Institutional Repository

Droomontleding: `n opvoedkundig-sielkundige hulpmiddel vir insig in die emosionele probleme van adolessente

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schulze, Salomé en
dc.contributor.advisor Sonnekus, Ingrid Phyllis en
dc.contributor.author Jones, Anita Catherina en
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:04:43Z
dc.date.available 2009-08-25T11:04:43Z
dc.date.issued 2009-08-25T11:04:43Z
dc.date.submitted 2003-11-30 en
dc.identifier.citation Jones, Anita Catherina (2009) Droomontleding: `n opvoedkundig-sielkundige hulpmiddel vir insig in die emosionele probleme van adolessente, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2561> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2561
dc.description.abstract The purpose of the study was to determine whether dream analysis, as an educational psychological means, can provide insight into adolescent emotional problems. Hence, a literature study was done on adolescent emotional problems, on dreams and on dream analysis. Several classical and contemporary theories on dreams and dream analysis were analysed to design a model for dream analysis. A qualitative study, with five adolescent girls with emotional problems, followed. Data gathering included recorded dreams, interviews, diaries, a personality test, (the Emotions Profile Index), a projection medium (Three Wishes) and the above-mentioned model for dream analysis. Findings indicated that dream analysis can provide insight into adolescent emotional problems, revealing the intrapsychic world of the individual. Emotional problems that were revealed by the dream analysis, are anxiousness, aggression, a negative self-concept, feelings of being socially isolated and depression. Compensatory as well as regulatory functions of dreams were revealed by the empirical investigation. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie is 0om te bepaal of droomontleding, as 'n opvoedkundig-sielkundige hulpmiddel, insig in adolessente emosionele probleme kan verleen. 'n Literatuurstudie oor adolessente emosionele probleme sowel as drome en droomontleding is dus gedoen. Verskeie klassieke en kontemporere teoriee oor drome en droomontleding is ontleed om 'n model vir droomontleding te ontwerp. Dit is gevolg deur 'n kwalitatiewe studie met vyf adolessente dogters met emosionele probleme. Data-insamelingstegnieke het die volgende ingesluit: droomverslae, onderhoudvoering, dagboeke, 'n persoonlikheidstoets (die Emotions Profile Index), en projeksiemedium (Drie Wense) en bogenoemde model vir droomontleding. Die bevindinge het getoon dat droomontleding insig in adolessente emosionele probleme verleen deurdat dit die intrapsigiese wereld van die individu blootle. Emosionele probleme wat deur droomontleding blootgele is, het angs, aggressie, 'n negatiewe selfkonsep, belewing van sosiale isolasie en depressie ingesluit. Kompenserende sowel as regulerende funksies van drome het tydens die empiriese ondersoek na vore gekom.
dc.format.extent 1 online resource (103 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject.ddc 154.634
dc.subject.lcsh Dream interpretation
dc.subject.lcsh Dreams -- Therapeutic use
dc.subject.lcsh Children's dreams
dc.subject.lcsh Emotions in adolescence
dc.subject.lcsh Subconsciousness
dc.subject.lcsh Emotions Profile Index
dc.title Droomontleding: `n opvoedkundig-sielkundige hulpmiddel vir insig in die emosionele probleme van adolessente en
dc.type Thesis en
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree M. Ed. (specialisation in Counselling) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics