Institutional Repository

Constructing a psychological framework for enhancing relational attitudes and behaviour in the South African employment relations context

Show simple item record

dc.contributor.advisor Coetzee, Melinde
dc.contributor.author Kirsten, Monica
dc.date.accessioned 2019-06-20T09:39:30Z
dc.date.available 2019-06-20T09:39:30Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.citation Kirsten, Monica (2019) Constructing a psychological framework for enhancing relational attitudes and behaviour in the South African employment relations context, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25528>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25528
dc.description Text in English, abstracts in English, Afrikaans and Zulu
dc.description.abstract This research endeavoured to construct a psychological framework for enhancing relational attitudes and behaviour in a South African employment relations context by investigating the relationship dynamics between individuals’ work-related perceptions (perceived organisational support and justice) and work experiences (psychological contract violation) and their relational attitudes (organisational and union commitment) and behaviour (organisational citizenship behaviour and counterproductive work behaviour) in the workplace, as moderated by their personal dispositions (individualism/collectivism) and mediated by organisational cynicism and trust. The associations between individuals’ personal (gender, age, population group and education level) and work-related (employment status, tenure, job level and union membership) characteristics and these dispositional and relational variables were also explored. A quantitative cross-sectional survey was conducted on a purposive sample of employed students registered at a higher education institution (n = 740). Canonical correlation analysis revealed that individuals’ work-related perceptions and work experiences as well as their sense of organisational cynicism and trust were strong predictors of their attitudinal commitment towards their organisations and their organisationally directed organisational citizenship behaviour. Structural equation modelling indicated a good fit between employees’ perceptions of the quality of their social exchange relationship with their employing organisations and their trust in and cynicism towards these organisations as antecedents of relational attitudes and behaviour. Mediation analysis indicated that individuals’ work-related perceptions and work experiences influence their attitudinal commitment to their employing organisations through their sense of organisational cynicism and trust. Moderation analysis revealed that the influence of individuals’ cynicism towards their employing organisations on their attitudinal commitment is conditional upon their level of horizontal collectivism. Multiple regression analysis showed that individuals’ gender, population group, level of education and job level explain their attitudinal and behavioural reactions to work-related perceptions and work experiences. Tests for significant mean differences revealed significant differences in terms of the biographical variables. At a theoretical level, the study extended the understanding of relational attitudes and behaviour and the antecedents thereof in the workplace. At an empirical level, the study delivered an empirically tested psychological framework for enhancing relational attitudes and behaviour. At a practical level, individual and organisational interventions in terms of the psychological framework were recommended. en
dc.description.abstract Met hierdie studie is gepoog om ʼn sielkundige raamwerk daar te stel wat aangewend kan word om werknemerhoudings en -gedrag in ‘n Suid-Afrikaanse arbeidsverhoudinge konteks te verbeter. Met die oog hierop is ondersoek ingestel na die verhoudingsdinamiek tussen individue se werkverwante persepsies (waargenome organisasiesteun en -geregtigheid); werksbelewenisse (skending van die sielkundige kontrak); hulle houdings (organisasie- en vakbondverbondenheid); en gedrag (organisasieburgerskapgedrag en teenproduktiewe werksgedrag) by die werkplek wat deur hulle pesoonlike ingesteldheid (individualisme/ kollektivisme) beïnvloed word en deur organisasiesinisme en -vertroue bemiddel word. Die verband tussen individue se persoonlike eienskappe (hulle geslag, ouderdom, bevolkingsgroep en opleidingsvlak), werkverwante eienskappe (hulle arbeidstatus, dienstyd, posvlak en vakbondlidmaatskap) en hierdie gesindheids- en verhoudingsveranderlikes is eweneens verken. 'n Kwantitatiewe deursneeopname is gedoen met 'n doelgerigte steekproef onder werkende studente wat by 'n hoëronderwysinstelling ingeskryf is (n = 740). 'n Kanonieke korrelasieanalise het getoon dat individue se werkverwante persepsies en belewenisse sowel as hul organisasiesinisme en -vertroue 'n goeie aanduiding was van hulle houdingsverbondenheid tot hulle organisasies en van hulle burgerskapgedrag jeens hulle organisasies. Strukturele vergelykingsmodellering het groot ooreenkomste tussen werknemers se persepsies van hoe goed hulle sosiale uitruilverhouding met hul werkgewerorganisasies is asook hul vertroue in en sinisme teenoor hierdie organisasies as antesedente van hulle houdings teenoor en gedrag in hulle organisasies aan die lig gebring. Volgens 'n bemiddelingsanalise bepaal werknemers se werkverwante persepsies en werkbelewenisse hulle verbondenheid tot hulle werkgewerorganisasie op grond van hulle organisasiesinisme en -vertroue. 'n Modereringsanalise het getoon dat die invloed wat individue se sinisme teenoor hulle werkgewerorganisasies op hulle verbondenheid het, afhanklik is van hulle vlak van horisontale kollektivisme. Voorts blyk dit uit 'n meervoudige regressieanalise dat individue se geslag, bevolkingsgroep, opleiding en posvlak hulle houding- en gedragsreaksie op werkverwante persepsies en belewenisse verduidelik. Afgesien hiervan het opvallende verskille ten opsigte van die biografiese veranderlikes danksy toetse vir beduidende gemiddeldeverskille aan die lig gekom. Op teoretiese vlak het hierdie studie die kennis van werksverwante houdings en gedrag en die antesedente daarvan in die werkplek verbeter. Op empiriese vlak het hierdie studie 'n empiries getoetste sielkundige raamwerk vir die bevordering van positiewe werksverwante houdings en -gedrag tot gevolg gehad. Op praktiese vlak is individuele en organisasie-intervensies ten opsigte van die sielkundige raamwerk aanbeveel. af
dc.description.abstract Lolu cwaningo luzama ukwakha uhlaka lwezengqondo lokukhulisa indlela enhle yokucabanga nokuziphatha kumqondosizinda wezindlela zokusebenza eNingizimu Afrika ngokucubungula izinguquko ebudlelwaneni phakathi kwemibono emayelana nemisebenzi yomuntu ngamunye (ukusekela nobulungiswa kwenhlangano okucatshangelwayo) nababhekana nakho emsebenzini (ukungahlonishwa kwesivumelwano sezengqondo) nendlela yabo yokucabanga (ukuzibophezela kwenhlangano nokubumbana) nendlela yokuziphatha (indlela yokuziphatha ngokobuzwe benhlangano nendlela yokuziphatha engavumelani nokwenziwa ngemfanelo komsebenzi) emsebenzini njengoba kujivazwa yindlela bona ngokwabo abaziphethe ngayo (ngokuzimela/ngokusebenzisana) futhi kugqugquzelwa ukungabaza nokungabinethemba enhlanganweni. Ubudlelwane phakathi kobunjalo bomuntu ngomuntu (ubulili, iminyaka yobudala, nokuthi ungowaliphi iqembu labantu kanye nezinga lemfundo) nokumayelana nomsebenzi (isimo sokusebenza, umsebenzi owenzayo, izinga lomsebenzi nobulungu benhlangano) izimpawu nalokhu okuguquguqukayo okuwubunjalo bomuntu nakho kwatholakala. Inhlolovo engamanani eyizigaba ezehlukene yenziwa kwisampula eyayikhethwe ngamabomu yabafundi ababhalisiwe esikhungweni semfundo ephakeme (n = 740). Ukuhlaziwa kokuhlobana okungenakuphikiswa kwaveza ukuthi izindlela zabantu ngabanye zokucabanga mayelana nomsebenzi nababhekana nakho emsebenzini kanjalo nombono wabo mayelana nokungabaza nokwethemba inhlangano kwakuyizona zinkomba ezazinamandla zokuzibophezela kwabo ngokwendlela yokucabanga ezinhlanganweni zabo kanye nendlela yabo yokuziphatha ngokwenhlangano okubhekiswe ebuzweni benhlangano. Indlela yokuqhathanisa ngokokwakheka yaveza ukuxhumana okuhle phakathi kombono wabasebenzi wezinga eliphezulu lobudlelwane babo bokuxoxisana nezinhlangano ezibaqashile kanye nokuthemba nokungabaza kwabo okwakuqondiswe kulezi zinhlangano njengesisekelo sendlela yokucabanga neyokuziphatha kwabo. Ukuhlaziywa kokuxoxisana kuveza ukuthi imibono yabantu emayelana nomsebenzi kanye nababhekana nakho emsebenzini kunomthelela ekuzibophezeleni kwabo ngokwendlela yokucabanga ezinhlanganweni ezibaqashile ngokomqondo wabo wokungabaza nokwethemba inhlangano. Ukuhlaziya okulawulekayo kwaveza ukuthi umthelela wokungabaza komumntu ngamunye mayelana nezinhlangano ezibaqashile ekuzibophezeleni kwabo ngokwendlela yokucabanga kuncike ezingeni labo lokusebenzisana ngokulinganayo. Ukuhlaziywa kokwehla ngamandla kwakhombisa ukuthi lokhu okulandelayo komuntu ngomuntu, ubulili, iqembu labantu akulona, izinga lemfundo nezinga lomsebenzi kuchaza indlela ababhekana ngayo ngokwendlela yokucabanga nokuziphatha okumayelana nomsebenzi nalokho ababhekana nakho emsebenzini. Ukuhlolwa kokusemqoka kuchaza umehluko owembula umehluko osemqoka ngokuguquguquka kwemininingwane ngomuntu. Ezingeni lethiyori, lolu cwaningo luveze ngokuthe xaxa ukuqonda indlela yokucabanga neyokuziphatha kwabantu, nezisekelo ezikhona endaweni yokusebenza. Ezingeni lokungase kubonakale kwenzeka, lesi sifundo silethe uhlaka lwezengqondo oluhlolwe njengolungase lwenzeke ukukhulisa indlela yokucabanga neyokuziphatha kwabantu. Ezingeni lokungase kwenzeke, kwancomeka ukuthi kube nokungenelela komuntu ngamunye nokwenhlangano ngokohlaka lwezengqondo. zu
dc.format.extent 1 online resource (xlvii, 1187 leaves) : illustrations, color graphs
dc.language.iso en en
dc.subject Collectivism en
dc.subject Counterproductive work behaviour en
dc.subject Employment relations en
dc.subject Individualism en
dc.subject Organisational citizenship behaviour en
dc.subject Organisational commitment en
dc.subject Organisational cynicism en
dc.subject Organisational trust en
dc.subject Perceived organisational justice en
dc.subject Perceived organisational support en
dc.subject Psychological contract en
dc.subject Psychological contract violation en
dc.subject Social exchange theory en
dc.subject Union commitment en
dc.subject Arbeidsverhoudinge af
dc.subject Individualisme af
dc.subject Kollektivisme af
dc.subject Organisasieburgerskapgedrag af
dc.subject Organisasiesinisme af
dc.subject Organisasieverbondenheid af
dc.subject Organisasievertroue af
dc.subject Sielkundige kontrak af
dc.subject Skending van die sielkundige kontrak af
dc.subject Sosialeruilteorie af
dc.subject Teenproduktiewe werksgedrag af
dc.subject Vakbondverbondenheid af
dc.subject Waargenome organisasiegeregtigheid af
dc.subject Waargenome organisasiesteun af
dc.subject Ukusebenza ngokubambisana zu
dc.subject Indlela yokuziphatha ejivaza ukwenziwa komsebenzi zu
dc.subject Ubudlelwane basemsebenzini zu
dc.subject Ukuzimela zu
dc.subject Indlela yokuziphatha ngokobuzwe benhlangano zu
dc.subject Ukuzibophezela kwenhlangano zu
dc.subject Ukungabaza kwenhlangano zu
dc.subject Ukwethemba kwenhlangano zu
dc.subject Ubulungiswa benhlangano obucatshangelwayo zu
dc.subject Ukusekela kwenhlangano okucatshangelwayo zu
dc.subject Isivumelwano sezengqondo zu
dc.subject Ukucekelwa phansi kwesivumelwano sezengqondo zu
dc.subject Ithiyori yokuxoxisana komphakathi zu
dc.subject Ukuzibophezela okuhlangene zu
dc.subject.ddc 158.70968
dc.subject.lcsh Work -- South Africa -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Organizational behavior -- South Africa
dc.subject.lcsh Employees -- South Africa -- Attitudes
dc.subject.lcsh Human behavior
dc.subject.lcsh Industrial relations -- South Africa
dc.subject.lcsh Psychology, Industrial -- South Africa
dc.subject.lcsh Organizational effectiveness -- South Africa
dc.title Constructing a psychological framework for enhancing relational attitudes and behaviour in the South African employment relations context en
dc.type Thesis en
dc.description.department Psychology
dc.description.degree Ph. D. (Psychology (Industrial and Organisational Psychology))


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics