Institutional Repository

Towards institutional success : an assessment of the practices and challenges of performance management systems in public universities in Ethiopia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Coetzee, S. A.
dc.contributor.author Aklilu Gebreselassie Gebru
dc.date.accessioned 2019-06-18T09:20:43Z
dc.date.available 2019-06-18T09:20:43Z
dc.date.issued 2018-11
dc.identifier.citation Aklilu Gebreselassie Gebru (2018) Towards institutional success : an assessment of the practices and challenges of performance management systems in public universities in Ethiopia, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25511>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25511
dc.description.abstract With the aim of identifying the challenges and determining the extent of the effect of these challenges on the effectiveness of the performance management systems, the performance management practices of selected public universities in Ethiopia were assessed. This assessment informed the identification of workable, customised balanced scorecard measurement variables that would ensure effective implementation of performance management systems and promote institutional success in the selected public universities in Ethiopia. An exploratory sequential mixed-methods design was adopted. First, literature was reviewed to learn about major concepts and theories on performance management systems and to establish the laws and directives that regulate performance management at public universities in Ethiopia. Qualitative interviews and quantitative questionnaires were used to collect data on the practices and the challenges experienced in implementing performance management systems in public universities in Ethiopia. The main practices and challenges identified include exclusion of employees from planning activities, management bias, supervisors’ failure to give feedback on performance appraisals, lack of experience among many of the professionals in the execution of performance management systems, and high employee turnover. The study presents and recommends a hexagonal hybrid balanced scorecard measurement model (the newly added variables being leadership and stakeholders) to make Ethiopian higher education institutions effective and efficient in measuring their overall performance. en
dc.description.abstract Met die oog daarop om die uitdagings te identifiseer en die omvang van die uitwerking daarvan op die doeltreffendheid van die prestasiebestuurstelsels te bepaal, is die prestasiebestuurspraktyke van uitgesoekte openbare universiteite in Etiopië geassesseer. Hierdie assessering gee aanleiding tot die identifisering van werkbare, doelgemaakte veranderlikes van gebalanseerdetelkaart-meting, wat doeltreffende implementering van prestasiebestuurstelsels sal verseker en institusionele sukses in die uitgesoekte openbare universiteite in Etiopië sal bevorder. ʼn Verkennende sekwensiële gemengdemetodeontwerp is gebruik. Eerstens is literatuur bestudeer om meer te wete te kom oor deurslaggewende konsepte en teorieë rakende prestasiebestuurstelsels, en om te bepaal watter wette en voorskrifte prestasiebestuur by openbare universiteite in Etiopië reguleer. Kwalitatiewe onderhoude en kwantitatiewe vraelyste is gebruik om data in te samel oor die uitdagings en praktyke in die implementering van prestasiebestuurstelsels by openbare universiteite in Etiopië. Die grootste uitdagings en praktyke wat geïdentifiseer is behels uitsluiting van werknemers by beplanningsaktiwiteite, bestuursvooroordeel, toesighouers wat nie terugvoer gee oor prestasiebeoordelings nie, gebrek aan ondervinding by baie van die praktisyns in die implementering van prestasiebestuurstelsels, en hoë werknemeromset. Hierdie studie bied ʼn verteenwoordiging en aanbeveling van ʼn heksagonale hibriede gebalanseerde telkaartmetingmodel (die nuutbygevoegde elemente is leierskap en belanghebbers) vir hoëronderwysinstellings in Etiopië om hul algehele prestasie doeltreffend te meet. af
dc.description.abstract Ngenhloso yokuhlonza izinselele, kanye nokuthola ububanzi nobukhulu bomthelela walezo zinselele ekusebenzeni ngendlela efanele kwezinhlelo zokuphatha nokulawula ukusebenza (performance), lolu cwaningo lwahlola futhi lwacubungula izinqubo zokuphatha nokulawula ukusebenza ezisetshenziswa ngamanyuvesi omphakathi athile, futhi akhethiweyo, ase-Ethiopia. Lokhu kuhlolwa kwezikhungo kwaholela ekutheni kuhlonzwe izindlela ezisebenzisekayo zombikokusebenza osekelwe phezu kwezinkomba ezine (balanced scorecard), okuyinto eyabe izoqinizekisa ukuqaliswa nokuqhutshwa ngendlela efanele kohlelo lokuphatha nokulawula ukusebenza futhi igqugquzele ukuthi yenziwe kahle, futhi ngempumelelo, imisebenzi yamanyuvesi omphakathi athile, akhethiweyo, ase-Ethiopia. Kulolu cwaningo kwasetshenziswa izindlela zokuhlola nokucwaninga ezixubile futhi ezilandelanayo. Okokuqala, kwabukezwa imibhalo ekhona njengamanje ephathelene nalesi sihloko ngenhloso yokufunda ngemiqondo engumongo futhi enohlonze, kanye namathiyori aphathelene nezinhlelo zokuphathwa nokulawulwa kokusebenza, futhi ukuze kutholakale ulwazi olunzulu mayelana nemithetho neziqondiso ezilawula ukuphathwa nokulawulwa kokusebenza emanyuvesi omphakathi e-Ethiopia. Izindlela zocwaningo ezasetshenziswa, yindlela yokuthola ulwazi ngokuxoxisana okujulile nababambiqhaza bocwaningo (qualitative interviews) kanye namaphephamibuzo ocwaningo (quantitative questionnaires), obekuhloswe ngakho ukuqoqa idatha mayelana nezinselele kanye nezinqubo okudlulwe kuzona ngenkathi kuqhutshwa izinhlelo zokuphathwa nokulawulwa kokusebenza emanyuvesi omphakathi e-Ethiopia. Izinselele ezinkulu kanye nezinqubo ezingumongo ezihlonziwe zibandakanya ukushiywa ngaphandle kwabasebenzi ngenkathi kwenziwa imisebenzi yokuhlela, ukuchema kwabaphathi, ukuhluleka kosuphavayiza ukuhlinzeka abasebenzi ngombiko noma umphumela obonisa ukuthi baqhube kanjani ngenkathi kuhlolwa umsebenzi wabo, ukungabi nesipiliyoni noma ulwazi olufanele kweningi labasebenzi abangogoti bemikhakha ethile (professionals) ngenkathi beqhuba izinhlelo zokuphatha nokulawula ukusebenza, kanye nezinga eliphakeme lokwesula kwabasebenzi emsebenzini. Lolu cwaningo lwethula futhi lwancoma ukuthi kusetshenziswe indlela yokukala ukusebenza ebizwa nge-hexagonal hybrid balanced scorecard measurement model (izinto ezintsha ezengeziwe eziphathelene nocwaningo wubuholi kanye nababambiqhaza) ngenhloso yokulekelela iziKhungo Zemfundo Ephakeme zase-Ethiopia ukuthi zikwazi ukukala kahle, vi futhi ngempumelelo, izinga lonkana lokusebenza kwazo. zu
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 206 leaves) : illustrations (chiefly color), color graphs en
dc.language.iso en en
dc.subject Balanced scorecard en
dc.subject Effectiveness en
dc.subject Institutional success en
dc.subject Performance management systems en
dc.subject Public higher education institutions en
dc.subject Gebalanseerde telkaart af
dc.subject Doeltreffendheid af
dc.subject Institusionele sukses af
dc.subject Prestasiebestuurstelsels af
dc.subject Openbare hoëronderwysinstellings af
dc.subject Umbikokusebenza osekelwe phezu kwezinkomba ezine zu
dc.subject Ukusebenza kahle futhi ngempumelelo zu
dc.subject Impumelelo yesikhungo zu
dc.subject Izinhlelo zokuphatha nokulawula ukusebenza zu
dc.subject Kanye nezikhungo zemfundo ephakeme zomphakathi zu
dc.subject.ddc 378.12240963
dc.subject.lcsh Public universities and colleges – Employees – Rating of -- Ethiopia en
dc.subject.lcsh College teachers -- Rating of – Ethiopia en
dc.subject.lcsh College personnel management – Ethiopia en
dc.subject.lcsh Balanced scorecard (Management) – Ethiopia en
dc.title Towards institutional success : an assessment of the practices and challenges of performance management systems in public universities in Ethiopia en
dc.type Thesis en
dc.description.department Educational Leadership and Management en
dc.description.degree D. Ed. (Education Management)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics