Institutional Repository

Workplace wellness, organisational commitment and retention in an insurance company in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezuidenhout, Adele
dc.contributor.advisor Rudolph, Elizabeth
dc.contributor.author Ncube, Smangaliso
dc.date.accessioned 2019-06-11T09:12:44Z
dc.date.available 2019-06-11T09:12:44Z
dc.date.issued 2018-11
dc.identifier.citation Ncube, Smangaliso (2018) Workplace wellness, organisational commitment and retention in an insurance company in South Africa, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25497>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25497
dc.description Abstract in English, Venda and Zulu
dc.description.abstract Workplace wellness, organisational commitment and retention play a phenomenal role in organisations. Insurance companies form part of the organisations affected by retention of employees. Employees need to be physically, spiritually, socially, emotionally, intellectually, occupationally and environmentally well to perform, commit and remain in the organisation for longer. The objective of the study was to (i) establish a relationship between workplace wellness, organisational commitment and retention among employees of an insurance organisation in Johannesburg, (ii) to establish whether a relationship exists between the variables and the demographics age, gender, race groups, marital status and education levels. A deductive quantitative research method with systematic sampling was utilized to gather and evaluate the data in a sample of 726 randomly selected participants. A 22.59% response rate was obtained. The findings indicate significant relationships between the respondents', workplace wellness, organisational commitment and retention, also between workplace wellness, retention and education level. This is an indication that workplace wellness and organisational commitment has an influence on retaining employees and that employees with a level of education attest to that. No significant relations found between variables workplace wellness, organisational commitment, retention and the biographical variables age, gender, marital status, employment levels. No significant relations were found between organisational commitment and education level. The findings of this research contribute to the existing body of knowledge by providing human resource managers and practitioners with insights on specific commitment and retention strategies that will make employees commit and remain longer in the organisation. An important understanding gained on retention strategies will assist human resource managers to design relevant interventions to have committed employees and retain them. en
dc.description.abstract Impilonhle emsebenzini, ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nokugcinwa kwabasebenzi kudlala indima enkulu ezinhlanganweni. Izinkampani zomshwalense ziyingxenye yezinhlangano ezithintekayo ekugcinweni kwabasebenzi. Abasebenzi kumele babe sesimweni esihle ngokomzimba, ngokomphefumulo, ngokwemizwa, ngokwengqondo, ngokomsebenzi kanye nangokwesimo semvelo abaphila kusona ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wabo kahle futhi bahlale isikhathi eside enhlanganweni. Injongo yalolu cwaningo kwabe (i) kuwukubheka nokuthola ubudlelwano phakathi kwempilonhle emsebenzini, ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nokugcinwa kwabasebenzi ezinhlanganweni zomshwalense eGoli, (ii) ukuthola ukuthi bukhona yini ubudlelwano phakathi kwezimo ezintathu ezishiwo ngenhla (impilonhle emsebenzini, ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nokugcinwa kwabasebenzi) kanye nezici eziphathelene nabantu ezinjengeminyaka yobudala, ubulili, uhlanga/ibala lomuntu, isimo somshado kanye namazinga emfundo. Kwasetshenziswa i-deductive quantitative research method ehambisana ne-systematic sampling ukuqoqa nokuhlola idatha kubabambiqhaza bocwangino abangama-726 ababeqokwe ngaphandle kokulandela indlela ethile ehlelekile. Kwatholakala izinga lokuphendula (response rate) elingama-22.59%. Imiphumela yocwaningo ibonisa ukuba khona kobudlelwano obukhulu phakathi kwempilonhle emsebenzini, ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nokugcinwa kwabasebenzi; futhi bukhona ubudlelwano phakathi kwempilonhle emsebenzini nokugcinwa kwabasebenzi kanye nezinga lemfundo. Lokhu kuyinkomba yokuthi impilonhle emsebenzini kanye nokuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kunawo umthelela ekugcinweni kwabasebenzi futhi abasebenzi abanezinga elithile lemfundo bawubufakazi balokho. Abukho ubudlelwano obuphawulekayo obatholakala phakathi kwezimo ezinjengempilonhle emsebenzini, ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nokugcinwa kwabasebenzi kanye nezici eziphathelene nabantu ezinjengeminyaka yobudala, ubulili, isimo somshado kanye namazinga okuqashwa. Futhi abukho ubudlelwano obuphawulekayo obatholakala phakathi kokuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni kanye nezinga lemfundo. Imiphumela yalolu cwaningo ifaka isandla olwazini olukhona njengamanje ngokuhlinzeka abaphathi kanye nabasebenzi beminyango yezindaba zabasebenzi ngolwazi oluzobalekelela ukuthi bakwazi ukuqonda kahle amaqhingasu athile aphathelene nokuzibophezela kwabasebenzi kanye nokugcinwa kwabo emsebenzini okuyinto ezokwenza ukuthi abasebenzi bazibophezele futhi bahlale isikhathi eside enhlanganweni. Ukuqonda amaqhingasu okugcinwa kwabasebenzi kuzolekelela abaphathi beminyango yezindaba zabasebenzi ukuthi bakwazi ukwenza izinhlelo zokungenelela ezifanelekile ukuze babe nabasebenzi abazibophezele futhi babagcine emsebenzini. ve
dc.description.abstract Mutakalo mushumoni, u ḓikumedzela ha tshiimiswa na u dzudza zwi shela mulenzhe nga huhulu kha tshiimiswa. Khamphani dza ndindakhombo dzi vhumba tshipiḓa tsha zwiimiswa zwo khwameaho zwa u dzudza vhatholwa mushumoni. Vhatholwa vha tea u vha vhe na mutakalo muvhilini, muyani, matshilisano, mielekanyo, vhuṱali, mushumo na vhupo havhuḓi u kona u shuma, u ḓikumedzela, na u dzula kha tshiimiswa lwa tshifhinga tshilapfu. Ndivho ya ngudo ho vha u (i) thoma vhushaka vhukati ha mutakalo mushumoni, u ḓikumedzela ha tshiimiswa na u dzudza vhukati ha vhatholwa vha tshiimiswa tsha ndindakhombo ngei Johannesburg, (ii) u vhona arali hu na vhushaka vhukati ha zwishanduwaho na vhukale ha tshandukisatshivhumbeo, mbeu, zwigwada zwa mirafho, nyimele ya mbingano na vhuimo ha pfunzo. Kuitele kwa ṱhoḓisiso dzo no itwaho nga vhaṅwe kwa khwaḽithethivi na vhukhethatsumbonanguludzwa kwo shumiswa u kuvhanganya na u ela data kha tsumbonanguludzwa dza 726 dza vhadzheneli vho nangwaho nga nḓila ye zwa itea ngayo. Ho waniwa phimo ya u fhindula ya 22.59%. Mawanwa a sumbedzisa vhushaka ha ndeme vhukati ha vhafhinduli vha mutakalo mushumoni, u dzudza na u ḓikumedzela ha tshiimiswa; na vhukati ha mutakalo mushumoni, u dzudza na vhuimo ha pfunzo. Heyi ndi tsumbo ya uri mutakalo mushumoni na u ḓikumedzela ha tshiimiswa zwi na ṱhuṱhuwedzo kha u dzudza vhatholwa na uri vhatholwa na vha re na vhuimo ha pfunzo vho zwi khwaṱhisedza. A huna vhushaka ha ndeme he ha wanala vhukati ha zwishanduwaho zwa mutakalo mushumoni, u ḓikumedzela ha tshiimiswa na u dzudza, vhukale ha zwishanduwaho zwa nganeavhutshilo, mbeu, nyimele ya mbingano na vhuimo ha mushumo. Mawanwa a ṱhoḓisiso iyi o shela mulenzhe kha ndivho ya tshiimiswa i re hone nga u ṋetshedza ndivho vhalanguli vha zwiko zwa vhashumi na vhashumeli nga ha u ḓikumedzela ho tiwaho na zwiṱirathedzhi zwa u dzudza zwine zwa ḓo ita uri vhatholwa vha ḓikumedzele nga vhone vhaṋe kha, na u dzula tshifhinga tshilapfu kha tshiimiswa. U pfesesa zwi tshi elana na zwiṱirathedzhi zwa u dzudza zwi ḓo thusa vhalanguli vha zwiko zwa vhashumi u dzudzanya u dzhenelela ho teaho u vha na vhatholwa vho ḓikumedzelaho na u vha dzudza. zu
dc.format.extent 1 online resource (xviii, 208 leaves) : illustrations (some color)
dc.language.iso en en
dc.subject Workplace wellness en
dc.subject Organisational commitment en
dc.subject Retention en
dc.subject Mutakalo mushumoni ve
dc.subject U dikumedzela ha tshiimiswa ve
dc.subject U dzudza ve
dc.subject Impilonhle emsebenzini zu
dc.subject Ukuzibophezela kwabasebenzi enhlanganweni zu
dc.subject Ukugcinwa kwabasebenzi zu
dc.subject.ddc 368.0065682215
dc.subject.lcsh Insurance companies -- South Africa -- Johannesburg -- Employees en
dc.subject.lcsh Employee retention -- South Africa -- Johannesburg en
dc.subject.lcsh Work environment -- South Africa -- Johannesburg en
dc.title Workplace wellness, organisational commitment and retention in an insurance company in South Africa en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Business Management en
dc.description.degree M. Com. (Business Management)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics