Institutional Repository

The near repeat risk calculation of residential burglaries in Hillcrest, KwaZulu-Natal, South Africa : a criminological analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hesselink, A. E.
dc.contributor.advisor Dastile, N. P.
dc.contributor.author Clark, James Andrew George Roy
dc.date.accessioned 2019-08-15T08:58:19Z
dc.date.available 2019-08-15T08:58:19Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.uri http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/25683
dc.description Text in English with abstracts in English, isiZulu and Xhosa
dc.description.abstract This research applies the Near Repeat Calculator (NRC) to identify near repeat residential burglary patterns in the Hillcrest (KZN) policing area for the first time. A total of 490 residential burglaries, over a 12-month period, reported to Hillcrest police station were mapped (geocoded) and the near repeat calculations were visualised using the Geographic Information Systems (GIS). The month-to-month near repeat calculations are analysed and suggest that the NRC is a valuable tool that can predict the space-time locations of near repeat residential burglaries in the Hillcrest policing area. en
dc.description.abstract Lolu cwaningo lusebenzisa i-Near Repeat Calculator (NRC) ukuhlonza amaphethini okuphindaphindeka kwezigameko zokugqekezwa kwamakhaya endaweni eyenganyelwe yisiteshi samaphoyisa sase-Hillcrest (KZN). Izigameko zokugqekezwa kwamakhaya ezingama-490 ezabikwa esiteshini samaphoyisa sase- Hillcrest esikhathini esiyizinyanga eziyi-12 zaboniswa emfanekisweni webalazwe lendawo (geocoded) futhi izilinganiso zamathuba okuthi ziphinde zenzeke izigameko zokugqekezwa kwamakhaya zaboniswa ngokuthi kusetshenziswe umfanekiso owenziwe nge-Geographic Information Systems (GIS). Kwahlaziywa amathuba enyanga nenyanga okuphindaphindeka kwezigameko, futhi imiphumela eyatholakala kulokhu iyabonisa ukuthi i-NRC iyithuluzi eliwusizo impela elingabikezela izindawo nesikhathi lapho kungaphinda futhi kwenzeke khona izigameko zokugqekezwa kwamakhaya endaweni eyenganyelwe yisiteshi samaphoyisa sase-Hillcrest. zu
dc.description.abstract Olu phando lusebenzisa uhlobo lokubala olwaziwa ngokuba yiNear Repeat Calculator (NRC) ngenjongo yokubona isimbo sokuqhekezwa kwezindlu zabantu kummandla ophantsi kwamapolisa aseHillcrest (eKZN). Kuqwalaselwe ama-490 eziganeko zoqhekezo lwemizi ezaxelwa emapoliseni aseHillcrest kwisithuba seenyanga ezili-12, kwaye uhlobo lokubala oluqikelela ukuphindwa kweziganeko zoqhekezo luboniswe ngokusebenzisa inkqubo ekuthiwa yiGeographic Information Systems (GIS). Ubalo oluqikelela ukuphindwa kweziganeko luphononongiwe kwinyanga nenyanga, kwaye iziphumo zibonisa ukuba iNRC sisixhobo esinexabiso, esinokukwazi ukuqikelela indawo nexesha apho kunokuphinda kuqhekezwe khona kummandla ophantsi kwamapolisa aseHillcrest. xh
dc.format.extent 1 online resource (xix, 6, 292 leaves) ; illustrations, color graphs, color maps
dc.language.iso en en
dc.subject Near Repeat Calculator (NRC) en
dc.subject Near repeat burglary en
dc.subject Repeat victimisation en
dc.subject Geographic Information Systems (GIS) en
dc.subject Crime Pattern Theory en
dc.subject Flag and Boost Theory en
dc.subject Crime mapping en
dc.subject Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) en
dc.subject Broken Windows Theory en
dc.subject Burglary patterns en
dc.subject I-Near Repeat Calculator (NRC) zu
dc.subject Amathuba okuthi kuphinde kwenzeke isigameko sokugqekeza zu
dc.subject Ukuphindaphindeka kokuba yisisulu zu
dc.subject ama-Geographic Information Systems (GIS) zu
dc.subject Ithiyori yamaphethini obugebengu zu
dc.subject i-Flag and Boost Theory zu
dc.subject Umfanekiso webalazwe obonisa izizinda zobugebengu endaweni ethile zu
dc.subject Ukuvinjelwa Kobugebengu Ngokusebenzisa Idizayini Yesimo Sendawo (CPTED) zu
dc.subject Ithiyori yamafasitela aphukile zu
dc.subject Amaphethini ezigameko zokugqekeza zu
dc.subject Isixhobo sokubala esiyiNear Repeat Calculator (NRC) xh
dc.subject Uqhekezo oluphindwa kwindawo ekufutshane xh
dc.subject Ukuxhatshwazwa okuphindwayo xh
dc.subject Iinkqubo Zolwazi Lwezelizwe (iGeographic Information Systems (GIS) xh
dc.subject Ingcingane Yepatheni Yolwaphulo Mthetho (iCrime Pattern Theory) xh
dc.subject Ingcingane Yomtsalane Kubaphuli Mthetho (iFlag and Boost Theory) xh
dc.subject Ukuzotywa kommandla wolwaphulo mthetho (iCrime mapping) xh
dc.subject Uthintelo Lolwaphulo Mthetho Ngokuyila Okusingqongileyo (iCrime Prevention through Environmental Design (CPTED) xh
dc.subject Ingcingane yeefestire ezaphukileyo xh
dc.subject Iipatheni zoqhekezo xh
dc.subject.ddc 364.162209684
dc.subject.lcsh Crime prevention -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Criminal investigation -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Burglary protection -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Criminal methods -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Crime prevention surveys -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Police-community relations -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.subject.lcsh Burglary -- South Africa -- Hillcrest (KwaZulu-Natal)
dc.title The near repeat risk calculation of residential burglaries in Hillcrest, KwaZulu-Natal, South Africa : a criminological analysis en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Criminology and Security Science
dc.description.degree M.A. (Criminology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics