Institutional Repository

Personal branding and career success : an empirical investigation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Steyn, Renier
dc.contributor.author Coetzer, Esme
dc.date.accessioned 2019-10-30T08:53:32Z
dc.date.available 2019-10-30T08:53:32Z
dc.date.issued 2018-11
dc.date.submitted 2019-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25900
dc.description.abstract Knowledge about personal branding, the development and sustaining of a personal brand and the link between personal branding and career success did not exist in a scientifically structured manner. The purpose of this study was to understand what the elements of personal branding are and what it takes to develop a personal brand in the corporate environment. It was also important to identify whether personal branding is key to career success. The systematic literature review procedure was used to identify, analyse and critically evaluate both empirical studies and popular literature relating to personal branding. The current body of knowledge was ill defined and a six step model detailing how to develop and maintain a personal brand was developed as a result of a content analysis of the available popular literature. A measure of a complete personal brand within the workplace was subsequently developed. In this study, the hypotheses of a possible relationship between personal branding and career success (performance appraisal score, 360 leadership evaluation and talent board placement) were tested. It was found that talent board placement was statistically significant and practically related to personal branding. The study was the first to provide a measurement tool as well as empirical evidence on the relationship between personal branding and career success and, as such contributed significantly to the body of knowledge. This study also opened avenues for further research. en
dc.description.abstract Daar was min kennis oor ’n persoonlike handelsmerk, die ontwikkeling en handhawing van ’n persoonlike handelsmerk, en die verband tussen ’n persoonlike handelsmerk en loopbaansukses in die wetenskaplike domein beskikbaar. Die doel van hierdie studie was om die elemente van ’n persoonlike handelsmerk te begryp, asook om te bepaal wat dit behels om ’n persoonlike handelsmerk in die korporatiewe omgewing te ontwikkel. Dit was ook belangrik om te bepaal of ’n persoonlike handelsmerk deurslaggewend is tot loopbaansukses. ‘n Sistematiese literatuuroorsig is gedoen om empiriese studies asook gewilde literatuur oor ’n persoonlike handelsmerk te identifiseer, te ontleed en krities te evalueer. Gegewe beperkte akademiese kennismateriaal, en na aanleiding van die inhoudsontleding van die beskikbare gewilde literatuur, is ’n sesstapmodel ontwikkel om aan te dui hoe ’n persoonlike handelsmerk ontwikkel en gehandhaaf kan word. Na aanleiding hiervan is ’n instrument ontwikkel om ’n person se handelsmerk omvattend in die werkplek te meet. Dit is gevolg deur hipoteses van ’n moontlike verband tussen ’n persoonlike handelsmerk en loopbaansukses (prestasiebeoordelingtelling, 360-leierskapevaluasie en talentplasing) te toets. Die studie het bevind dat ’n persoonlike handelsmerk statisties beduidend en prakties relevant is tot talentplasing. Hierdie navorsing lewer ’n omvattende meetinstrument vir die meting van ’n persoonlike handelsmerk, asook empiriese bewyse rakende die verhouding tussen ’n persoonlike handelsmerk en loopbaansukses. Die studie maak in dié opsig ‘n beduidende bydrae tot die gebrekkige akademiese kennismateriaal wat oor hierdie onderwerp beskikbaar is. af
dc.description.abstract Ulwazi nge-branding yomuntu siqu, ukuthuthukiswa kanye nokuqhubekela phambili kwe-brand yomuntu siqu kanye nokuxhumana phakathi kwe-brand yomuntu siqu kanye nokuphumelela emsebenzini bekuyizinto ebezingahlelekile ngendlela yesisayense. Inhloso yalolu cwaningo bekuwukuqondisisa ukuthi ngabe iyini imikhakha ye-branding yomuntu siqu kanye nokuthi yini okudingekayo ukwenza ibrand yomuntu siqu emkhakheni wezamabhizinisi. Bekubalulekile nokubheka ukuthi ngabe i-branding yomuntu siqu isemqoka kangakanani ekuphumeleleni emisebenzini. Inqubo yokubuyekeza imibhalo ngendlela ehlelekile iye yasetshenziswa ukuphawula, ukuhlaziya kanye nokuhlola izifundo ezinobufakazi ezenziwe kanye nemibhalo edumile maqondana ne-branding yomuntu siqu. Imikhakha yolwazi ekhona ibingachazekile kahle, kanti kuye kwalandelwa imodeli yezinyathalo eziyisithupha echaza imininingwane ngokwenza kanye nokugcina i-brand yomuntu siqu, iye yenziwa ngakho-ke kwase kuhlaziywa ingqikithi yemibhalo edumile ekhona. Kwenziwe i-brand yomuntu siqu ephelele emkhakheni wezemisebenzi. Kulolu cwaningo, kuhlolwe i-hypotheses yobudlelwane phakathi kwe-branding yomuntu siqu kanye nokuphumelela emsebenzini (amaphuzu ohlolo lokusebenza ngendlela efanele, uhlolo lobuholi obungu 360, kanye nokubekwa kwebhodi yamathalente endaweni efanele) kuye kwahlolwa. Kutholakale ukuthi ukubekwa kwebhodi yamathalente endaweni efanele yinto esemqoka ngokwamastatistiki kanti futhi kuhambisana ne-branding yomuntu siqu. Ucwaningo belungolokuqala ukuhlinzeka ngethuluzi lokukala kanye nocwaningo obunobufakazi obubambekayo ngobudlelwane phakathi kwe-branding yomuntu siqu kanye nokuphumelela emsebenzini, kanti-ke, lokhu yikho okuye kwaba nomthelela obabalukile kulwazi. Lolu cwaningo luvule imikhakha lapho okungenziwa khona ezinye izinhlobo nemikhakha yocwaningo. zu
dc.format.extent 1 online resource (ix, 189 leaves) : illustrations, graphs en
dc.language.iso en en
dc.subject Personal branding en
dc.subject Career success en
dc.subject Individual performance en
dc.subject Corporate environment en
dc.subject Workplace en
dc.subject Large organisation en
dc.subject Talent management en
dc.subject Performance management en
dc.subject South Africa en
dc.subject Persoonlike handelsmerk af
dc.subject Loopbaansukses af
dc.subject Individuele prestasie af
dc.subject Korporatiewe omgewing af
dc.subject Werkplek af
dc.subject Groot organisasie af
dc.subject Talentbestuur af
dc.subject Prestasiebestuur af
dc.subject Suid-Afrika af
dc.subject I-branding yomuntu siqu zu
dc.subject Ukuphumelela emsebenzini zu
dc.subject Ukusebenza komuntu oyedwa zu
dc.subject Emkhakheni wamabhizinisi zu
dc.subject Emisebenzini zu
dc.subject Inhlangano enkulu zu
dc.subject Ukuphathwa kwamathalente zu
dc.subject Inqubo yokuphatha kwezokusebenza zu
dc.subject iNingizimu Afrika zu
dc.subject iNingizimu Afrika zu
dc.subject.ddc 658.827
dc.subject.lcsh Branding (Marketing) en
dc.subject.lcsh Success in business en
dc.subject.lcsh Career development en
dc.subject.lcsh Business names en
dc.title Personal branding and career success : an empirical investigation en
dc.type Thesis en
dc.description.department Business Management en
dc.description.degree DBL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics