and Security Science en
dc.description.degree M.A. (Criminal Justice)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics